Home

Stevning i offentlig straffesak

En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak. Ordet vitnestevning brukes om en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol.. I lovgivningen er det stilt bestemte krav til hva en stevning må inneholde for at en domstol skal kunne behandle den. Det er blant annet krav om klar betegnelse av partene og av hva den som starter saken (saksøker) vil. Når begjæring om offentlig påtale i sak som nevnt i § 402 første ledd nr. 3 er avslått, må stevning inngis innen de frister som er nevnt i § 40... § 406. Har påtalemyndigheten besluttet å frafalle en reist påtale for straffbar handling som nevnt i § 402 første ledd nr. 2 eller 3, kan fornærmede o.. Hva er en stevning? en stevning er et dokument som igangsetter en rettsprosess. Det er forskjellige regler som sier noe om hva en stevning skal inneholde. I tvisteloven § 9-2 fremgår det hva en stevning skal inneholde. § 9-2. Sak reises. Stevninge Stevning i offentlig straffesak, Snr. 10268517 5676/08-116 Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd a jf annet ledd jf fjerde ledd første straffalternativ m.m. stevnes til å møte under ankeforhandling ved Gulating lagmannsrett i Rettssal 25, Sørhauggt. 80, Haugesun Privat straffesak reises ved stevning, med mindre tiltalebeslutning allerede er forkynt. Stevningen underskrives av saksøkeren eller hans prosessfullmektig og skal inneholde det som er bestemt om tiltalebeslutningen i § 252 første og tredje ledd

Du har rett til utskrift av en dom i en straffesak når disse tre kravene er oppfylt: Du kan vise til en konkret sak; Dommen er ikke eldre enn fem år; Dommen har ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse. Det er ikke nok å bare ha et navn (strpl. § 28) Straffeprosessloven har regler om at alle som er siktet eller tiltalt i en straffesak har rett til bistand fra en forsvarer. Jusstorget gir deg en oversikt over reglene. De viktigste reglene om forsvarere og forsvarervalg fremgår av Straffeprosesslovens kap. 9. Den siktede eller tiltalte i en straffesak har rett til å la seg bistå av [ Stevning. En tråd i 'Generell snakk' startet av Pong, 16 Des 2011. Side 1 av 2 1 2 Neste > Pong Jeg selger sʇɥƃıluʍop :) Pong, 16 Des 2011 #1. Jeg mottok idag et brev fra Rogaland Politidistrikt hvor jeg blir stevnet i offentlig straffesak. Jeg er tiltalt for overtredelse av vegtrafikkloven §31 første ledd jf §5 første ledd jf.

Straffesak. I en straffesak er domstolens oppgave å ta stilling til om den tiltalte er skyldig og i tilfelle utmåle straff. Disse sidene viser hvordan forskjellige typer straffesaker behandles og hvilke straffereaksjoner som gis Hjelp, jeg skal være vitne i straffesak. Vitneinnkallingen skjer ved såkalt stevning. Stevningen skal angi saken og formålet med innkallingen, domstolen, rettsstedet og møtetiden. Den skal også kort opplyse om reglene for vitnegodtgjørelse og om ansvaret ved å utebli

Stevning - Wikipedi

Dokumentasjonsforvaltning i offentlig og privat sektor. Arkivverket svarer Saksmapper med dokumentene i sivile saker, for eksempel stevning, påstand og tilsvar Dersom du kun trenger dommen i en straffesak, det vil si domspremisser og domsslutning,. Sivile søksmål føres for tingretten i første instans. Eksempler på sivile søksmål er saker om barnefordeling, saker om tolkning av kontrakter og avtalebrudd, søksmål om gyldigheten av skatteligning, søksmål om tilsidesettelse av usaklige oppsigelser i arbeids- og husleieforhold, krav om erstatning for påført personskade m.v. Alle kan saksøkes ved domstolene, også staten og kommunen saker mot offentlig myndighet, institusjon eller tjenestemann om forhold som ikke er av utelukkende privatrettslig art; I stedet for oppfriskning, kan klagemotparten ta ut stevning til tingretten etter første ledd. Det kan for øvrig ikke begjæres oppfriskning i forliksrådet

