Home

Dialogkonferanse anskaffelser

Dialogkonferanse (dialogmøte - om du kaller det dialogkonferanse eller dialogmøte bestemmer du selv) egner seg før kunngjøringen av en konkret anskaffelse. Formål. Informere leverandører og relevante interessenter om oppdragsgivers behov. Få innspill på hvordan behovet kan dekkes av markedet Det er en kontinuerlig utvikling på markedet, innen miljøvennlige løsninger, teknologi og kostnader. Det vil derfor ofte være helt andre løsningsalternativer og en helt annen konkurransesituasjon enn sist gang dere hadde et tilsvarende behov som ble dekket med en anskaffelse Fredrikstad kommune gjennomførte i høst en dialogkonferanse i forbindelse med anleggsprosjektet «Lisleby allé». Den 850 meter lange gang- og sykkelstien skal bane vei for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser i Østfoldbyen Dialogkonferanse. I en samspillentreprise skal leverandørsidens kompetanse komme prosjektet mest mulig til gode. Det er derfor hensiktsmessig å ha dialog med leverandørmarkedet ved en dialogkonferanse, der forslag til program og prosess presenteres

Ulike former for dialog (dialogaktiviteter - anskaffelser

Dialogkonferanse Smart Digital Eiendomsledelse. fredag 24. januar 2020 Fra 09:00 til 14:00 10:00 - 10:40 Om kommende anskaffelser - her er det markedsmuligheter! 10:40 - 11:00 Andre bransjer har klart det! Inspirasjonsforedrag. 11:00 - 12:00 Luns Dialogkonferansen er Nordens største og viktigste arena innen CRM, CX og digital markedsføring. Og den morsomste! Konferansen tilbyr et fagprogram i ypperste verdensklasse, med over 50 foredrag og workshops En dialogkonferanse samler ulike interessenter og aktører i en organisasjon til samtaler omkring bestemte tema. Dialogkonferansen egner seg godt til å ta tak i problem­stillinger som krever omforent kunnskap og dypere for­ståelse mellom ledelse og ansatte, tjenesteytere og brukere, etc Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet Tema 2. dag: Trygg nedtrapping. Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp inviterer i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte fra Helsedirektoratet, til høstens mest interessante dialogkonferanse

Dialog med markedet Anskaffelser

Innhold Anskaffelseskonferansen 2019 Sammen om smartere innkjøp I 2019 har vi fått ny Stortingsmelding som staker ut kursen for offentlige anskaffelser, der innovasjon, effektivisering og profesjonalisering er viktige tiltak og mål Sykehusinnkjøp arrangerte mars 2018 den første dialogkonferansen.Evalueringen fra de ca. 500 påmeldte på konkurransen, viste at nyvinningen ble veldig godt tatt imot og at det var et ønske om å gjøre dette til en fast møteplass en dialogkonferanse med påfølgende én-til-én møter. Alle interesserte har anledning til å melde seg på konferansen og/eller én-til-én møtene. Deltagelse på dialogkonferanse og/eller én-til-én møter er ikke en forutsetning for å kunne delta i en eventuell kommende anbudskonkurranse. Leverandørdialogen starter med en dialogkonferanse Innovasjonsprisen 2015 gikk til Sandnes kommune, med Asker og Stavanger blant de nominerte, men Innovasjonsprisen er mer enn en prisutdeling. Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskapning og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Dette arbeidet fortsetter etter prisutdelingen, og i høst arrangeres innovasjonsprisens dialogkonferanse: Stjel med stil

