Home

Avgiftssatser 2022

Skatte- og avgiftssatser for 2017 ble formelt fastsatt av Stortinget 17. desember. Det ble ingen endringer i satsene i forhold til budsjettforslaget, men det er i løpet av budsjettprosessen fremmet noen anmodningsforslag til regjeringen knyttet til eiendomsskatt på vannkraftanlegg 2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraft økes fra henholdsvis 53 og 33,0 prosent i 2016 til 54 og 34,3 prosent i 2017. Skatten på alminnelig inntekt for finansforetakene videreføres på 2016-nivå. 3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 8,7 prosent i trinn 3 i 2016 og økes til 9,52 prosent i 2017

Skatte- og avgiftssatser 2017 - Energi Norg

Avgiftssatser 2021 Dato: 07.10.2020 | Finansdepartementet Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 3,5 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst 7) Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2018, gjelder 2017-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2018, til 28. februar 2019, gjelder 2018-satser

1 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO 2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.. 2 I budsjettet for 2020 legges det opp til overgang til WLTP-verdier som grunnlag for CO 2-komponenten.I 2019 benyttes NEDC-verdier. Overgangen innebærer at gjeldende CO 2-satser for 2019 ikke er direkte. og prisjustering for 2017 på 2,1 %. 3. Endringer i avgiftene Forslag til avgiftssatser for 2017 følger under. Satsene og andre endringer i avgiftssystemet vil etter høringen bli endelig fastsatt av Samferdselsdepartementet og vil være tilgjengelig på Kystverkets internettside www.kystverket.no. 3.1 Endringer i losavgiften Skatte- og avgiftssatser for 2017 ble formelt fastsatt av Stortinget 17. desember. Det ble ingen endringer i satsene i forhold til budsjettforslaget, men det er i løpet av budsjettprosessen fremmet noen anmodningsforslag til regjeringen for eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Skattesatser 2017 - regjeringen

Avgiftssatser for 2017.xls Author: Leksvik Vassverk SA Created Date: 3/15/2017 12:32:57 PM. for 2017 (heretter: avgiftsvedtaket) §§ 1 til 5. Se Vedlegg 1: Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017 (utdrag). Videre er det gitt regler om beregning og fastsetting av arbeidsgiveravgift i forskrift av 2. desember 1997 nr. 1385, og i lov av 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Forskrift om avgiftssatser folketrygden 2017 Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 20. desember 2016 med hjemmel i stortingsvedtak 17. desember 2016 nr. 1669 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2, § 23-3 og § 23-4 De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser. Velg år 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Vis Listen under viser kommuner og fylkestilknytning som gjelder fra 2020

Her finner du avgiftssatser for merverdiavgift. Etter merverdiavgiftsloven § 1 skal Stortinget i det årlige stortingsvedtak fastsette avgiftssatsene for merverdiavgift. 2019: 2020: Normalsats Skal brukes på avgiftspliktig omsetning som ikke omfattes av avgiftsfritak eller bestemmelser om redusert sats (se nedenfor Forskrift om avgiftssatser for bruk av Avinors lufthavner, 2019 Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 25. oktober 2018 med hjemmel i forskrift 17. desember 2014 nr. 1802 om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS § 10 tredje ledd, jf

Fra 1. juli 2017 blir det lavere MC-avgifter på miljøvennlige motorsykler og scootere. Omleggingen kan imidlertid føre til manko på populære modeller ute hos forhandlerne. Endringene er ganske betydelige på enkelte modeller. For eksempel vil mange Honda-modeller om kort tid gå kraftig ned i pris, enkelte med over 12 000 kroner Forskrift om avgiftssatser folketrygden 2018 Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 20. desember 2017 med hjemmel i stortingsvedtak 12. desember 2017 nr. 2185 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018, jf. lov 28.februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2, § 23-3 og § 23-4 Stortinget vedtok avgiftssatser for 2018 den 12. desember 2017. HFK/PFK avgiften blir kr. 500 pr. tonn CO 2 ekvivalenter (11,1 % økning).. Les mer om saken her Revidert budsjett 2017; Statsbudsjettet 2017; Revidert budsjett 2016; Statsbudsjettet 2016; Revidert budsjett 2015; Statsbudsjettet 2015; Revidert budsjett 2014; Tilleggsproposisjon 2014; Statsbudsjettet 2014; Skatte- og avgiftssatser. Her finner du: Skattesatser for 2013; Avgiftssatser 2013