Påtalebegjæring er å kreve at et straffbart forhold påtales av det offentlige. Påtalebegjæring fremsettes som hovedregel i en anmeldelse.. De fleste anmeldelser tolkes som en påtalebegjæring. Men det hender at anmeldelser blir tolket som at den ikke inneholder en påtalebegjæring (se Rt. 1974 s. 777). Da tolkes anmeldelsen bare som en begjæring om å etterforske saken og ikke som om. Foreldelse av straffeansvar er at man ikke kan straffeforfølges hvis det har gått et visst antall år etter at lovbruddet skal ha skjedd. I Norge er foreldelsesfristen mellom 2 og 25 år, avhengig av hvor alvorlig lovbruddet er. For noen lovbrudd mot barn tar man ikke utgangspunkt i når hendelsen fant sted, men når barnet fyller 18 år. For en del spesielt alvorlige lovbrudd blir. En straffesak er en rettssak mot en eller flere personer, som har begått en straffbar handling. I rettssaken kan kan en eller flere bli dømt til å betale erstatning som følge av den straffbare handlingen. Vi tilbyr alle som er tilkjent erstatning, hjelp med å kreve inn beløpet. I straffesakene sender politiet sakene til oss Når stevning og tilsvar er inngitt retten skal retten aktivt og planmessig styre saksforbredelsene for å oppnå en rask og økonomisk rettergang. Jf § 9-4. Imidertid er det klart at det er partene selv som disponerer over søksmålsgjenstanden - tvisten i saken

Lov om rettergangsmåten i straffesaker

STEVNING I OFFENTLIG STRAFFESAK, Snr. 12894366 5139/14-32 - Politiadvokat Sveinung Andreas Andersen Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 127 første ledd første straffaltemativ stevnes til å møte under hovedforhandling ved Haugaland tingrett i Sørhauggt. 80, 5528 Haugesun En stevning er det formelle dokumentet som inngis til domstolen for å starte en rettssak. Dette fremgår av tvisteloven § 9-2. Hvis parten er representert av advokat, er det advokaten som setter opp stevningen. En part kan også fremlegge muntlig stevning på egenhånd etter tvisteloven § 12-1 annet ledd Fornærmede, person som er blitt utsatt for en straffbar handling. Etter definisjonen i straffeprosesslovens § 3 er en fornærmet enhver skadelidt i en straffesak. Begrepet brukes også i en noe snevrere forstand når det gjelder hvem som har partsinteresse når det gjelder å kunne begjære påtale og be om oppnevning av bistandsadvokat, der man gjerne omtaler den personlig fornærmede i de. 2.3.1 Avbrytelse ved forliksklage eller stevning 2.7 Den fristavbrytende handling når krav reises i en straffesak 5.3.1 Anvendelsesområde - en offentlig myndighet kan inndrive egen fordring ved selv å holde utleggsforretning.

Stevning - Advokatfirmaet Wulf

 1. 4.3 Dokumenter fra et annet offentlig organ.. 10 5 Media, saker av allmenn interesse og likebehandlingsprinsippet De aller fleste dokumentene i en straffesak inneholder taushetsbelagte opplysninger, slik at det kreves et unntak fra taushetsplikten for å kunne gi dokumentinnsyn
 2. Skiftetvist er en rettssak mellom arvinger i offentlig skifte. Dom som er avsagt i skiftetvist kan ankes til lagmannsretten og eventuelt videre til Høyesterett. Hvis du har fått stevning i skiftetvist, må du passe på å overholde fristen som retten har satt, eller eventuelt søke om utsettelse
 3. Erstatningskrav bør forberedes og fremsettes så raskt som mulig. Det må presiseres hvilke krav som fremmes, det faktiske og rettslige grunnlag, samt hvilke bevis som vil bli ført
 4. Hvis du er tiltalt i en straffesak plikter du i utgangspunktet å møte i hovedforhandlingen. Det følger av straffeprosessloven § 85. Du blir innkalt til rettssaken ved en stevning. Stevningen skal angi domstolen, rettsstedet, møtetiden, hva saken gjelder og formålet med innkallingen
 5. Saksøkerens argumentasjon skal ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å ivareta disse hensyn. En normal stevning inneholder ofte langt mer om de faktiske forholdene i saken og rettslig argumentasjon enn det loven krever. Se nærmere Schei m.fl. Tvisteloven kommentarutgave, note 4 og 5 til § 9-2
 6. En stevning starter normalt en sivil sak for en tingrett eller for en voldgiftsrett. Men også privat straffesak anlegges ved stevning. En stevning må følges opp av motparten (saksøkte) med et tilsvar innen den fristen som retten fastsetter, for å unngå at det blir avsagt en uteblivelsesdom i favør av saksøker