Dialogkonferanse - automatisk miljøovervåking Hvordan kan vi automatisere bruken av miljø-DNA? Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Se i kar anskaffelser BRL-loven Utbyggings-avtaler Tilvisningsavtale Tildelingsavtale Innleie Øk. rådgivning Veiledning Bo-oppfølging Depositum Øk. sosialhjelp Kommunal bostøtte DIALOGKONFERANSE -LØKENÅSVEIEN 45, TRINN 2 •Kan innbyggere, Husbanken, markedet og kommunen samme dialogkonferanse Hvordan gjennom- Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for kontakt med markedet så lenge hensynet til konkurranse og likebehandling ivaretas. 14 Avklare behov og forberede anskaffelse Konkurranse - gjennomføring Kontrakt Dialogkonferansen gjennomføres av Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i samarbeid med Helse Sør Øst og Sykepleierforbundet. Vi legger til rette for refleksjon rundt medikamentfrie tilbud på en arena hvor brukere, pårørende og fagfolk kan møtes Vi blir nødt til å tilpasse prosessen noe med bakgrunn i situasjonen Norge og verden står overfor i dag, og planlegger derfor å gjennomføre en digital dialogkonferanse litt nærmere sommeren. Kan bli førkommersielle anskaffelser: Prosjekter med vekt på bærekraft og sirkulærøkonomi | 13. mai 202

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Til hovedinnhold Hvis oppdragsgiveren for eksempel har presentert fremtidige behov og planer for en anskaffelse i en dialogkonferanse med leverandører,. Prosjektet SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser inviterer til dialogkonferanse for å gjøre oss kjent med tilgjengelige digitale verktøy og muligheter som kan utvikles for støtte til innovasjonsrettede prosesser i offentlige anskaffelser Lindås kommune legger disse anbefalingene til grunn i sine anskaffelser, og holdt derfor en dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, SAMVEIS og flere andre anskaffelser. Økt oppmerksomhet, flere tilbydere og større konkurranse. Dato Direktoratet for forvaltning og IKT . Leverandørkonferanser forts. Alle deltagere fra tidligere dialogkonferanse inkl. nye interessenter. Innhold til agenda Virksomheten setter opp en møteplan der virksomheten møter hve

Dialogkonferanse: Sykkelprosjekt baner - Anskaffelser

Frivillig kunngjøring av dialogkonferanse om miljø i anskaffelser av rammeavtaler tjenester ventilasjon og prosesskjøing etc. Registrert Dato: Torsdag 13. Juli 2017. Invitasjon til dialogkonferanse - miljøtema i anskaffelser av tjenester ventilasjon, avfukting, kjøling, prosesskjøling og varmepumpe > Digital dialogkonferanse 9.9.2020 9. september avholdt NND en digital dialogkonferanse hvor vi presenterte våre behov, og ba om innspill fra markedet på løsninger for opprydding, mellomlagring og permanent deponering av gruveavfallet fra Søve gruver i Telemark

Drammen kommune satser på å få SMB med i anskaffelsene, og Konkurrensverket i Sverige gjør en undersøkelse om korrupsjon og karteller i offentlige anskaffelser. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor. Sykehusinnkjøp: Dialogkonferanse i april 201 I dette webinaret ble det presentert en rekke spennende caser innenfor området grønne og innovative anskaffelser i transportsektoren. Møteleder: Christian Tangene, Rådgiver i team for grønne anskaffelser, Digitaliseringsdirektoratet Dialogkonferanse om strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen. Fredag 20. oktober ble det avholdt en dialogkonferanse i Lillestrøm om prosjektet.Bane NOR skal utlyse entreprise på nytt KL-anlegg med autotrafo på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Åbogen Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring

Sykehusinnkjøp har utarbeidet en rapport som vurderer dagens løsning når det gjelder anskaffelser og hvordan innføre nye legemidler og indikasjoner. 25.02.2020. Legger til rette for lokale leverandører. I anskaffelsen arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester som nå er utlyst,. The Best Golf Tips To Strike Your Irons Solid and Pure - Duration: 37:41. Top Speed Golf - Clay Ballard Recommended for yo Klima- og miljø i offentlige anskaffelser var tema da Regional Miljø- og klimagruppe og Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen gjennomførte felles workshop for klimaressurser og innkjøpsressurser i kommunene i Kongsvingerregionen. Odd Olaf Schei deltok fra Digitaliseringsdirektoratet og snakket blant annet om Les videre

