Home

Kvinners stemmerett i norge

Norge fulgte etter som første selvstendige land i verden til å gi kvinner stemmerett, i 1913. Danmark innførte kvinnelig stemmerett i lokalvalg i 1908 og i nasjonale valg i 1915. Under første verdenskrig endret holdningen til kvinners evner og muligheter seg i flere vestlige land, fordi kvinner ble satt inn i tradisjonelle mannsyrker for å fylle opp plassene til de som var sendt til fronten Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge foregikk mellom 1901 og 1913. Stemmerett for kvinner ble et tema i Norge i 1880-årene, og stemmeretten for kvinner ble innført gradvis.Kvinner med skattbar inntekt fikk stemmerett ved kommunevalg i 1901, og stemmerett ved stortingsvalg i 1907.Det ble innført kvinnelig stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i 1910 og så til slutt ved. Den 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett på lik linje med menn. På denne siden finner du nettpresentasjoner med historisk materiale fra Stortingets arkiver knyttet til kampen for kvinners politiske rettigheter

Kampen for kvinners stemmerett ble ført både i og utenfor Stortinget. Den første kvinnestemmerettsforeningen ble stiftet i Kristiania i 1885, med Gina Krog som initiativtaker og første formann. Med støtte fra radikale venstremenn ble det første lovforslaget om stemmerett lagt fram for Stortinget i 1890 Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 1814, var det ingen likhet for loven mellom kvinner og menn. Grunnloven nevnte ikke kjønn, bortsett fra å slå fast at tronfølgen fulgte mannsledd. Det var underforstått at kvinner ikke hørte med til de stemmeberettigede borgerne. Kvinner var en del av husholdninger, der menn var overhodet I Norge ga denne forståelsen rene revolusjonen høsten 1895. Da fikk samtlige byboere over 25 år stemme, uansett kjønn og inntekt. Kvinners stemmerett på scenen Med barbariet i hælene. I 1909 fikk kvinner fra over- og middelklassen stemme, dette bildet er trolig fra Drammen For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må: være norsk statsborger, ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og; være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig. Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett. De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse.

Kvinnelig stemmerett - Wikipedi

Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de. Norge er nummer 2 i verden. Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden, og er nummer 2 av 153 land på det som heter Global Gender Gap Report(2020). I denne rapporten er det områdene arbeidsliv og økonomi, utdanning, helse og politikk som blir målt På Kvinnehistorie.no kan du lese om sentrale temaer innenfor kvinners historie i Norge. Målet med sidene er å formidle norsk historie i et kvinneperspektiv

Kvinners stemmerett. Publisert 8. mars 2013 Vis mer info. I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Kopier lenke NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk. Kvinners stemmerett i Norge Eksempel: Før 1913 hadde ikke kvinner i Norge stemmerett. Som resultat av en demokratisk prosess ble allmenn stemmerett for kvinner vedtatt i 1913. Skjemaet nedenfor viser hvordan stemmerettsforkjemperne gikk frem. Hvordan gå frem for å oppnå stemmerett for kvinner Kampen for stemmerett for kvinner begynte først i Storbritannia og USA. Dette var også de landene hvor en organisert, varig kvinnebevegelse kom i gang først; i USA med et stort demokratimøte i Seneca Falls i 1848, i Storbritannia i 1850-årene. I 1880-årene fulgte kvinner i Vest- og Nord-Europa etter, og rundt århundreskiftet var en meget sterk og livskraftig stemmerettsbevegelse i gang.

Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ. Stemmeretten er en menneskerett.Den er en del av demokratiet og en forutsetning for utøvelse av folkesuverenitetsprinsippet.. Stemmerett kan referere muligheten til å stemme til representative forsamlinger (for eksempel stortingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg) eller retten. Mange regner likevel 1919 som det året der Norge fikk full allmenn stemmerett. I 1919 ble det bestemt av Stortinget at også folk som levde på fattigunderstøttelse skulle ha stemmerett. Med innføringen av stemmerett for kvinner i 1913, ble det formelle grunnlaget lagt for at kvinner som gruppe skulle kunne delta i samfunnets avgjørelser på lik linje med menn Norge arbeider for at fredsforhandlinger skal være inkluderende, og at fredsavtaler ivaretar både kvinners og menns rettigheter, behov og prioriteringer. Det er fortsatt en vei å gå. Fremdeles er det få fredsavtaler hvor kjønnsperspektivet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte VIDEO: I forbindelse med 75-årsjubileet til kvinners stemmerett i 1980, ble Rakel Seweriin intervjuet av NRK. Hun var en av de første kvinnelige statsrådene i Norge, og den kvinnen som har. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinners stemmerett. Datoen var ikke fast de første årene, men ble etter hvert 8. mars. I Norge ble kvinnedagen markert for første gang i 1915. Siden den gang har oppmerksomheten omkring og omfanget av markeringen variert

Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge - Wikipedi

Starten for denne markeringen var kamp for kvinners stemmerett. I 1909 var det kvinnelig stemmerett i tre land: New Zealand, Australia og Finland. I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913, i USA i 1920 Allmenn stemmerett gjaldt ikke alle. Kvinner hadde fått allmenn stemmerett i 1913. Fra stortingsvalget i 1915 av skulle det være lik stemmerett for menn og kvinner. Det nye demokratiet var likevel ikke for alle. En paragraf i Grunnloven sørget for det. Fikk du støtte fra fattigvesenet, ble du ikke sett på som skikket til å delta Norske kvinner hadde fått stemmerett seks år tidligere, og dermed tatt skrittet fra den hjemlige, private sfæren og ut i samfunnet og offentligheten for fullt. Likevel var det mye som gjensto. I sin artikkel om kvinnerollen i Norge mellom 1814 og 1920, beskriver Knut Dørum hvordan synet på kvinnen endret seg, ikke bare i én retning

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har både norske og utenlandske statsborgere stemmerett. Du må være over 18 år eller fylle 18 år i valgåret. Dersom du er utenlandsk statsborger må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene. Unntaket er de nordiske landene, hvor du må ha bodd i Norge siden 30. juni Det såkalte 2013-prosjektet Demokrati og stemmerett favner vidt - både tematisk og i tid. Fellesnevneren er kampen for kvinners politiske rettigheter. Enker fikk stemme. Sandviks bidrag i 2013-prosjektet vil særlig dreie seg om opptakten til at allmenn stemmerett for kvinner ble innført i Norge i 1913

I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som men I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett p like vilk r som men

Norske kvinner hadde fått stemmerett seks år tidligere, og dermed tatt skrittet fra den hjemlige, private sfæren og ut i samfunnet og offentligheten for fullt. Likevel var det mye som gjensto. I sin artikkel om kvinnerollen i Norge mellom 1814 og 1920, beskriver Knut Dørum hvordan synet på kvinnen endret seg, ikke bare i én retning 100 år med stemmerett for kvinner - kvinner i forsvaret. 11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken KVINNEDAGEN: Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN) ble stiftet i 1904 og var en paraplyorganisasjon for de etter hvert mange kvinneorganisasjonene som hadde oppstått. Her ser vi det første styret. Foto: NTB scanpix Vis mer 8.mars Dette er damene som kjempet fram kvinners stemmerett På slutten av 1800-tallet våknet virkelig norske kvinners politiske engasjement På dagen 100 år siden kvinner i Norge fikk, som fjerde land i verden, stemmerett, advarer både Stortinget mot å tro at kampen for likestilling og allmenn deltagelse er over