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2017 - Lovdat

Blomqvist 05-2017

Avgiftssatser for 2017. Her er de nye avgiftssatsene for 2017. Avgiftssatser for 2017. Årsmøte 6 April 2017. Posted by. Vassverket. Category: Ukategorisert. Noen utvalgte bilder fra renoveringer gjort i 2017. Leksvik Vassverk SA Myraveien 108 7120 Leksvik. Telefon. Telefon: 74 85 76 00 Mobil: 950 50 393 & 906 39545. Meta Her er en oversikt over de viktigste endringene innen skatte- og avgiftssatser. Alminnelig inntekt - Personer: reduseres fra 24% (2017) til 23% (2018) - Bedrifter/Næring: reduseres fra 24% (2017) til 23% (2018) Trinnskatten (gjelder personer, ikke selskaper) - Innslagspunktet for trinn 1 i 2017 er 164.000kr, for 2018 er denne økt til.

 1. Avgiftssatser 2017. Avgiftssatser i 2016 og foreslåtte satser for 2017 (oppdatert desember) Fylkesoversikt. Få oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke. Statsbudsjettet på 1-2-3. Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2017.
 2. Nye trygdeavgifter 2017 Trygdeavgifter for frivillige medlemmer i folketrygden for kalenderåret 2017 - maksimal sats øker til 41,5 prosent. Avgiftssatsene for frivillige medlemmer for inntektsåret 2017 er nå blitt fastsatt
 3. Avgiftssatser 2017: Regjeringens forslag til sats for elavgiften øker med 2 prosent til 16,32 øre per kilowattime i 2017. Avgiftssatser 2017
 4. Se høringsforslag til avgiftssatser for 2017. Siste nytt 22.10.2020 09:36:54. Fjerner eierløse blåskjellanlegg på Vestlandet Kystverket rydder i disse dager gamle blåskjellanlegg fra fjorder i Vestland fylke. 22.10.2020 09:28:37. Vil styrke overvåking av skipstrafikk.
 5. 2017 og 2018 vil være overgangsår mellom dagens ordning og den nye. Som alle overgangsordninger kan de skape noe forvirring. Dagens årsavgift forfaller 20. mars hvert år. Årsavgiften for året 2017 skal betales på vanlig måte i mars 2017

Endringer i avgiftssatser - KPMG Norg

Tabeller og satser - Skatteetate

 1. Før 2018 betalte alle som hadde eid kjøretøy den årlige årsavgiften (også kalt veiavgift) til staten. Myndighetene bestemte i 2017 at årsavgiften skulle bytte navn til trafikkforsikringsavgift, og at forsikringsselskapene skal kreve inn avgiften sammen med betalingen for forsikringen av kjøretøyet
 2. Høring på forslag til avgiftssatser for losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2017 KS Bedrift Havn viser til forslag fra Kystverket om losavgifter og sikkerhetsavgift for 2017. KS Bedrift Havn viser til at det er et sentralt mål å øke godstransporten på sjø. For å få det til må flere forhold spille på lag
 3. 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; Hele landet. Hele landet har 4 545 304 skatteytere. Av disse betaler 661 174 (14,5.
 4. Avgiftssatser 2017; Elavgift Redusert elavgift til skip i næring iverksettes. Tiltaket er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA)som forenlig støtte etter EØS-avtalen. Vilkåret for redusert elavgift til datasentre settes ned til uttak over 0,5 MW
 5. *Se under om ordningen med fribeløp i punkt 5. Reglene om arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet er nærmere beskrevet i punkt 8. Veldedige eller allmennyttige organisasjoner er fritatt for å beregne og betale arbeidsgiveravgift når organisasjonens totale lønnsutgifter ikke overstiger kr 800.000 pr. år og lønnsutbetalingene til den enkelte arbeidstaker ikke overstiger kr 80.000 pr.