Konkurranse samspillsgruppe Anskaffelser

I følge stillingsbeskrivelsen skulle A heller ikke ha nøkkelroller som representasjon, beslutningstaker eller kontrollerende funksjoner i forbindelse med offentlige anskaffelser. Etter stillingsbeskrivelsen referert i premiss (8) skal imidlertid A blant annet ha ansvar for innhenting av pristilbud, fakturering, fakturakontroll, og økonomisk oppfølgning av anlegg og innkjøp Dialogkonferanse I: Innovativ anskaffelse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal i 2020 legge fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Regionene i Danmark oppnådd også i 2017 gode resultater ved i økende grad å gå sammen om anskaffelser Hva er Flomrespons? Flomrespons er et førkommersielt anskaffelsesprosjekt i Nord-Gudbrandsdalen. De seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ønsker å utfordre markedet til å utvikle et nytt og framtidsrettet verktøy for flomvarsling, som kan varsle flom på lokalt nivå før den inntreffer ORDLISTE ANSKAFFELSER Ordboken er en samling av aktuelle begreper i arbeidet med offentlige anskaffelser. Utvalget er ikke dialogkonferanse. Ved innhenting av råd er forutsetningen at rådene ikke har konkurransevridende effekt eller fører til brudd p

Dialogkonferanse: How can we help more refugees Find out more and get involved People affected by diplacement may be forced to abandon their homes andlivelihoods, and often lose enjoyment of a range of rights Leverandørdialogen vil bestå av en dialogkonferanse og derpå følgende en-til-en-møter med entreprenører og leverandører som ønsker det. Dialogkonferansen arrangeres torsdag 5.oktober 2017 kl. 10-14 i Fensal, Os samfunnshus, Os Innovative offentlige anskaffelser. Fra behov til gevinstrealisering - Stavanger kommune, ny driftsportal. Tore André Sines, 17.06.2015 Åpen dialogkonferanse Skriftlig innspill En-til-en møter Konkurranse med forhandling Kontrakt inngått august 201

For å informere om planen for prosjektet av avklare viktige hensyn med leverandører, inviterer vi til dialogkonferanse om Flomrespons, onsdag 10. juni via Teams. Gjennom markedsdialogen ønsker vi å informere markedet om prosjektet og kommunenes behov, for å øke leverandørenes forståelse av vårt be Sikkerhetsgraderte anskaffelser, del 1: Nærmere om sikkerhetsgraderte anskaffelser; Sykehusinnkjøp arrangerer dialogkonferanse for leverandører på Gardermoen 6. og 7. mars. Der legges deres anskaffelsesplan for 2018 frem. Vi ser gjerne at dette blir et årlig arrangement,. Dialogkonferanse: Samfunnsansvar i Oslo kommune sine samkjøpsavtaler Kategori: Anskaffelser Dato: 26.november 2019 Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo Tidspunkt: Kl. 08.30 - 11.15 (enkel servering fra kl.08.15) Påmelding: Send e-post til mariann.karlstad@uke.oslo.kommune.no Påmeldingsfrist: 19.november 2019 Målgruppe: Leverandørmarkedet for aktuelle avtaleområde Tirsdag og onsdag i neste uke er det klart for Dialogkonferanse 2019. Da inviterer Sykehusinnkjøp HF leverandører og samarbeidspartnere til to dager med dialog på Scandic Holmenkollen Park Hotel. Egentlig ble påmeldingsfristen satt torsdag denne uka. Men vi åpner nå for at etternølere kan melde seg på helt frem til konferansestart

Dialogkonferanse - fremtidig behov for omsorgsboliger til ulike grupper i Nes kommune. Møtet vil følge rammen av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og vil være en del av et beslutningsgrunnlag for eventuelt å gå videre i et større omfang,. dialogkonferanse nr 2 Transporttjenester Oslo Hellik Hoff, innkjøpsjef 20. august 2019. Påmeldte selskaper/organisasjoner til 20. aug. bli benyttet i fremtidige anskaffelser og bli presentert i anonymisert form på dialogkonferanser, i konkurransegrunnlag, osv. i forbindels

dialogkonferanse - Innovative anskaffelser

Dialogkonferanse «Transporttjenester Oslo 2021/2022 Ruter bli benyttet i fremtidige anskaffelser og bli presentert i anonymisert form på dialogkonferanser, i konkurransegrunnlag, osv. i forbindelse med fremtidige konkurranser anskaffelser som virkemiddel i moderniseringsarbeidet regionalt arbeid akselererer interessen og kunnskapen i regionen 6 . 1. Dialogkonferanse med markedet Inkl. speed dating, en-til-en møter Plan- og designkonkurranse 8 . Skatteetaten Modernisering av Folkeregistere