Kampen for kvinners stemmerett - stortinget

Kvinners rettigheter kan hjelpe demokratiet. Demokrati er ikke mulig uten kvinnene, - Det mest absurde eksempelet er Sveits, der kvinner fikk stemmerett først i 1971, Saudi-Arabias ambassadør til Norge, Esam Abid Al Thagafi,. Stemmeretten i Norge - litt historikk:. 1814 : I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år hadde slik rett til å stemme Kvinners rettigheter er en del av menneskerettighetene. FNs kvinnekonvensjon fra 1981 skal sikre at kvinner har like rettigheter som menn. Mange land har reservert seg mot sentrale punkter i konvensjonen fordi det er ulike oppfatninger av hva likestilling innebærer Fem fakta som viser at det fortsatt ikke er likestilling i Norge Kvinner tjener mindre, steller mer hjemme og er sykere. KVINNEDAGEN: Under 8. mars-toget i Bergen i 1975 hadde de flere av de samme kampsakene som i dag. 43 år senere har kvinner og menn fremdeles ikke like vilkår for å lykkes i Norge

Kvinnenes vei til stemmerett - Norgeshistori

11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken stemmerett • Ca. 100.000 registrerte (av 3.6 mill) - Omtrent 80 % av alle 16-17-åringer • Ca. 71 % stemte for uavhengighet Usually the older generation see us as being the 'tallywags' who don't care about politics at all. But I do think this referendum has taught the younger generation a lot about politics. (Erin Fyfe McWilliam, 16 I forbindelse med stemmerettsjubileet for kvinners stemmerett på lik linje med menn i 2013 var det flere artikler som berørte mangelen på stemmerett for de fattige, slik som Gro Hagemanns artikkel «Er det noe nytt å si om stemmeretten?» 9, Vibeke Kieding Baniks artikkel «Grenser for stemmerett» 10 og Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugens artikler «Fattig og umyndiggjort» fra 2013 og. Kampen for kvinners stemmerett. Den 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett på lik linje med menn. I perioden 1890 til 1913 var spørsmålet om kvinners stemmerett oppe til behandling i Stortinget 15 ganger. Les mer om kampen for kvinners stemmerett. Da samer fikk stemmerett

14.sep.2015 - I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les. - Norge er jo et likestilt land hvis man sammenlikner med andre land i verden og Europa, og å være takknemlig for kampen som ble kjempet for kvinners stemmerett av 70-tallsfeministene,. Rettighetsmennenes stemmerett ville derfor sikre at det var representanter på Stortinget med god kunnskap om Nord-Norge og Finnmark. Og at rettighetsmennene ikke fikk stemmerett i 1814 var nettopp på grunn av for lite kunnskap, da Finnmark hverken var representert på Riksforsamlingen eller det overordentlige storting i 1814 Andelen kvinner i Norge har ikke vært så liten siden folketellingen i 1769. I 2010 ble vi for første gang flere menn enn kvinner i Norge, og sånn kommer det mest sannsynlig til å være i overskuelig framtid Men Norge ble den første suverene stat i verden der kvinner fikk allmenn stemmerett ved valg til nasjonalforsamling. Det skjedde i 1913. Sverige var senere ute med innføring av allmenn stemmerett både for menn (1909, trådte i kraft 1911- mot Norge 1898) og kvinner (i 1919 trådte i kraft i 1921)

Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 - Store

Fylla ga kvinnene stemmerett - Aftenposte

Norsk dokumentarserie. Da norske kvinner fikk stemmerett i 1913, var det et resultat av en lang og seig kamp. 50 år senere hadde bare noen få kvinner kommet gjennom maktens nåløye. I 1963 satt det 6 prosent kvinner i kommunestyrene og 8 prosent på Stortinget. I dag blir kvotering av kvinner i politikken brukt i mer enn halvparten av alle verdens land - land som ikke har tålmodighet til. Stemmerett for kvinner i Norge - Artikkel fra Store Norske Leksikon. Kvinner i Norge gjennom 100 år - Utstillingsportal laget av KILDEN. Kampen for kvinners stemmerett - Stortingets sider om stemmerett for kvinner med historisk kildemateriale. Kvinner på Stortinget - Stortingets sider om kvinnelige representanter gjennom tiden Feirer kvinners stemmerett - Institutt for arkeologi En kvinnelig student har filmet hverdagen for kvinner - inkludert en del franske kvinner - i byen. 150 franske kvinner har reist til Syria I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn

Dette er og var et stort fremskritt for kvinners demokratiske deltakelse - likevel minner mitt nye lilla sjal meg om at våre formødres kamp fortsatt ikke er fullstendig vunnet. Akkurat som da vi for fem år siden feiret kvinners stemmerett i Norge har de mange britiske hurrarop funnet sitt motstykke i alvorlige og viktige samfunnsdiskusjoner Gjør Norge rikere. Uten kvinner i arbeid hadde Norge vært 3300 milliarder kroner fattigere. Og dersom kvinner i dag jobbet like mye som menn gjør, hadde vi vært enda 2300 milliarder kroner rikere Feirer kvinners stemmerett. Publisert fredag 27. april 2012 - 19:00. I 2013 er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett på linje med menn i Norge. Det markeres av flere forskere med et omfattende prosjekt om kvinners politiske rettigheter Kvinners stemmerett Oversikten nedenfor viser hvilket år kvinner fikk stemmerett på linje med menn. Da den ble laget, i 1985, var det fortsatt ikke alminnelig stemmerett i Oman, Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller (alle fargede) i Sør-Afrika

Stemmerett - Valgdirektorate

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

Da fikk Norge en konstitusjon som ga stemmerett til menn innen bestemte sosiale grupper. Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i 1814? Og hvordan var veien fram mot kvinners medbestemmelse på linje med menn? På et vis representerer Grunnloven i 1814 et bunnpunkt fo «Uhysteriske» og «varme» kvinners vei mot makten «Komitéen i dens helhed er enig i, at kvinder ei bør kunne ansettes som medlemmer af kongens raad. . .» skrev Stortingets justiskomité i 1905. Ytterligere 40 år gikk før Kirsten Hansteen, den første kvinne, kom med i regjeringen Da kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, hadde de allerede hatt stemmerett ved menighetsmøter i Den norske kirke og i Det Norske Misjonsselskap i ti år. Ingrid Bjerkås blir Norges første kvinnelige prest i 1961

Kvinners påståtte overlegne moralske evner ble lagt til grunn da kvinner fikk stemmerett i spørsmålet om alkoholutsalg i 1895. - Ellers kunne kvinnene da misjonsforeningene for alvor ble stiftet fra 1860-årene, vinne seg en posisjon gjennom det nyttige arbeidet de gjorde Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen også kan avlegge stemme for kvinnelig stemmerett, og det var fra dette miljøet kvinnene som stiftet Stavanger Kvinnesaksforening kom. De tok opp saker som kampen for likestilling, stemmerett for kvinner, rett til utdanning og yrke, likelønn, deltaking i offentlige komiteer og utvalg, støtte til ugifte mødre og økte rettigheter for barn født utenfor ekteskap. Selvo «Likestilling og kvinners rettigheter er et mål i seg selv, samtidig som de er viktige for å nå andre utviklingspolitiske mål. Utvikling avhenger av at kvinners ressurser og kompetanse tas i bruk. FNs tusenårsmål vil ikke bli nådd uten at kvinners rettigheter og likestilling settes i sentrum Menneskekamp og stemmerett 100 års jubileet for norske kvinners stemmerett feires landet rundt. Slik rett er bra, me

stemmerett - Store norske leksiko

På 1800 - tallet og utover var det ganske voldsomme debatter og diskusjoner om kvinners stemmerett, spesielt i USA og England. I Norge, etter at innføringa av parlamentarismen og det demokratiske gjennombruddet på 1880 - tallet, kom denne saken mye mer for alvor inn på den politiske dagsorden Begrenset stemmerett for kvinner ved kommunevalg. 1913 . Alminnelig stemmerett for kvinner (vedtatt i 1910). 1920 . Stemmerettsalder for kvinner og menn satt til over 23 år Mandag 9. september 2019 avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.. Investor Jan Petter Sissener tok nylig til orde for at valgordningen bør endres. 21. mai skrev han følgende i et blogginnlegg hos Nettavisen: Gir det noen mening at nær 500.000 utenlandske borgere skal ha stemmerett i Norge ved neste kommune- og fylkestingsvalg Slik fikk Norge allmenn stemmerett Først etter 1900 blir kvinners stemmerett igjen satt på dagsorden. Høyre går denne gang inn for en begrenset rett for kvinner, basert på prinsippet om at de skulle ha skattbar inntekt, eie skattbar eiendom eller tilhøre embetsverket