Advokat Johnny Christin Schill sendte 18. oktober 2013 stevning til Oslo tingrett på vegne av A. I brev av samme dato varslet han om at det ville bli søkt om fri sakførsel. Ny prosessfullmektig meldte seg den 12. november 2013 og sendte 2. desember 2013 søknad om fri sakførsel på vegne av A. Søknaden ble innvilget 3. desember 2013 Hvis boet skal skiftes offentlig, f.eks. fordi en av arvingene krever det, er det retten som har ansvar for avviklingen av dødsboet. Selve boarbeidet vil retten sette bort til en privatpraktiserende advokat, for boets regning. Les mer her om offentlig skifte. Les mer her om hjelp til løsning av uenighet mellom arvinger

20090812-stevning-straffesak-lagmannsrette

Påtalebegjæring, begjæring fra den som er fornærmet ved en straffbar handling om at påtalemyndigheten skal reise straffesak.Etter at det ble vedtatt ny straffelov i 2005, er all påtale underkastet offentlig myndighet. Begrepet er derfor ikke lenger rettslig relevant eller noen forutsetning for at lovbrudd kan straffeforfølges.Så lenge et straffbart forhold ikke er foreldet, kan. I alminnelig rett er en writ (angelsaksisk gewrit, latin breve) en formell skriftlig ordre gitt av et organ med administrativ eller juridisk jurisdiksjon; i moderne bruk er dette organet generelt en domstol. Warrants, prerogative writs og stevning er vanlige typer skrifter, men mange former eksisterer og har eksistert.. I sin tidligste form var en skriv ganske enkelt en skriftlig ordre fra den. Stevning og Jo Hov · Se mer » Lovdata. Stiftelsen Lovdata er en allmennyttig stiftelse som har som formål å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Ny!!: Stevning og Lovdata · Se mer » Norges regjering. Norges regjering er landets utøvende makt. Ny!!: Stevning og Norges regjering · Se mer » Privat straffesak

En straffesak er et forhold som er anmeldt til politiet og som vurderes som straffbart av påtalemyndigheten. Straffesaker som sendes konfliktrådet er funnet egnet til konfliktrådsbehandling av politijuristen, i tillegg til at de involverte har gitt sitt samtykke Statsadvokaten i Troms og Finnmark vil be politiet om å gjenoppta etterforskningen i Elektron-saken for å få det russiske rederiet dømt i norsk rett Vi vil ta varsler fra offentlig ansatte på alvor. Det gis garanti på at vi vil samarbeide fult ut med varslere, for å sørge for anonymitet. Vi vil også kunne verifisere en varsler, dersom varsler har behov for dette i forbindelse med en straffesak hvor man kan få strafferabatt eller slippe straff som følge av varslingen For å utstede en stevning må du først ha startet et søksmål. Du kan deretter fylle ut et stevningsskjema som identifiserer telefonoppføringene du ønsker. I mange tilfeller har du rett til disse postene, og de kan hjelpe deg med å bevise saken din Hvis du mener at du er blitt urettmessig forbigått i en offentlig anbudskonkurranse, kan du benytte deg av flere ulike rettslige virkemidler. Hvilket rettsmiddel som skal brukes, Stevning kan tas ut både når kontrakt er inngått, og når kontrakt ikke er inngått

Offentliggjøring av søkere til stillinger i offentlig sektor er et viktig prinsipp for å sikre gjennomsiktighet i offentlig forvaltning. Denne praksisen kan imidlertid ha en avskrekkende effekt på søkere og føre til at forvaltningen går glipp av gode kandidater, men det er mulig å bli unntatt de offentlige søkerlistene Et juridisk farskap kan kun oppheves av tingretten der barnet bor (evt. der det tidligere ar blitt avsagt dom for farskap). En DNA-analyse har ingen rettsvirkninger i seg selv. Du må kontakte tingretten og anlegge farskapssak. Retten hjelper deg med å sette opp en stevning, dersom du ikke har skaffet deg annen juridisk bistand (advokat) Etterforskningsstadiet. Når du anmelder vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep til politiet, har du som fornærmet rett til bistand fra en bistandsadvokat.Bistandsadvokatens rolle under politiavhøret er å støtte deg og påse at dine rettigheter blir ivaretatt Arve- og skifterettsadvokat. Vi har advokater som er spesialister på arverett, og som kan yte bistand både ved privat og offentlig skifte.Vi bistår også i arvetvister som føres for retten. Du er velkommen til å kontakte oss om du har behov for en advokat med lang erfaring i saker som gjelder arveoppgjør