Dialogkonferanse - Innovative anskaffelser

 1. Invitasjon til dialogkonferanse om konsulentbistand innenfor området IT-tjenester Ruter har behov for innspill fra potensielle tilbydere og leverandører av konsulenttjenester innenfor IT-området. Ruter ønsker fremover å gjøre anskaffelser av slike tjenester gjennom en «dynamisk innkjøpsordning». Ruter er ved et veiskille
 2. 7nov 10:00 - 13:00 Framhevet Dialogkonferanse - ny rammeavtale på Matvarer storhusholdning 10:00 - 13:00 Informasjon. Sted: Tynset rådhus, kommunestyresalen Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 3. Dialogkonferanse: Veien til fossilfrie/utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Fredrikstad kommune HVOR: Litteraturhuset, Fredrikstad (Storgata 11, 1607 Fredrikstad) NÅR: 28. august 2019, kl. 08:00 - 11:30 Påmelding gjøres her innen 26. august
 4. Innovasjonsfokus, evn. dialogkonferanse nr. 2 og matchmaking - FEBRUAR/MARS 2020 • Innovasjonsfokus besluttes i februar • Ved behov - tilbud om • Dialogkonferanse nr. 2 for deling og dialog rundt innovasjonsfokus • Evn. tilrettelegging for kobling av leverandørene som kan ha nytte av å samarbeid
 5. Gjennomførte landets første hel-digitale dialogkonferanse TOPICS:: Digitalisering Konferanse Leverandører Markedsdialog Kystverket forventet at digital tilgang til dialogkonferansen ville gi økt deltakelse, men hadde ikke trodd at de skulle få slike utslag - dobbelt så mange fremmøtte som vanlig på slike konferanser

Dialogkonferanse - Helsebiblioteket

RFI - Dialogkonferanse om håndtering av data fra smarte vannmålere. Publisert av: Trondheim kommune. Kunngjøringstype: Veiledende. Doffin referanse: 2020-301942. Kunngjøringsdato: 2020-02-19. Kommune: Trondheim. Invitasjon til Anskaffelser på DFØs side. En utfordring ved ombruk av byggematerialer i offentlige anskaffelser er at løsningene må holde vann i forhold til regelverket. På en dialogkonferanse nylig vise 10 bedrifter frem løsninger i samsvar med regelverket, samtidig som 37 av 57 påmeldte bedrifter hevdet at de hadde løsninger som holdt mål

Dialogkonferanse som metode i det - Forebygging

Dialogkonferanse- Bodø Spektrum - utvidelse svømmehall. Registrert Dato: Tirsdag 24. Desember 2019. Bodø spektrum (sammen med OPV) ønsker gjennom en innovativ anskaffelsesprosess å utfordre leverandører hovedsakelig lokalt. Det ønskes gjennom anskaffelser å gi de lokale aktørene større mulighet til å delta Invitasjon til dialogkonferanse med Ringsaker kommune - bygging av morgendagens sykehjem i Moelv. Tid: Tirsdag 5. mars 2019 kl. 09 - 15. Sted: Herredshuset Moelv, kommunestyresalen -Åsmarkveien 3, Moelv Innledning Ringsaker kommune skal bygge morgendagens sykehjem i Moelv med ca. 80 plasser for mennesker med ulik grad av funksjonsnedsettelser