Sør-Fron kommunestyre vedtok den 19.12.2017 følgende økonomiplaner og avgiftssatser for 2018: Kommunale avgifter, satser og gebyrer for 2018 (PDF, 202 kB) Gebyrer for behandling av byggesaker og plansaker for 2018 (PDF, 134 kB) Driftsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 og 2021 (PDF, 855 kB) Investeringsbudsjett 2018 og økonomiplan investering 2018-202 Skatteetaten - avgiftssatser og beregning Hvis du er ansatt i eget aksjeselskap skal det også beregnes og betales arbeidsgiveravgift av egen lønn. Innehaver av enkeltpersonforetak skal imidlertid ikke beregne arbeidsgiveravgift av private uttak. Arbeidsgiveravgift skal vises som en lønnskostnad og en gjeldspost i regnskapet ditt 6. oktober 2016 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett, deriblant forslag til skatteendringer for 2017. Her finner du hele forslaget Revidert budsjett 2017; Statsbudsjettet 2017; Revidert budsjett 2016; Statsbudsjettet 2016; Revidert budsjett 2015; Statsbudsjettet 2015; Revidert budsjett 2014; Tilleggsproposisjon 2014; Statsbudsjettet 2014; Skatte- og avgiftssatser. Her finner du: Skattesatser for 2012; Avgiftssatser 2012 Skatt på aksjegevinst: Det er også ulike skattesatser i 2016, 2017, 2018, og 2019/2020. Hvis du har mottatt utbytte på aksjene i 2019 «spiser» de av eventuell tidligere ubenyttet skjermingsfradrag. Hvis det fortsatt er et ubenyttet skjermingsgrunnlag, vil dette redusere aksjegevinsten. Skatten på aksjegevinster er noe endret fra 2015

Video: Avgiftssatser 2021 - regjeringen

Svovelavgiften ble i 2017 beregnet per liter mineralolje for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel i olje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel. Fra og med 2018 reduseres intervallet til 0,1 pst. vektandel svovel. For oversikt over alle særavgifter, se regjeringens nettside med avgiftssatser for 2018 her

Avgiftssatser 2019 - regjeringen

Konsesjonskraftpris og skatte- og avgiftssatser 2017 Publikasjon Les Energi Norges brev til finansminister Siv Jensen om skattlegging av vannkraft (desember 2016) Etiske regler for leger. Vedtatt av Den norske legeforenings landsstyre i 1961, med endringer senest i 2015. I. Alminnelige bestemmelser § 1 En lege skal verne menneskets helse Avgiftssatser 2017: Regjeringens forslag til sats for elavgiften øker med 2 prosent til 16,32 øre per kilowattime i 2017. Avgiftssatser 2017 Avgift på elektrisk... Les mer. Nyheter gratis. Følg oss på Twitter. Bad Authentication data. Populære artikler . Samlet nordnorsk Statkraft-opprør 2017. Sikkerhetsavgiftene ble ikke endret fra 2016 til 2017, og ble redusert med 8,5 % fra 2017 til 2018. Økning i avgiftspliktig trafikk de to siste årene kombinert med moderat vekst i lønns- og driftskostnader (+2,8 % fra 2017 til 2019) har muliggjort reduksjon i avgiftene

Avgiftssatser 2020 - regjeringen

Avgiftssatser 2017 og 2018. Siste nytt 15.09.2020 10:04:40. Etterlyser ny teknologi for å sikre GNSS-signaler Vil du være med og utvikle nye støtteverktøy for lostjenesten? Da bør du bli med på dialogkonferansen 28. sept. 10.09.2020 15:04:55. Har utbedret. Forslag til avgiftssatser for 2011 Nye avgiftssatser for 2011. Forslag til skattesatser 2011 Nye skattesatser for 2011. Fordelingsvirkning Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt. Skatteopplegget for 2011 2017/4567-6 Arkiv nr.: 133 Saksbehandler: Harald Borgø Dato: 07.11.2017 Høring - Forslag til avgiftssatser for 2018, losavgifter og sikkerhetsavgifter Kystverket oversender med dette høringsforslag om avgiftssatser for 2018 (losavgifter og sikkerhetsavgifter). Forslaget medfører behov for endring i forskrift om losavgiftsforskrifte