Har du fått brev fra forliksrådet? Er det et krav du ikke har hatt råd til å betale? Inkassoselskapene sender gjerne misligholdte krav til forliksrådsbehandling hvis du ikke har gjort opp for deg. Dersom du ikke stiller i forliksrådet kan du risikere å få en såkalt fraværsdom som deretter blir registrert som en betalingsanmerkning på deg Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en advokat, både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolene. Våre advokater har solid erfaring som forsvarere i straffesaker, og firmaet anses som et av landets ledende innenfor strafferett

Nå går Reiss til privat straffesak mot bileieren. Stevning . Reiss har allerede forfattet en stevning. I stevningen legges det ned påstand om erstatning begrenset opp til 50.000 kroner hver for han og datteren. Ifølge Reiss er det ikke en eventuell erstatningssum som er det viktigste, men prinsippet om at den som bryter loven skal straffes rettslig eller offentlig gjeldsordning menes en frivillig eller tvungen ordning etter gjeldsordningsloven. Med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning menes råd og veiledning overfor personer med økonomiske problemer, herunder juridisk rådgivning, bistand til forhandlinger med kreditorene og utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger Hvordan jeg stevning Phone Records? Telefonen poster kan være en avgjørende del av bevis i en rekke typer rettssaker. En part kan trenge å stevning telefonen poster for å få en offisiell kopi. En part kan også trenge å stevning telefonen poster hvis leverandøren er villige til å slipp Statens innkrevingssentral har myndighet til å kreve inn bøter for det offentlige, erstatninger og andre pengekrav tilkjent en fornærmet eller annen skadelidt i en offentlig straffesak. Slike bøter og krav kan innkrevingssentralen kreve inn ved trekk i lønn eller liknende ytelser. Reglene står i dekningsloven 1. Som offentlig ansatt har du taushetsplikt om noens personlige forhold. Hva ligger i begrepet «noens personlige forhold», og hvilke konsekvenser vil det gi i din arbeidssituasjon? 2. Integritet og personvern innebærer blant annet at barn bør være beskyttet mot unødvendig spredning av personopplysninger

Offentlighet og innsyn Norges Domstole

Når stevning er sendt har den oppsagte rett til å blir stående i stillingen, inntil rettskraftig dom faller. Underveis i løpet blir partene innkalt til frivillig rettsmegling, I offentlig sektor trenger ikke de tillitsvalgte bekymre seg over arbeidsgivers sunne drift overhode Svar: Det er ingen bestemmelse som gir mindreårige en rett til offentlig oppnevnt forsvarer i enhver straffesak. Hvorvidt man har en slik rett eller ikke vil ha sammenheng med hvorvidt forholdet er erkjent, om det er utstedt et forelegg som ikke er vedtatt, og hva slags forbrytelse det er snakk om Inngående eksternt produsert, 15/02773-11 Stevning i offentlig straffesak - Avskjermet Journaldato: 14.11.2018 Tilg. kode: Offl §13 jf. Fvl §13 09.11.2018 Klasse: Saksbehandler: Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 400 PFA Døgn Forsterket psykose Mottaker: NAV Tønsber Eivind Hiåsen Stevning er på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Eivind Hiåsen Stevning og andre du kanskje kjenner. Facebook gir.. Politiet oppretter straffesak etter rasismeepisoden under kampen mellom Sandefjord og Vålerenga søndag kveld. En vakt er utestengt fra klubben på livstid

Retten til forsvarer i straffesaker - Jusstorge

Molina går til privat straffesak Advokat Gramstad Jensen skriver i sin stevning at han mener Bjelland bør At hans private Facebook-side skal være et offentlig massemedium på. Spørsmål om Gjenopptakelseskommisjonen kunne avslå et krav fra to domfelte om innsyn i en annen domfelts begjæring om gjenåpning av samme straffesak. Kommisjonen hadde begrunnet avslaget med at dokumentene i den første gjenåpningssaken ikke var en del av «sakens dokumenter» i de to andre domfeltes gjenåpningssak. Ombudsmannen konkluderte med at kravet om dokumentinnsyn ikke kunne. Mener straffesak eller foretaksstraff er mest aktuelt. Bistandsadvokat Carl Bore mener ingen hittil har stått rettslig ansvarlig for systemsvikten 22. juli, og at man først gjennom en privat straffesak eller erstatningssøksmål vil kunne få belyst dette fullt ut