klimasmarte anskaffelser gjennom dialog og bruk av miljøkriterier Eksempler fra Ruters bussanbud Oslo 25. oktober 2018 Hellik Hoff, Innkjøpssjef, Ruter . Dialogkonferanse nr. 2 med utkast til KGL + befaring av bussanlegg Ruter beslutter tildeling Tilbuds-frist Anbuds utlysning Invitasjon til dialogkonferanse 5.oktober 2017, Os kommune Hedmark [Skriv her] Os kommune eier tomter i sentrum, Furuholtet og på Sundmoen. Tomtene kan realiseres både gjennom salg og i samarbeid med kommunen. I den videre prosessen ønsker derfor kommunen innspill på entrepriseformer samt framtidsrettede, effektive og tekniske løsninger Konkurransen gjennomføres i henhold til lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser og forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser («FOA») del I og III. Konkurransen blir gjennomført som konkurranse med forhandling. Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransedokumentene nøye og sette seg inn Les mer om innovative offentlige anskaffelser her: http://leverandorutvikling.no/ Rådmann Ørjan Raknes Forthun innledet dialogkonferansen om Innovative offen.. Kystverket gjennomfører en dialogkonferanse med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til en mulig anskaffelse. Hensikten med dialogen er å få kunnskap om det finnes anskaffelsesklare løsninger for å dekke Kystverkets behov i markedet - eller om det må utvikles

Prosjektet SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser inviterer til dialogkonferanse for å gjøre oss kjent med tilgjengelige digitale verktøy og muligheter som kan utvikles for støtte til innovasjonsrettede prosesser i offentlige anskaffelser. Tidspunkt: 31.10.2019 Anskaffelse av varslingssystem i Overhalla kommune - Invitasjon til dialogkonferanse 18. mars. samt oversikt over tilsvarende kommende anskaffelser i andre kommuner, påvirke slik at anskaffelsesprosessene blir gjennomført mest mulig hensiktsmessig,.

Dialogkonferanse om ny rammeavtale på vintervedlikehold. Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogen. Påmelding innen torsdag den 28. mars 2019 kl. 15.00 Dialogkonferanse. Dialogkonferanser fokuserer på konkrete leverandørutfordringer innen et eller flere fagområder. Omfatter både anskaffelser der denne skulle vært kunngjort, og der oppdragsgiver bare har kunngjort i Doffin når regelverket pålegger kunngjøringsplikt i TED-databasen Dialogkonferanse 3 forventes å bli arrangert i januar 2020, og der har Ruter til hensikt å presentere utkast til konkurransegrunnlag. anskaffelser og bli presentert i anonymisert form på dialogkonferanser, i konkurransegrunnlag, osv. i forbindelse med fremtidige konkurranser Dialogkonferanse matvarer storhusholdning - lokale leverandører Det inviteres til dialogkonferanse for matvarer storhusholdning for lokale leverandører på Tynset 7. november klokken 10-13. Kommunene i Sør- og Nord-Østerdal, heretter kalt «Innkjøpssamarbeidet», består av kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Osloregionen var blant annet medarrangør av «omvendt dialogkonferanse» som ble arrangert i november 2018

12 kommunar inviterer til dialogkonferanse 13. september, relatert til heilheitlege løysingar for velferdsteknologi. Det felles initiativet har bakgrunn i «Arena for læring om smarte offentlige anskaffelser av velferdsteknologi», eit læringsnettverk om innovative anskaffelser, arrangert i samarbeid mellom ALV-Møre og Romsdal og Nasjonalt program for leverandørutvikling Abakus AS inviterer lokale leverandører til en dialogkonferanse om matvarer til storhusholdninger. Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogen Dialogkonferanse er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen og barnehagen Ski kommune ønsker seg. Det er ønskelig å innhente mer kunnskap for å sikre at Ski vest - ungdomsskole og barnehage blir mest mulig framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg Os kommune i Hedmark, inviterer leverandører til dialog i forkant av utlysning av konkurranse om utvikling av bygg i Os sentrum. Kommunen eier i dag tomta med to bygninger [ 180316_Innovative anskaffelser_dialogkonferanse Skedsmo Fet Sørum (180316_Innovative anskaffelser_dialogkonferanse Skedsmo Fet Sørum.pdf) 1 : 2952 19/03/2018 09:10:20 Lillestrøm kommune_Om prosjektet_digitale løsninger i oppvekst (Lillestrøm kommune_Om prosjektet_digitale løsninger i oppvekst.pdf) 1.

