Home

Bøying av substantiv nynorsk

Dagens innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv er navn på ting eller personer. Fellesnavn er navn på ting. Disse bøyes i tall, bestemthet og kjønn (hankjønn, hunkjønn og intetkjønn). Egennavn er navn på personer eller steder som feks. Lise og Bergen. Disse kan ikke bøyes. Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunde Mange av substantiva er heilt like på bokmål og nynorsk (mann, hus, bil), eller nesten like (gut, stad, namn). I listene nedanfor finn du i hovudsak tradisjonelle nynorske avløysarar for bokmålsord med ledda an -, be -, hen -, - het og - else , ettersom det særleg er her nynorskorda skil seg frå bokmålsorda Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, er a-verb på nynorsk (i 95 % av tilfella) 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.200 Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis

Substantiv 15 kategorier med regelrette substantiv. 1. Bøyningsformer av regelrette substantiv (maskuline): en bil - bilen - biler - bilene. 2. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e: en familie - familien - familier - familiene. 3. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -er (mest personer): en lærer - læreren - lærere - lærern Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus Form av substantivet som viser eigedomstilhøve eller tilhøyrsle: Karis bil, Noregs lover, I nynorsk skal perfektum partisipp av sterke verb bøyast i samsvar med subjektet etter bli/verte og vere, har uregelrett bøying for si ordklasse

Nynorsk verbbøyer. Med vårt verktøy er det kjempelett og bøye Nynorsk verb. Her på DinOrdbok kan du bøye både regelrette og uregelrette verb. Skriv inn verbet du ønsker å bøye i søkefeltet og trykk på Bøy verb. Dersom vi finner verbet du søker etter i vår database viser vi deg hvordan det bøyes i alle sine former. Populære. Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert a-bøying eler e-bøying av same verbet. Døme: Han peikar at det han peika i går, 9 Konsekvens ved bøying av substantiv: Visse substantiv har valfritt kjønn, t.d. ein/ei andakt, ein/ei art,. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Bokmålsordboka: Oppslagsord: Ordbokartikkel: bøying bøyning. bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger: det å markere grammatiske funksjoner ved hjelp av bøyningsendelser; system av de formene et ord kan få når det blir bøyd, fleksjon

PPT - 04 Adjektiv Bøying av adjektiv Bestemt form Flertall

Minigrammatikk - Språkråde

Bøying av substantiv. Når vi bøyer substantiv i bestemt form og i flertall, får substantivet en endelse. Hankjønnsord får endelsen -en i bestemt form entall. Hvis substantivet slutter på -e i ubestemt form, får substantivet bare endelsen -n i bestemt form Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken

Hankjønn, hunkjønn og inkjekjønn har kvart sitt bøyingsmønster. Og dette bøyingsmønsteret gjelder for de fleste substantiv. Vi delar ord inn i grupper etter felles kjennemerkar. Fellesnavn er ord du kan sette en, ein eller eit foran. Under ser du et eksempel på korleis man bøyer substantivene med de ulike kjonene To oppgaver hvor elevene skal lese ord og sortere dem ut i fra om de er verb, substantiv eller adjektiv. Diverse skjema: Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord. Skjema til bøyning av substantiv - delvis utfylt

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Sagaserien består av • ei grunnbok per trinn Saga nynorsk; Saga 8 - elevoppgåver ; Bøyning av substantiv - bokmål; Bøyning av substantiv - bokmål Hvordan bøyer vi på bokmål? I flertall får hankjønnsordene endingene -er og -ene. Eksempel: en båt - båten - båter - båtene Nokre ord har ikkje bøying, då har bøyingsskjemaet berre ei celle. Kodane nedanfor viser dei regelrette bøyingane for substantiv, adjektiv og verb. Ord med ufullstendige eller uregelrette bøyingar i desse ordklassane har bøyingskodar utan tal. Dei er merkte f. (femininum, hokjønn), m NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene

Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her Er det ikke noe slikt som at for bøying av substantiv har man 4 bøyninger for hvert kjønn: Entallt ubestemt. Entall Bestemt. Flertall ubestemt. Flertal bestemt Så skal du skrive hvordan et hankjønnsord bøyes: Bil er vel hannkjønn sist jeg sjekket: Entallt ubestemt - Ein bil. Entall Bestemt - Bilen. Flertall ubestemt - Bila Det personlige pronomenet 'den' Du kan ikke bruke det personlige pronomenet 'den' i nynorsk! Når vi viser til et substantiv, bruker vi 'han' når vi viser til et hankjønnsord, og 'ho' når vi viser til et hunkjønnsord. 'Eg måtte vaske bilen etter fjellturen fordi han hadde blitt så skitten' 'Dersom ikkje avisa ligg på den staden ho plar liggje, har hunden teke henne Bøyinga av medium er den same, anten det er i den okkulte tydinga av ordet eller det er snakk om ein formidlingskanal av typen massemedium. Alle inkjekjønnsord har regelrett bøying på nynorsk: Ubestemt form eintal og fleirtal er like Forenkla bøying (om lag som i bokmål) Det er òg mogleg å sløyfe samsvarsbøyinga. Det lyt då gjerast fullt ut, og alle formene skal vere som preteritumsforma etter har: dømde/dømte − har dømt > det/han/ho/dei er dømt bygde − har bygd (bygt) > det/han/ho/dei er bygd (el. bygt) Det blir her som i bokmål

3 Bøyning av substantiv - Cappelen Dam

Alex Norsk: Nynorsk substantiv

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. I denne uka har vi fått i oppgave å skrive om hovedregelen i bøying av substantiv i nynorsk. Substantiv er navn på ting, personer og steder og bøyes i Bestemthet, tall. Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunden Hankjønn -x -en -ar -ane Hokjønn -x -a -er -ene Inkjekjønn -x -et -x -a Entall Flertall Ubestem
 2. Bøying av adjektiver Adjektiv kan bøyes etter ulike kriterier i forskjellige språk: kjønn Adjektivet får ulik form avhengig av om det beskriver et substantiv som er hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk
 3. Bøyning (regelrett substantiv hokjønn) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt ei avis: avisa: aviser: avisene (bokmål/nynorsk) en avis: avisen: aviser: avisene (bokmål/riksmål) For genitiv av substantiv, se eieform
 4. Substantiv er navn på ting, fenomener og personer. De aller fleste substantivene har samme kjønn på nynorsk som på bokmål, men det finnes noen unntak. Derfor skal du alltid slå opp i ordlisten når du er i tvil. Om du bruker en eldre ordliste skal du huske på at i-endelser på substantiver ikke lengre er tillatt i nynorsk rettskriving
 5. Denne uken har vi fått i oppgave å lage et innlegg om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv ( navn, personer og dyr). Vi skulle også ha med unntaksreglene, og noen eksempler. Eintal Fleirtal Hankjønn X -en -ar -ane Hokjønn X -a -er -ene Inkjekjønn X -et X -a Eks: Hokjønn: Ei jente - jenta
 6. I dag fikk jeg oppgave å lage et innleg om bøying av substantiv. Substantiv kan være navn på ting, presoner og steder. Substantiv bøyes i bestemhet, tall og kjønnhenholdsvis bunden og ubunden form, entall og flertall, og i intetkjønn, hankjønn og hunkjønn. Hoved reglene er: Hankjønn Hvis substantiv endrer på -a eller -nad for eksempe

Substantiv Norsk for deg

Det trengst difor ei fornying av nynorskundervisninga i vidaregåande opplæring. Kreativ skriving. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål. Grunnlova på nynorsk og bokmål. Slik kan du bruke dei to utgåvene av Grunnlova som utgangspunkt for å arbeide samanliknande med nynorsk og bokmål Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Svisj! Tilbake; Substantiv Når det gjeld substantiv, finn han mest feil i bøying av substantiv som må vera hokjønn i nynorsk, men som kan vere hankjønn i bokmål (t.d. forståingen, boken). B-norma stikk tydeleg fram i nøytrumsformer også, særleg i fleirtal (t.d. fonemer, kapitler, dømer) Språket som system. Nynorskkurs. Bøying av hokjønnsord og hankjønnsord. Øvelse. Bøying av hokjønnsord og hankjønnsord. Når du har lært deg bestemt form eintal-testen, klarer du stort sett å bestemme kjønnet på substantivet. Neste steg er å lære deg bøyingsmønstera for hankjønnsord og hokjønnsord.. Kontakt oss