Stevning (sak) til forliksrådet i en sivil tvist (uenighet der motparten nekter å Grunnboken er et offentlig rettighetsregister over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i Vi krever inn følgende straffekrav: erstatning som er tilkjent i en offentlig straffesak, bøter, inndragning og saksomkostninger. Straffesaker er offentlige saker mot enkeltindivider eller foretak som mistenkes for å ha begått en straffbar handling.. For å avklare de faktiske omstendighetene omkring handlingen, beslutter påtalemyndigheten at politiet skal etterforske saken.. De aller fleste straffbare handlinger er beskrevet i straffeloven.Men vi har også en rekke straffbare handlinger som er beskrevet i. Innholdsfortegnelse 11 11.1.2 Unntak.. 105 11.2 Metoder som ikke anses lovlige ved forkynnelser . . . . . . . . . . . 10

Sjefen i vinimportøren Sagawine skal ha solgt skattefrie viner og overført flere millioner kroner til sin private konto. Nå må han møte i en fem ukers lang straffesak A innga stevning til Bergen tingrett 13. desember 2016 med krav mot hennes tidligere samboer, B, om utbetaling av ideell andel av nettoverdien av deres sameieeiendom. På vegne av A, søkte advokat Kai-Inge Gavle 24. januar 2017 om fri sakførsel. Ved beslutning 26. januar 2017 avslo Bergen tingrett søknaden med følgende begrunnelse Offentlig journal for PFT uke 44 (26102020 - 01112020) Dokumentet er av typen pdf. Det er på bokmål og er 189 KB stort. - bokmål (189 KB) Gjelder fra 04.11.2020; Av: Politiets fellestjenester; Postjournal; Politidirektoratets 2. tertialrapport 2020 Dokumentet er av typen pdf. Det er på bokmål og er 3,22 MB stort. - bokmål (3,22 MB) Gjelder fra 02.11.2020; Av: Politidirektorate

Stevning Webforumet

Advokatforeningen mener det er viktig at retten til offentlig oppnevnt forsvarer på et tidlig stadium av en straffesak utvides noe. Særlig i forkant av og under avhør hos politiet er det viktig at mistenkte / siktede er kjent med sine rettigheter og øvrige juridiske problem-stillinger knyttet til saken Villa til salg på Ravnsbjergvej 1, Stevning, 6430 Nordborg. Se billeder og find information om udbudspriser, salgspriser og åbent hus her. Få overblikket på Boligside

Institutt for offentlig rett: Bibliografi 1957-2006 [fulltekst - pdf] Kr. 100,-8/2007 - Ole Andreas Dimmen : Fritaksmetoden - en gavepakke til skatteplanleggere? Kr. 150,-7/2007 - Jostein Røynesdal: Adjudication and the Precautionary Principle in the EU and the WTO. Miljørettslige studier nr. 30. Kr. 140, Moovit hjælper dig med at finde de bedste ruter til Stevning med offentlig transport og giver dig trin-for-trin vejvisning med opdaterede køreplaner for Bus eller Jernbane i Nordborg Marcela Molina (SV) går til privat straffesak mot tidligere stortingskandidat for Norgespatriotene Torgeir Bjelland. I dag møtes partene til saksforberedende møte før en eventuell privat.

Straffesak Norges Domstole

Etter å ha fått offentlig kritikk dempet Solskjær uttalelsene ved å si at og unnveket forkynning av stevning i straffesaken. - Straffesak med påstand om over ett års fengsel kan ikke. En stevning er betegnelsen som brukes i en straffesak, mens begrepet innkalling refererer til den samme form for orden i en sivil sak. Ofte er begrepet stevning brukes for begge typer saker. Det finnes to typer kriminelle stevninger - stevning duserer tecum og stevning annonse testificandum I advokatfirma Høgseth tar vi oppdrag som forsvarer i små og store straffesaker. Som siktet i en straffesak har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det offentlige betaler som hovedregel utgiftene til advokat, men det gjelder unntak i enkelte små saker og i en del tilståelsessaker