Anskaffelser.no Fagsider om offentlige anskaffelser

Dialogkonferanse 1 - kommunestyret, tillitsvalgte og virksomhetslederne samles for budsjettarbeid Tirsdag 5. mai klokken 9.00 samles kommunestyret, kommunens tillitsvalgte og virksomhetsledere for å starte arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024 8. april 2019 arrangers det dialogkonferanse på Næringslivets hus der byggherrene bak initiativet for avfallsfrie byggeplasser forteller om ambisjonene. Samspill med produsenter av byggematerialer er en nøkkel for å kunne nå målene. Innovative anskaffelser - Nasjonalt program for leverandørutvikling arrangerer dialogkonferansen Dialogkonferanse Smart digital eiendomsledelse - Duration: 2 hours Nasjonalt program for leverandørutvikling hadde frokostmøte om innovative anskaffelser under Arendalsuka i 2018. Her er en. Dialogkonferanse beredskaompetanse. Registrert Dato: Mandag 04. Juli 2016. AtB inviterer den 1.september 2016 til dialogkonferanse i Trondheim, i forbindelse med anskaffelse av beredskaompetanse. Det vises til vedlagte dokumenter

Offentlige anskaffelser Digitaliseringsdirektorate

Strategisk tjenestekjøp, innovative anskaffelser, digitalisering og innovasjon er koblet tett sammen Innovative anskaffelser Beskrive behov - utfordre markedet til å • Dialogkonferanse: 70 deltagere fra 30 selskaper • 16 løsningsforslag • 13 en-til-en møter • Konkurransegrunnlag. Dialogkonferanse 9.3.2015. Agenda 12.00-14.00 Konkurransepreget dialog benyttes ved særlig komplekse anskaffelser der det er umulig for oppdragsgiver å beskrive hva som skal anskaffe Anskaffelser er en del av helheten. INNOVATIV ANSKAFFELSE. Bjugn. Bergen. Dialog . 1) Dialogkonferanse 2) Notat - løsningsbeskrivelser 3) En-til-en - møter 4) Brukskvalitetstesting 5) Drøftingsmøte. Konkurransegrunnlaget. Fokus på funksjonelle krav - brukerne og tjenestens behov

Innovative anskaffelser - YouTube

Dialogkonferanse Smart Digital Eiendomsledelse

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE 13. september, kl. 10.00 - 15.30 Bystyresalen, Ålesund rådhus Med denne invitasjonen oppfordrer vi ansatte i kommuner og politikere til å delta på dialogkonferansen. Deltakelse vil gi innblikk i metoden innovativ anskaffelse, møte med leverandører og deres produkter - og ikke minst e Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) inviterer til dialogkonferanse om elektronisk medisineringsstøtte. Larvik er i førersetet for en stor anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte; «fra apotek til mage»

Dialogkonferanse

Dialogkonferanse smart transport I juni 2018 vant Nordland fylkeskommune hovedpremien på 50. millioner i Samferdselsdepartementets konkurranse Smartere Transport i Norge. Fylkeskommunes bidrag, «Smartere Transport Bodø», har som mål å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner Dialogkonferanse 13. september -160 deltakere 16. 17. Nasjonalt program for leverandørutvikling 18 Innovative anskaffelser -økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Tett samarbeid med Velferdsteknologiprogrammet Samarbeider med alle kommuner som trenger bistand Dialogkonferanse - Energioppfølgingssystem/ EOS. Registrert Dato: Mandag 24. Mars 2014. Oppdragsgivers målsetning er å få en dialog med leverandørmarkedet på hva som normalt leveres innen webbaserte energioppfølgingssystem (EOS). Dette gjøres gjennom en frivillig/veiledende kunngjøring på Doffin Innovative anskaffelser fikk 2,40 minutters oppmerksomhet på årets NHO konferanse. Vi fikk anledning til å vise hvordan det bidrar til det grønne skiftet Dialogkonferanse - workshop - robotisering. Registrert Dato: • Som leverandør vil du få større innsikt i hva som ønskes fra offentlig sektor ved kommende anskaffelser • Som offentlig aktør vil du få større innsikt andre aktørers behov og erfaringer, samt hva leverandørmarkedet kan tilby Referansenummer: 18/15298