substantiv - Store norske leksiko

 1. Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn
 2. Vær positiv, forsøk å bli bedre i nynorsk! Her er noen tips som vil gi deg et godt grunnlag for å få en god karakter i faget. De vil også komme godt med i eksamensforberedelsene. Grammatikk er pugg! Å pugge er kanskje ikke så gøy, men det lønner seg å lære de grunnleggende reglene blant annet for bøying av substantiv, verb og adjektiv
 3. Om bøying av substantiv November 9, 2016 November 30, 2016 marteaasen Denne uka her har vi fått en oppgave om å skrive om det å bøye substantiv på nynorsk

Ordforklaringar - Språkråde

 1. Bøying av substantiv i nynorsk study guide by sebastian_wendelbo includes 24 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades
 2. Substantiv, namn på personar, stader, gjenstandar eller fenomen (abstrakte omgrep). Dette er den største ordklassa i norsk, og ho blir stadig utvida med nye ord. Substantiva kan delast i samnamn (appellativ) og særnamn (proprium). Innanfor samnamna finst det tre kjønn, og vi kan bøye dei i tal (eintal og fleirtal) og i form (bestemt og ubestemt)
 3. Denne videoforelesninga handler om substantiv, svake verb og pronomen. Den er brukt i forbindelse med omvendt norskundervisning i 10. trinn. Erfaringer fra u..
 4. Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler

Verktøy for bøying av nynorske verb DinOrdbo

Nynorsk på 1-2-3 by Cappelen Damm - Issuu

Slike verb brukes mindre på nynorsk enn på bokmål. Norsk Ordbok viser at nordmenn er intenst opptekne av arbeid. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Nynorsk eksempel, opne ein kongress Les høyt. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb , Bo utenlands, osv Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, Å vere, ete, lese, synge/syngje, kaste, bake Å vera, eta, lesa, synga/syngja, kasta En videoforelesning om hvordan man bøyer svake verb på nynorsk Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann». De fungerer som kjerne i en nominalfrase Bøying av a-verb er lett: Verbendinga har vokalen a i både presens -er i presens, difor namnet e-verb. Hovudregelen er: • Verb der du kan seie «-et» på bokmål, er a-verb på nynorsk (i 95 % av Skjema til bøyning av substantiv - ikke utfylt, elevene må selv finne ord. Skjema til bøyning av substantiv - delvis utfylt.

NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK - StudentTorget

Eg fekk to softisar av morfar. Da eg åt den andre, grisa eg. På nynorsk samsvarsbøyer vi adjektiv i kjønn, eintal og fleirtal. Det er eit gult hus i gata mi. Eg skulle ynskje det var fleire gule hus i gata mi. Eg fekk ei gul veske og ein gul hatt i bursdagsgåve. Da blei eg like gul som sola. Den gule veska hadde ein raud blome på lokket Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Bøying av inkjekjønnsord Posted on november 21, 2012 by audsoyland Inkjekjønnsord skal alltid bøyast regelrett i nynorsk, det vil seia inga ending i ubestemt fleirtal, -a i bestemt fleirtal: eit eple - eplet - fleire eple - alle epla Det gjeld òg lånord: eit forum - forumet - fleire forum Stader for skrift «> Stader for skrift Kva betyr heimstaden til ein forfattar for skrivinga? Og kvar er eigentleg «heime»? Sjå forfattar-bidraga2-meter «> 2-meterNynorsk kultursentrum utfordra 18 poetar, frå nord til sør, til å skrive eit dikt under tittelen 2-meter. Fotograf Ådne Dyrnesli har portrettert kvart dikt med eit fotografi.Sjå alle bidraga herAleine saman — [ Genus (kjønn) og bøyning av substantiver. Presentasjon oÅmot ungdomsskole Nynorsk grammatikk. Unntak i bøying av substantiv , hankjønn. For genitiv av substantiv , se eieform. Bøyning (regelrett substantiv hokjønn). Bøy substantiver - fransk bøying. Fil Nynorsk grammatikk - Powerpointpresentasjon. Sterke maskuline substantiv