Hjelp, jeg skal være vitne i straffesak - Jusstorge

STEVNING Scroll ned til; 1.Statsministerens kontor bes besvare følgende innen 1 desember 2013 hvis du vil hoppe over innledning og komme rett til det staten bli bedt om å svare på. Pilotsøksmål ingunn sigurdsdatter vs Den norske stat (søksmålet står i Ingunn Sigurdsdatters navn fordi det må stå i noens navn) Saksøker Min sønn på 17 år har blitt stevnet i offentlig straffesak. På innkallelsen står det (med store bokstaver): ikke krav på offentlig forsvarer. Jeg trodde at alle mindreårige ville få gratis advokathjelp? Han har i en annen sak fått dette innvilget For det andre vil offentlig forsvarer være viktig for en som har status som siktet på etterforskningsstadiet, da særlig i avhør hos politiet. Etterforskningsstadiet er en viktig del av forberedelsen i en straffesak. Siktede blir her plassert i en sårbar posisjon og kan oppleve 4 Heretter EMD - Så lenge arbeidsgiver mener jeg har gjort underslag må beviskravet være det samme som i en straffesak, mente en avskjediget arbeidstaker. Nei, konkluderer Høyesterett. Beviskrav i avskjedssaker er altså ikke de samme som i straffesaker LeserbrevSalten tingrett opplevde nylig en sjeldenhet i norske rettslokaler: I en straffesak frafalt aktor tiltalen og trakk saken.Slikt skjer når aktor innser at påtalemyndigheten ikke har noe som helst å fare med. Saken var denne: Et offentlig organisert jaktlag i Saltdal var på jakt etter en bjørn, som hadde herjet i sauebeiteland og blitt dødsdømt av Fylkesmannen, som hadde gitt.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernstjenesten hvis de er alvorlig bekymret for et barn Stevning Viel; Roller og eiere hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk Når politiet har informasjon om alvorlige saker, vil de i enkelte tilfeller kunne starte etterforskning og opprette straffesak uten at det foreligger anmeldelse fra den voldsutsatte. Dette kalles offentlig påtale. Du trenger ikke å ha bestemt deg for å anmelde før du kontakter politie

Innsyn i domstol, politi, konkurs og forliksråd - Presse

 1. Saksøkte har vært varslet om saksanlegget mv gjennom oversendelse av utkast til stevning den xx xx 2015, jf bestemmelsene tvisteloven kapittel 5. 2. KORT OM HELSEFORETAKSLOVEN For å lette forståelsen av anførslene, gir vi i det følgende en kort oversikt over helseforetaksloven og noen av saksbehandlingsreglene i denne
 2. Hvordan en offentlig myndighet mottar og håndterer eksterne varsel, reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 2 A, forvaltningsloven og kravet til god forvaltningsskikk, men også av identifiserende opplysninger gjøres kjent ved en sivil tvist eller straffesak for domstolene
 3. Straffesak. Øyvind Tvedt 06/05/2017 Straffesak. Etter straffeprosessloven § 242 første ledd andre punktum har den offentlig oppnevnte forsvarer fått en særstilling i forhold til en forsvarer som er engasjert privat ved at den offentlige forsvarer ikke kan nektes innsyn i dokumenter som enten fremlegges eller har vært fremlagt i.
 4. Arbeidsgiver kan trekke arbeidstaker i lønn til fordel for tredjemann i noen tilfeller. Skattetrekk pålagt av skatteetaten og bidragstrekk etter pålegg fra innkrevingssentralen er eksempler på det. Andre eksempler er bøter og misligholdte lån.Her er det namsmannen eller Statens innkrevingssentral som pålegger arbeidsgiver å trekke beløpet direkte i arbeidstakers lønn