Kraftnytt.no » Skatte- og avgiftssatser 2017

Budsjett 2017 side 3 1) Vedtak Rådmannens budsjettforslag ble behandlet i bystyret 15. desember 2016 (PS 103/16) med følgende vedtak: Med hjemmel i Kommunelovens §§ 45 og 46 vedtas følgende budsjett for 2017 1 Avgifter og betalingssatser a I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2017 ut for hele kommunen Avgiftssatser 2016<br>(i kr) Avgiftssatser 2017<br>(i kr) Author: Microsoft Office-bruker Last modified by: Helene Reeve Moller Created Date: 10/13/2016 9:01:13 AM Other titles Sukkeravgift er en særavgift til statskassen.Avgiften på sukker ble innført i 1981. Avgiften er først og fremst fiskalt begrunnet, men avgiften har også en helsemessig begrunnelse. Avgiftsplikten omfatter sukker (roe- og rørsukker) samt sirup og sukkeroppløsninger Avgiftssatser 2020 Gebyrer til Brønnøysundregistrene mv. Gebyrer for bindende forhåndsuttalelser (i kr) Betalingsterminer - viktige datoer Rentesatser Utgiftsgodtgjørelser 2020 Feriepenger Grunnbeløp i folketrygden Skjermingsrente Naturalytelser Fradragssatser 2019 og 2020 (i kr) Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr) Skattesatser.

Forskrift om fastsettelse av avgiftsgrunnlag og

 1. Publisert 19. oktober 2017 av Kristoffer Gressli USFs Forbundsstyre har gleden av å lansere USF-akademiet! Dette er et tilbud til de som vil skolere seg og lære masse nyttig stoff om å utvikle seg som person, om å arrangere turneringer, være sjakkdommer, være sjakktrener, delta i styrearbeid og klubbledelse, og generelt få god innsikt i Sjakk-Norge og sjakkverden for øvrig
 2. Satser merverdiavgift og avgifter er hentet fra Finansdepartementet. Tabellen viser vedtatte satser for merverdiavgift og særavgifter for 2017 og 2018. Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjuster
 3. Statsbudsjettet 2018 - Skatte og avgiftssatser. I forslaget til statsbudsjett er det foreslått endringer i en del av skatte- og avgiftssatsene. Terje Brovold og Øyvind Harila, rådgivere i Sticos. 13.10.17. Her er noen aktuelle skattesatser i Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett

Etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal du sende inn mva-melding (Skattemelding for merverdiavgift) 6 ganger årlig. Mva-meldingen er en rapport over mva-pliktig salg og kjøp i perioden Skatt på alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt kan ses på som en nettoinntekt, det vil si etter at alle fradrag er gjort. Satsen er 22 prosent i 2019 og 2020

Arbeidsgiveravgift - soneinndeling - Skatteetate

Fra og med 1/1/2017 gjelder denne fanen også for import av varer. Tjeneste Utland: For avgiftskoder der det skal beregnes avgift ved tjenestekjøp fra utlandet. Fradragsrett/Ikke fradragsrett: Har man fradragsrett for avgifter betalt for tjenester kjøpt i utlandet, settes dette her Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 65,3 prosent. Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,9 prosenteiningar, mot.. Nedenfor følger en oppsummering av forslagene fra Regjeringen. Mulig å søke om betalingsutsettelse. Regjeringen foreslår at den kan fastsette forskrift som kan åpne for at foretak som har økonomiske utfordringer i koronasituasjonen, kan få utsatt betalingsfrister for merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter i perioden 1. juli til 31. desember 2020 FORSLAG til avgiftssatser for 2017: Obligatorisk årsavgift NOK 1200 UENDRET Avgift transport akseltrykk over tillatte 6 tonn (pr transport) NOK 500 UENDRET Transport i forbindelse med byggeaktivitet (for perioden) NOK 10 000 UENDRET Tilknytningsavgift ved nybygg.

Prop

Ikke tilgjengelig:Forskrift om avgiftssatser for bruk av

Satser skatt og lønn 2017 er hentet fra Finansdepartmentet. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2016 til 2017 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Op Betalingssatser, gebyrer m.v. 2017 Verdal kommune Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført til Innherred samkommune STØTTEENHET M.V. 2016 2017 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen - fastsettes av administrasjonen. Salgspriser i spiserommet - fastsettes av adm. Utleie av kommunestyresal og andre kr 600. Oversikt over skattesatser og avgiftssatser. Skjema. Publisert 28. november 2017 | Oppdatert 04. desember 2017. Snakk med oss. SERVICETORGET Rådhuset Telefon: 61 05 05 00 Mandag-fredag kl. 08.00-15.00. Skriv til oss. LILLEHAMMER KOMMUNE - Navn på tjenestested - Postboks 986 2626 Lillehammer