Video: Kjønnslikestilling i Norge

Kvinnehistorie.n

 1. Norge innførte allmenn stemmerett for menn i 1898, og kvinners stemmerett ble allmenn også til stortingsvalg i 1913. Begge deler er en forutsetning for et representativt demokrati
 2. * Norge fikk allmenn stemmerett som et av de første selvstendige land i verden. Kampen om unionsoppløsningen spilte en viktig rolle. Da det ble klart at kvinner ikke fikk delta i folkeavstemningen i 1905, organiserte kvinnebevegelsen, med Fredrikke Marie Qvam i spissen, en omfattende underskriftsaksjon, «Kvinnenes folkeavstemning», som ble et vendepunkt i stemmerettskampen
 3. Stemmerettsalderen har vært 18 år i Norge siden slutten av 1970-tallet. Før 1978 var den 20 år, og de første to tiårene av 1900-tallet var den 25 år. Selve aldersgrensen er én ting. Da den norske grunnlov ble utformet, og i tiårene etter, var også allmenn stemmerett høyst upløyd mark
 4. I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet
 5. Norge har, som resten av Europa, hatt lang tids økning i levealder. Ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat var det i 2015 en nedgang i forventa levetid i to av tre land sammenlignet med 2014. For kvinner var det nedgang i hele tre av fire land. Norge var blant landene som ikke tok del i nedgangen. Figur 3

Kvinners stemmerett - NR

«Kvinners stemmerett er mot naturens orden Sitatet ovenfor var bare ett av mange som ble brukt som argument mot at kvinner skulle få stemmerett i Norge. Etter nesten 20 år med argumentasjon og kvinnekamp, vedtok et enstemmig Storting 11. juni 1913 at norske kvinner skulle få allmenn stemmerett Med ulik vinkling undersøkes likestillingens kår i Norge, et av verdens mest likestilte land. I 100 års jubileumsåret for kvinners stemmerett her til lands er dette helt naturlig. Men fokus på likestilling er mer enn et spørsmål om jubileer Det dukker opp som toppsak i mediene med jevne mellomrom, gjerne knyttet til nye forskningsresultater, nye undersøkelser, eller nye politiske utspill og kvinners ulike flyttemønstre: Unge kvinner flytter, mens menn oftere blir boende. Kvinner flytter fra de minst sentrale kommunene til tettsteder og byer, noe som resulterer i et kvinneunderskudd i denne aldersgruppen i fraflyttingsområder. På landsbasis er det 5 prosent færre kvinner enn menn i aldersgruppen 20­39 å Kvinners stemmerett i norge Supplerende informasjon og rettelser mottas med takk. I 1907 fikk kvinner begrenset stemmerett ved. Bildet er fra 1909. Det er to forskjellige etasjer en fra 5-7 og en fra 8-10. Dette inkluderte kvinner som betalte skatt over en viss sum,.

Stemmer som vokste seg sterke - Arbeidslivet

Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første. Norske Kvinners Sanitetsforening har alltid sett behov og etablert tilbud På 1800-tallet oppstod en rekke kvinnebevegelser som kjempet for å forbedre kvinners kår og for samme politiske rettigheter for kvinner og menn og likestilling i arbeids- og samfunnslivet. På nettstedene nedenfor kan du lære mer om kampen for at kvinner skulle få stemmerett i Norge. Oppgave 1913: allmenn stemmerett for kvinner ved alle valg. 1920: stemmerettsalderen satt ned til 23 år. 1946: stemmerettsalderen satt ned til 21 år. 1967: stemmerettsalderen satt ned til 20 år. 1978: stemmerettsalderen satt ned til 18 år. 2011: Forsøksordning i 20 kommuner med stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsval Norge var det første land i verden, blant selvstendige stater, som hadde gitt kvinner stemmerett. Qvam fortalte kongressen om det møysommelige arbeidet for å inkludere begge kjønn og ulike politiske retninger i stemmerettsarbeidet: We go forward quietly, perhaps too slowly, but we are making progress constantly, fortalte hun forsamlingen