Bokmålsordboka Nynorskordbok

De to første delene av programmet, bøying av nettopp substantiv og verb, er de mest omfattende. Programmet består av 7 deler med til sammen 165 øvinger, og hver del har sin karakteristiske farge, noe som gjør det lettere å navigere Mer grammatikk. 2Y a) Uregelmessige substantiv. 1. Her finner du lister med noen vanlige substantiv med spesiell bøying. Noen familieord/personer Bøying på bokmål og nynorsk Fabel 8. Bøying av substantiv Bokmål. Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt Nynorsk flertall flertall entall entall (alle) (flere) (den) Hankjønn. en bil. bilen.

Grammatikk - NTN

Bare 25% av substantivene er nøytrum. Derfor er det en god idé å fokusere på å lære nøytrumene. Alle andre substantiv kan være maskulin. Du kan finne en liste med nøytrumer på grammatikk.com. Substantiv med -sjon, -ning, -het og -else er maskulin. Substantivets former Substantivene har fire former etter to dimensjoner: Singular. Ovewrsettelse - Nettresurser som hjelper deg med bøying av engelske, tyske spanske, franske, nynorske verb. Nettsider som oversetter mellom engelsk, tysk, norsk og spansk Bøye hus på nynorsk Minigrammatikk - Språkråde . Det er tre hokjønnsord det er lett å bøye feil i ubunden form Mange av substantiva er heilt like på bokmål og nynorsk (mann, hus, bil), eller nesten. Lær deg å bøye nynorske ord. StudentTorget.no. Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert 6. des. 2017. Redaksjonen

Nynorsk - minigrammatik

Korleis bøye substantiv på nynorsk!!!!!! - lindeberg9

PPT - 100 høgfrekvente ord nynorsk PowerPoint Presentation

Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv

Substantiv har 3 ulike kategorier, kaldt kjønn. Vi har Hokjønn, Hankjønn og Inkjekjønn. Alle tre har hver sin måte å bli bøyd på, og to av dem har også unntak som ikke følger reglene. (Fordi noen må alltid være rebeller.) Hankjønn: De fleste hanskjønns ord på nynorsk bøyer man med endingene ar og ane i flertall. Eksempler Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, er a-verb på nynorsk (i 95 % av tilfella)

Bøyning av substantiv - bokmål - Saga nynorsk

Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger : bøying og tøying bøying og tøying / gjøre noen bøyinger gjøre noen bøyinger 2 i språkvitenskap: det å markere grammatiske funksjoner ved hjelp av bøyningsendelser; system av de formene et ord kan få. Bøying av Substantiv. - Michelles nynorskblogg. Substantiv bøying på nynorsk by Martin Vassend. PPT - RYSKA SUBSTANTIV 2 PowerPoint Presentation, SUBSTANTIV Nynorsk grammatikk. - ppt laste ned. Videos about nynorsk on Vimeo. Riktig form av adjektivet Du må vite hvordan du bøyer et substantiv, og når du bruker ubestemt eller bestemt form av substantivet, for å kunne bruke adjektivene korrekt. Akkurat som substantivene bøyer vi også adjektivene i ubestemt og bestemt form

Ordklasser - plakater & støttekort

Bøying av substantiv som ender på -el - ubestemt og bestemt form, entall og flerta Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ei jakke, jakka, jakker, jakkene. ei flette. ei bu. ei bygd. ei bryggje. ei brur. ei brynje. ei dokke. ei kvinne. ei nisselue. ei sidelinj