Dialogkonferanse - Idébanke

Dialogkonferanse miljøvennlige bygg i Trondheim. Nasjonalt program for leverandørutvikling. 482 views · April 4, 2019. 1:09. Toppledermøte om innovative anskaffelser 28.mars. Nasjonalt program for leverandørutvikling. 1.6K views · March 29, 2019. 1:29. Møteplassen behov+løsning=sant. Nasjonalt program for leverandørutvikling. 892 views. Invitasjon til dialogkonferanse om fremtidige anskaffelser av arkitekter og tekniske rådgivere Elverum kommune ønsker dialog om anskaffelse av arkitekter og tekniske rådgivere på rammeavtale og inviterer til dialogkonferanse mandag 30.januar 2017. II.1.6) Informasjon om delkontrakter

Gjenvinning til isolasjon med Glasopor - GreenbuiltEtterspør kinderegget i anskaffelse av smart energiløsningKommuner inviterer leverandører og FoU til dialog omAmbisjoner i Tinn for ny ungdomsskole m/flerbrukshus

Dialogkonferanse 3 forventes å bli arrangert i januar 2020, og der har Ruter til hensikt å presentere utkast til konkurransegrunnlag. DAG 1 Dialogkonferanse anskaffelser og bli presentert i anonymisert form på dialogkonferanser, i konkurransegrunnlag, osv. Lurer på hva innovative anskaffelser er? Lurer på hva innovative anskaffelser er? Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Meld deg på dialogkonferanse 18.november. Nasjonalt program for leverandørutvikling. 558 views · November 4, 2019. 0:48 Innsatsområder. Areal og transport; Energi og bygg; Forbruk og avfall; Kunnskap og informasjon; Landbruk; Arrangementer; Østfold-eksempler; Samarbeidspartner DIALOGKONFERANSE DEPONERING/RENSING AV SKYTEBANEMASSER 24. mai 2013 . Agenda 09:30: Registrering 10:00: Informasjon om anskaffelsesprosessen (Oddgeir Forsvarsbygg vil kunngjøre en eller flere anskaffelser Konkurranseform og innhold vil avgjøres basert på informasjon vi får ifm. konferansen . Author

 • Mosskorpion i hus.
 • Kanal kommunikasjon.
 • Sladre kryssord.
 • Korrupsjonssak drammen.
 • Kryssord minst.
 • Feto de 2 meses.
 • 9 tommer i cm.
 • Eplejuice uten sukker.
 • Percy jackson monsterhavet rollebesetning.
 • Partyschiff rhein in flammen 2017.
 • Cecilie daae.
 • Catering sotra.
 • Umkehrabbildung.
 • Sirener odysseus.
 • Verktøykasse innhold.
 • Geocache app.
 • Holmen alta.
 • Kloster jensen arendal åpningstider.
 • Innesko barn barnehage.
 • Disco allgäu.
 • Hadeland glassverk åpningstider.
 • Freunde finden winterthur.
 • Svt 4ème les étapes de l'accouchement.
 • Aumühle hamburg karte.
 • Pollenvarsel app.
 • Puro deksel iphone 8.
 • Jan hellstrøm.
 • Insel jena.
 • Pilotfrue forum 2017.
 • Tatovering i utlandet.
 • Pepsi max kjøleskap.
 • Polonia tv3 11 01 2018.
 • Moto g5 bruksanvisning norsk.
 • Tispe som jokker på mennesker.
 • Tanzhouse neustadt am rübenberge.
 • Tanzen augsburg kinder.
 • Garconniere mieten kundl.
 • Mind checker autism test.
 • Bilsalg statistikk 2017.
 • Como dibujar una rosa facil y bonita.
 • Dahls julebrus utsalg.