Kortfattet gjennomgang av gangen i en sivil rettssa

 1. I offentleglova er det fastslått som en hovedregel at publikum har rett til å se arkivmateriale fra offentlig forvaltning. Derfor er det Arkivverkets mål at avleverte arkiv i størst mulig grad skal være åpne for bruk for alle. Allikevel inneholder en del arkivsaker taushetsbelagte opplysninger som det ikke uten videre kan gis innsyn i
 2. På bakgrunn av vår brede erfaring innenfor feltet fra domstolen, kan du være trygg dersom du velger å benytte oss i en straffesak. En person som er mistenkt eller tiltalt i en straffesak, vil alltid har rett til å la seg bistå av forsvarer. Under etterforskningen vil personen i enkelte tilfeller ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer
 3. Domstolsbehandling av barnevernsaker skjer etter egne regler som fremgår av tvisteloven kap. 36.Det florerer med feil informasjon på nettet om denne sakstypen, jeg vil derfor gi en kort oversikt over noen av prosess-temaene her. Noe av det som skrives, er rettslig kontroversielt og ikke avklart med dom i Høyesterett eller EMD
 4. — Et vilkår for å kunne reise privat straffesak i denne typen tilfeller er at påtalemyndigheten allerede har nektet å etterkomme en begjæring om offentlig påtale. Hvis det strafferettslige spørsmålet har vært henlagt av Spesialenheten for politisaker, så er vilkåret til stede
 5. Altså, den som er utsatt for en straffbar handling, og denne straffbare handlingen ikke påtales av det offentlig, kan forfølge saken som privat straffesak. Men, dette er nok ikke aktuelt i så veldig mange tilfellene, og du skal vel føle deg veldig forurettet (og kanskje være litt sær og/eller ha en del penger...) for å gå til dette skrittet

Saken ble holdt i sal 828 på grunn av stor offentlig interesse. Det ble meddelt at det foreligger referatadgang jf. domstoloven § 124 idet dette ikke er straffesak og ingen har begjært forbud. Dommeren ga innledningvis en oversikt over saksbehandlingen i slike saker, og rettens oppgaver og rammer i slike saker. Framstilte Forsvarer i straffesak. I følge straffeprosessloven § 94 har både mistenkt og siktet krav på å la seg bistå av forsvarer, og forsvarervalget er som hovedregel fritt. Dette vil si at dersom behovet skulle oppstå, vil du selv kunne velge den advokaten du vil skal jobbe for deg, som din forsvarer, underveis i alle trinn i saken

I en rettssak der man er tiltalt har man som utgangspunkt krav på offentlig betalt forsvarer. I mange saker vil man kunne ha rett til å få dekket utgiftene til forsvarer under etterforskningen. Innledningsvis vil vi uansett kunne gi deg en kostnadsfri vurdering av dette Straffesak Hva er strafferett? «Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at det skal føles som et onde» I den aktuelle saken mot Laila Anita Bertheussen brukes innholdet i en chat mellom henne og noen venninner i det politiske miljøet som bevis av påtalemyndigheten. Mye av denne chatloggen er gjengitt i pressen, og de andre deltagernes bidrag til samtalen blir derme Fritak fra taushetsplikt - Fylkesmannen. Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold DEBATT Drapet i Holmenkollen Riksadvokaten dekker over feil Påtalemyndigheten har brutt en regel ved at man offentlig har gått ut og hevdet at en person som ikke er blitt framstilt for en.

 • Onomatopoeia example.
 • Open office vorlagen.
 • Day spa marburg.
 • Haus mieten wien willhaben.
 • Asia bambus lastrup speisekarte.
 • Welcher bäcker hat heute geöffnet hamm.
 • Kickboksing rud.
 • Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten.
 • Nærsynt minus 1.
 • Cavalier king charles spaniel valper gis bort.
 • Youtube petter northug.
 • Impressiv språkforstyrrelse autisme.
 • Take me out paare bele.
 • Miste en tvilling i svangerskapet.
 • Black wings einlass.
 • Job application administration.
 • Bulgarian split squat vs lunge.
 • The world's first airplane.
 • Kjønnsleppe operasjon pris.
 • Alumni nettverk.
 • Bez litości zwiastun.
 • Tycho brahe fakta.
 • Compeed stift.
 • Cadillac xt4.
 • What is adobe bridge cc.
 • Giganotosaurus steckbrief.
 • Gardena sileno r100li.
 • Texas the alamo.
 • Modic behandling norge.
 • Free hdd recovery.
 • Marshall london review.
 • 2 splitt treningsprogram.
 • Vipper drammen.
 • Jumpers knee tape.
 • Faded shuffle.
 • Have you ever seen the rain ultimate guitar.
 • Musikschule moers martinstift.
 • Kje kryssord.
 • E boks id porten.
 • Höchster engel.
 • Eventlocation rosenheim.