Statsbudsjettet - regjeringen

Avgiftssatser for merverdiavgift 2019 og 202

Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen), og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.. Du kan lese mere om den ny MVA-melding i Mamut her. Dette medfører også at import av varer og. Sjekk om årsavgift fra 2017 eller tidligere år er betalt Her kan du sjekke om årsavgiften fra 2017 eller tidligere år er betalt for et kjøretøy (Skatteetaten) . Sist oppdatert: 19. september 201 Arbeidsgiveravgift er en skatt som arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor er pålagt til å betale som et prosentuelt påslag på lønnskostnader.For de fleste norske virksomheter er avgiftssatsen 14,1 %. Arbeidsgiveravgiften i Norge skal bidra til å finansiere folketrygdens utgifter til for eksempel pensjon, sykepenger, arbeidsledighetstrygd mv

Forskrift om avgiftssatser for bruk av lufthavner drevet

Systembeskrivelse Visma DI 4. utgave desember 2016 Side 2 av 21 Sist endret 19.04.2017 Krav til Regnskapssystemet Grunnleggende bokføringsprinsipper i Bokføringsloven § 4 sier at det skal foreligge et ordentlig og oversiktli Årsavgiften er erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten. Dette gir større fleksibilitet for deg som eier av et kjøretøy Forskrift 24. februar 2017 nr. 220 om endring i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom; Forskrift 24. januar 2017 nr. 73 om avgiftssatser for bruk av lufthavner med helikopterterminal drevet av Avinor AS i 2017 - forskriften er opphevet og erstattet med ny forskrif

I 2017 foreslår regjeringen en verdsettingsrabatt på 10 prosent for aksjer og driftsmidler. For å likebehandle eiendeler og gjeld skattemessig, reduseres også gjelden som tilordnes aksjer og driftsmidler, med 10 prosent. Forslaget til avgiftssatser finner du her Når du skal klassifisere varer betyr dette å finne riktig varenummer. Med riktig varenummer finner du bl.a. korrekt tollsats og kan se om det er nødvendig med tillatelse for å importere eller eksportere varen 2017 og 2018 ble dermed overgangsår mellom tidligere ordning og den nye ordningen med trafikkavgift. «Årsavgift» forfalt siste gang 21. mars 2017. Følg: Søk. OM RISANGERS EBØKER. DrivBedre-pakken Enkelt-ebøker. Innlogging. Logg inn og last ned ebøkene dine her. Mer om ebøker. Slik leser du ebøker. Kategorier For øvrig består skatteopplegget for 2017 hovedsakelig av justeringer av skatte- og avgiftssatser, og av innslagspunkter for skatt og avgift. Her er en gjennomgang av de viktigste endringene. Selmer vil arrangere et frokostseminar om statsbudsjettet onsdag 12. oktober, hvor særlig finansskatten og ovennevnte forhold vil bli belyst nærmere

 • Vw california reimport.
 • Mdf eikefiner.
 • Sea life gutschein adac.
 • Whatsapp datenschutz einstellungen.
 • Trondenes leir adresse.
 • Vulkanausbruch mexiko 2017.
 • Kontakte bremen.
 • Vi ska fæst dde.
 • Pio hallstadt eintrittspreis.
 • Rosetter og lister.
 • Cb radio kanaler.
 • Isarszene ruby.
 • Mojito recept original.
 • Open office vorlagen.
 • Schadensmeldung formular download.
 • Praksiskandidat helsefagarbeider.
 • Pka table.
 • Dension dab u nissan.
 • Jahreskarte schwimmbad meisenheim.
 • Hva er overtro.
 • Bytte motor toyota avensis.
 • Zelda breath of the wild album.
 • Koble mac til lg tv.
 • Usa and the paris agreement.
 • Tesla support.
 • Kepler kaninjegeren.
 • Bayern dortmund übertragung zdf.
 • Nye poser matavfall bærum.
 • Sjøhest symboliserer.
 • The battle 300.
 • Reggae nina hagen.
 • Fjerne rødvin fra treverk.
 • Hundehus husky.
 • Polonia tv3 11 01 2018.
 • Vikaterrassen p hus.
 • Städtevergleich dresden leipzig.
 • Hans morten hansen latter.
 • Veronal überdosis.
 • Amerikansk mål og vekt.
 • Lysfat kremmerhuset.
 • Spadag stockholm.