Kvinners stemmerett 100 år av Bjørn Helge Larsen . Utstillingen «Likestillingslandet Norge» har ankommet Stjørdal museum Værnes, og de tre kvinnene som har satt opp utstillingen er Heidrun Kringen, Aud Lyngstad og Rannveig Nordgård Alminnelig stemmerett. Fra og med 1910 ved kommunevalg hadde kvinnene alminnelig stemmerett. Det vil si at da var inntektskravet falt bort. Det samme ble vedtatt i 1913 for stortingsvalg. Det er grunnen til at Norge feiret 100-årsjubileum for kvinners stemmerett i 2013 For å stille til valg som kommunestyrerepresentant i Norge, må man være 18 år. For motstanderne av stemmerett for 16-åringer er sammenhengen mellom valgbarhet og stemmerett et viktig argument. — For meg er valgbarhet et avgjørende prinsipp, sier Tonning Riise i Unge Høyre. Som 16-åring kan man ikke stille til valg til kommunestyret selv 100 1år med kvinners stemmerett. Hanne Marthe Narud . og . Anne Krogstad . 1 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn. gisI artikkelen et 100-årsperspektiv på hva dette har betyddpolitisk. Vi følger kvinnenes manøvrering og alliansebygging i stemmerettsdebattene rundt 1900, vi sporer deres stadig økend

Kvinnedagen, Kvinner | Hvorfor feirer vi kvinnedagen 8

Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt - Store norske

 1. Kvinners rettigheter i Storbritannia har vært offentlig debattert siden 1700-tallet. Allerede på midten av 1800-tallet ble det dannet foreninger for kvinnelig stemmerett, men selv om begrenset kommunal stemmerett ble innført i 1860-årene, ble det først i 1928 innført stemmerett på like vilkår for kvinner og menn
 2. Aldri før har flere hatt stemmerett ved et valg i Norge enn ved høstens kommune- og fylkestingsvalg. SSB har gått gjennom hvem som får stemmerett før høstens valg, og har kommet frem til at.
 3. Amnesty International i Norge Grensen 3, 0159 Oslo PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo Telefon: 22 40 22 00 E-post: [email protected] Kontonr: 1644.11.69764 Org.nr: 970148698. Kontakt oss Pressekontakt Ledige stillinge
 4. - Det er forferdelig. Kvinners rettigheter blir trampet på i Polen. Norge kan ikke se på uretten. Vi må, og kan, handle nå, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i SV. Forrige.
 5. Syrere i Norge: - For mange menn er det skremmende at kvinnene blir uavhengige med en egen sterk vilje. Tilværelsen i den norske kulturen kan bli så krevende og fremmed at flyktninger fra Syria reiser tilbake, bekrefter syrere i Norge

Stemmerett - Wikipedi

Stortinget feiret kvinners stemmerett Samtidig som Stortinget tirsdag feiret hundreårsjubileet for kvinners stemmerett, minnet flere av talerne om at det fortsatt ikke er likestilling i Norge. Gro Harlem Brundtland, statminister Jens Stoltenberg og Inga marte thorkildseni Vandrehallen etter jubileumsmøte i Stortinget i forbindelse med stemmerettsjubileet 8. mars-komiteen i Stavanger har også lagt opp til historiske tilbakeblikk i anledning 100 årsmarkeringen av kvinners stemmerett i Norge. - Kvinners stemmerett er et resultat av en lang kamp som. Languages. Čeština; Deutsch; Españo