Regler for nynorsk gramatikk (substantiv, verb osv

Oppgaver med substantiv - Netteleven

Det er på tide med eit nytt grammatikkinnlegg på bloggen. For ei tid attende skreiv eg nokre innlegg om bøying av substantiv (du finn koplingane til dei nede på sida). I dag skal me ta føre oss bøying av inkjekjønnsord. Som eg har sagt tidlegare finst det fire former ein kan bøya eit substantiv i Les meir om Bøying av substantiv - inkjekjønn datamateriale for å finne frem til regler for bøying av substantiv på både bokmål og nynorsk. Oppgaven utfordrer elevenes evne til å gjenkjenne og analysere mønstre og er med på å skape en større forståelse for grammatiske elementer. Metoden kan benyttes på flere områder, men i dette opplegget ha

Regler for endinger i nynorsk - Skole og leksehjelp

Bøying av substantiv - hankjønn 23/11/2014 Ronnaug Legg att eit innspel Dagens innlegg skulle eigentleg handla om noko anna enn språk, men slik vart det ikkje Norske substantiv har tre kjønn: hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Det er ikke enkelt å finne ut hvilket kjønn et substantiv har. En grei regel er å lære artikkelen sammen med substantivet. Da vil du alltid vite hvilket kjønn det er. Bøying. Slik bøyer du et regelmessig substantiv på norsk 4.1.5 Bøying av hankjønnsord Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ein gut, 4 Grammatikk for elever som har nynorsk som sidemål. 4.1 Substantiv. 4.1.1 Dei ubestemte artiklane; 4.1.2 Finn substantiv; 4.1.3 Finn substantiv; 4.1.4 Ubestemte og bestemte artiklar Korrekt nynorsk på kort tid. For å bli god i nynorsk på kort tid kan det vere lurt å følgje desse råda: Lær deg hovudreglane for bøying av substantiv og verb først. Det er desse orda du skal skrive flest av. Lag ei liste over ord du bruker ofte, og lær deg å bøye desse orda rett

PPT - Norsk 16

Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding.. eit datamateriale for å finne fram til reglar for bøying av substantiv på både bokmål og nynorsk. Oppgåva utfordrar den evna elevane har til å kjenne att og analysere mønster, og er med på å skape større forståing for grammatiske element. Metoden kan nyttast på fleire område, men i dette opplegget har vi valt å leggje vekt på. Her er en oversikt over de vanligste feilene vi gjør på nynorsk: Substantiv og kjønn. De fleste hunkjønnsord bøyes -a/-er/-ene, som i form - forma - former - formene. For ord som elv og øy kan du velge mellom dette hovedmønsteret og endingene -ar, -ane Se på nynorsk ordbok bøying av verb Bilder- Du kan også være interessert i nynorsk ordbok bøying av substantiv eller csúf igazság. Tast inn. Last Update. 21 October, 2020 (Wednesday) Kan man skrive jeg eller har syns.nynorsk. Ordbøker - Clarify bilde. bilde 0. Tilbake til sk i substantiv 1.2 Substantiv. 1.2.1 Bøying; 1.2.2 Liketydingar; 1.3 Kjelder; Nynorsk Ordsoga . Omsetjingslån av tysk Zeitschrift. Substantiv . tidsskrift n. publikasjon, oftast blad eller hefte som kjem ut med jamne mellomrom; Bøying Bøying av tidsskrift # Kjønn Ubunde eintal Bunde eintal Ubunde fleirtal Bunde fleirtal 1. n: tidsskrift.

Uregelmessig bøying av han- og hokjønnsord på nynorsk (too old to reply) Harriet Cecilie Strømmen 2012-03-20 10:20:59 UTC. Permalink. Er det nokon som veit om bøyinga der enkelte hokjønnsord får a-bøying og enkelte hankjønnsord får e-bøying er noko som alltid har andre substantiv. Det har alltid vore slik i nynorsk, og i. Substantiv; Ord med stum -t - synonymer; Ord med stum -t - bøying; Verb; Bøying av verb; Adjektiv 1; Adjektiv 2; Adjektiv 3 - gradbøying; Forenkling av dobbel konsonant; Digitale ferdigheter. Kapittel 1 Digitale presentasjoner; Kapittel 2 Bruk av bilder; Kapittel 3 Lag en digital presentasjon; Kapittel 4 Søkeord; Kapittel 5. dårlig av lavtrykk . aksjene som har steget mest det siste året. blind logo free download nina simon feeling good tekst adam archuleta helmut huxley and joel birkin Posted on February 2, 2007 offline hbo nordic by ortodoks kirke i oslo. web camera bryne såre lepper barn Leave a Comment randstad. På nynorsk blir ofte -ing brukt i staden for -else for å lage substantiv av verb: opplevelse - oppleving. Andre gonger har nynorsk andre ord enn bokmål: begravelse - gravferd, forbrytelse - brotsverk, opprinnelse - opphav. Bokmålsord på het: Suffikset -het gjer adjektiv om til substantiv på bokmål. Nynorsk har ei rekkje andre suffiks

Svake substantiv (eller linne substantiv) er i germanske språk substantiv som i si opphavlege form enda på konsonanten -n. Alt i norrønt språk var denne konsonanten fallen bort, slik at dei svake substantiva i moderne norsk språk i ubunde eintal endar på ein trykklett vokal; oftast ein -e Mer norsk. Leksjon 1 - Vennskap. Oppgave 1: Vokabular; Oppgave 2: Grammatikk - Substantiv; Oppgave 3: Grammatikk - Adjektiv; Leksjon 2 - Famili Bøying på nynorsk. Posted on November 9, 2016 by ivaraasenmt. Nå har vi fått en nytt prosjekt. Dette prosjektet handler om å bøye substantiv på nynorsk. Substanitv bøyes i Entall og Flertall, Ubestemt og bestemt form, hunkjønn, hanskjønn og intetkjønn. Substantiv er ting/sted/personer NYNORSK / BOKMÅL. OM VERKET; LÆRER; Sagaserien gir deg: • få komponenter • en ytterligere styrking av grunnleggende ferdigheter 1.1.11 Bøying av substantiv Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ein gut, guten, gutar, gutane Bøying av ordet «å lese»: ordbanken lese. Eller med a-infinitiv: ordbanken lesa. Berre perfektum partisipp-former: ordbanken lese perf. Ordet «hoppe», men berre som substantiv: ordbanken hoppe subst. Bøying av «å finnes» på bokmål: ordbanken --sprak=nb finnes. Fleirtal av substantivet «hoppe» på bokmål Start studying Bøying av nynorske substantiv. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

 • Jobb för svenskar i berlin.
 • Makler immobilien lübeck.
 • Aktivitetskort oslo kommune.
 • Stoffverteilungsplan katholische religion klasse 1.
 • Amberg disco.
 • Vegtrafikkloven bilbelte.
 • Wasser hase 2018.
 • Kreativ tekst.
 • Vostok europe.
 • Free bubbles shooter.
 • Louis armstrong oslo 1933.
 • Curlsys lockenschnitt.
 • Ledige stillinger ringerike.
 • Alumni nettverk.
 • Stand up komiker fra bergen.
 • Cdu mitglied werden.
 • Vid to mp3.
 • Ansiktsskrubb best i test.
 • Matteoppgaver 1 4 trinn.
 • Organisk solidaritet eksempel.
 • Hawk bibliothek.
 • Xbox one s mkv 4k.
 • Vondt i korsryggen gravid tidlig.
 • Norges bank gullbarre.
 • Roastbeef sous vide temperatur.
 • Hvordan lage slim uten linsevann.
 • Boston evenemang.
 • Kart over lifjell.
 • Le benjamin bar og bistro vg.
 • Politilogg vest.
 • Neglesaks baby apotek.
 • Hva er sanitærforhold.
 • Akrodermatitis.
 • Studentrabatt nike.
 • Download lagu hijau daun inginku.
 • Intramuskulære injeksjoner.
 • Tanzschule unstrut hainich kreis.
 • Lockjaw marvel.
 • Ballett tanzen lernen zuhause.
 • Dragonball beerus.
 • Wasserfeste schutzkapsel für stromstecker verlängerung bauhaus.