1913: Endelig får kvinner stemmerett

 1. Kvinners deltakelse i utdanningssystemet har langt på vei blitt mer likestilt med menn i løpet av de siste tiårene. I Norge står kvinner for 63 prosent av bachelorgradene og 58 prosent av mastergradene. Likevel er det langt mellom kvinnene på toppen av norsk næringsliv
 2. måtte du enten være rik eller mann for å ha stemmerett. Norge var et foregangsland når det gjaldt allmenn stemmerett. Av de nordiske land var bare Finland før oss. Både kvinners rettigheter generelt og allmenn stemmerett spesielt var sterke elementer i en viktig internasjonal 32 Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn Om.
 3. Støre hevder at Norge verken er «i første, andre eller tredje rekke» i kampen for kvinners rettigheter. Han viser til én enkelt giverkonferanse i Nederland der Norge ikke var medarrangør. Men sannheten er at Norge har en tydelig stemme internasjonalt for kvinners rettigheter og likestilling, og vi er en ledende bidragsyter internasjonalt til seksuelle og reproduktive helsetjenester
Kvinnestemmer i norsk filmAlt hva mødrene har kjempa - OsloFeminisme – Wikipedia

Allerede for 32 år siden ga Norge stemmerett ved lokalvalg til utenlandske statsborgere og dermed sett betydningen av å gi alle innbyggerne mulighet til å engasjere seg i det politiske livet. Som norsk statsborger bosatt i Frankrike vil jeg oppfordre norske politikere til snarest mulig å innlede forhandlinger med den Europeiske Union om norske statsborgeres stemmerett i EU Stemmerett har alle de personer som har rett til å stemme ved valg, og er ved valg til nasjonale eller regionale besluttende myndigheter med noen få unntak utelukkende knyttet til alder.I Norge får man stemmerett det året man fyller 18 år, som også er myndighetsalderen. Ulike land opererer med ulike unntaksbestemmelser Når fikk kvinner stemmerett i Norge? Når fikk kvinner stemmerett i USA? Hvem var Norges første kvinnelige statsminister og når kom hun til makten? Gå til globalis.no og finn ut hvilke land som ligger rett over og rett under USA på FNs liste over likestilling mellom kjønnene. Diskuter hva denne plasseringen sier om kvinners stilling i USA Kvinners helvete. Disse to ordene kan beskrive dagens situasjon i Polen. Landet har lenge hatt en av de strengeste abortlovene i Europa. Nå tar regjeringen dette til nye høyder. Den 22. oktober ble det vedtatt at ett av de få unntakene som ga rett til lovlig abort, er grunnlovsstridig og skal forbys. Abort er offisielt blitt ulovlig i Polen

 • Besame c.
 • Antisosial personlighetsforstyrrelse symptomer.
 • Xenical vektnedgang.
 • Nestle grøt sverige.
 • The hunter call of the wild animals.
 • Quesadilla ridderost.
 • Turid spildo wiki.
 • Jbl flip 3 bruksanvisning.
 • Agentur für arbeit stade.
 • Matfløte skiller seg.
 • Groops natur entspannt genießen.
 • Tekstilfarge svart.
 • Taktelt til salgs.
 • Pyruvat metabolisme.
 • Spisebord 160.
 • Shuffleboard wiki.
 • Sorrisniva logo.
 • Toby regbo.
 • Alte schmelz bilder.
 • Aumühle hamburg karte.
 • Polizeibericht ludwigslust.
 • Hofgeismar aktuell kontakt.
 • Einmalzahlung bausparvertrag schwäbisch hall.
 • Gio dancestudio kindergeburtstag.
 • Bentheimer mineral therme aqua night.
 • Manchester united match schedule.
 • Mietvertrag haus pdf ausfüllbar.
 • Seo agentur österreich.
 • Signet ring dame.
 • Taylor swift reputation youtube.
 • Svie under samleie gravid.
 • Camilla coucheron kunstner.
 • Hva betyr hack.
 • Tallhus mal.
 • Travnet.
 • Tatovering i utlandet.
 • French election 2017 wiki.
 • Cøliaki blodprøvesvar.
 • Drops baby alpaca silk.
 • Oz mediastore.
 • Temperatur los angeles mars.