Home

Vannføring ogna

Vannføring for Ogna v/Hetland Nr:27.26. Siste måling, tid=07.11.2020 06:00, verdi= 11.959 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her Vannføring for Ogna v/Hetland Nr:27.26. Siste måling, tid=16.10.2020 13:00, verdi= 1.579 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her NVE har målt vannstand og vannføring i vassdragene over lang tid. Enkelte av dagens stasjoner, som Bulken i Vossovassdraget, har serier med måledata som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet. De eldste daglige målingene av vannstand ble gjort i Mjøsa ved Minne 1824-1827 Vannføring for Gjedlakleiv Nr:27.25. Siste måling, tid=07.11.2020 12:00, verdi=115.961 Plott fra siste uke finnes her.Knekkpunkt-verdier-data, tekstlig eller regneark(CSV) for siste 14 døgn. (Omvendt rekkefølge, kun tekstlig). Liste over plottets grunnlagsdata, tekstlig eller regneark(CSV). Liste over døgndata, tekstlig eller regneark(CSV).Kart over stasjonen her

Vannstand og vannføring - NV

Vannføring for Gjedlakleiv Nr:27

Landsmøtet i Norske Lakseelver ble avholdt digitalt fredag 30/10. Styret og administrasjonen var samlet på Gardermoen, mens representanter for elvene og eksterne foredragsholdere deltok digitalt via Teams Alt utstyr brukt i andre elver skal desinfiseres før bruk. Desinfiseringsstasjon på Ogna Gard - Ognavegen 46. Fiskeregler Ogna Elva - Ogna Gard valdet - Følg FHI's retningslinjer i forbindelse med corona pandemien. Hold avstand, ikke bruk felles utstyr, og ha god hånd hygiene. -Sesongen varer fra 01.06. tom 09.09. Kan forlenges tom 19.09 Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten vannføring fiskes det best med flue. (vadere) Adkomst: Bangdalen-Andsjøvegen. Fritt kortsalg. Sone 4 Sonen er på 3428 m på nordre side og 2335 m på søndre side. Ved stor vannføring fiskes det best med sluk, ved liten og middels vannføring fiskes det best med flue Laks Sjøørret Ørret Bekkerøye Pukkellaks/Russelaks Flue Mark Not Ruse Slu

Varsling om vannføring ved Stegemoen Sira-Kvin

FBR - Vannstande

 1. Ogna, og det ble ikke påvist dødelighet av muslinger som var relatert direkte til behandlingene i 2006 og 2007. Dødelighet knyttet til ekstremflom vinteren 2005/2006 og lav vannføring/høy vann-temperatur sommeren 2006 samt menneskelig aktivitet (plukking av muslinger) ble imidlertid påvist
 2. Ogna starter i det kuperte Dalane og renner ut i havet på flateste Jæren. Høyere opp er vassdraget veldig nedbøravhengig, og det kan være vanskelige fiskeforhold i lange perioder med lav vannføring og ingen oppgang av fisk, slik situasjonen var i 2018. Når nedbøren kommer,.
 3. st i vintermånedene. 2.3 Hydrologiske dat
 4. Hydrologi - et geofag som omhandler vannet på jorden, forekomsten, sirkulasjonen og fordelingen av dette, de kjemiske og fysiske egenskapene og reaksjonene med omgivelsene
 5. Rolig vannføring gir både drevne og nybegynnerer en behagelig tur med naturen tett på. Adkomst Fra Steinkjer sentrum er det ca 20 km til Hyllbrua langs Fv 762 opp Ogndalen i retning Gaulstad og Mokk. Avstander til Hyllbrua eller Storbekken KANOTUR I OGNA. Title: Kanotur i Ogna
 6. Sted : Ogna v/Hetland Målt : VANNSTAND Type : MÅLTE VERDIER Beregnet : VANNFØRING i [m³/s
 7. Det er lite vannføring i elva, og derav lite strie strømmer. I hver vår Packraft padler vi rolig ned mot Håtangen og nyter kulturlandskapet, dyre- og fuglelivet langs elvebredden. Sett av 2,5t en vei på den totalt 7,7km lange turen. (Ogna) Steinkjerringa - Populær familietur fra Holmavatnet

Vannstander - Tabelloversikt over vannstande

Der, i stupmørket, buldrer en 17 meter høy foss ned i den underjordiske innsjøen, hvor de tøffeste kanskje velger å kaste kaste seg ut i vannet. Denne grotta er derimot bare tilgjengelig ved liten vannføring. Alternativet er å gå inn fra oversiden og se fossen ovenfra. På en full grottetur har vi med kaffe, saft og enkel servering Fra Ogna til Hellvik - Via Rabalia, Det er lite vannføring i elva, og derav lite strie strømmer. I hver vår Packraft padler vi rolig ned mot Håtangen og nyter kulturlandskapet, dyre- og fuglelivet langs elvebredden. Sett av 2,5t en vei på den totalt 7,7km lange turen Vannføring er en viktig faktor for bestemmelse av tidspunkt for gjennomføring av behandling, og vannføringsvinduet bestemmes før behandlingen starter. I Ogna ble laveste vannføring satt til 2-3 m3/s og høyeste til ca 30 m3/s. Vannføringen er tradisjonelt veldig varierende i Ogna, og kjennetegnes ved veldig hurtige endringer Ogna Elvå, Ogna, Norway. 63 likes. River. Fra øverste del av Ogna Gard valdet. Valdet går i variert terreng, fra å være smal, litt skjermet og med litt raskere vannføring i øvre del, til den flater helt ut og blir bredere og åpnere langs elvebredden i nedre halvdel

Depositum fangstrapportering: Døgn/uke kr.200,- sesong kr.400,-* Prisene gjelder pr. sone Fiskekortene i sone 3C følger datoen, og ikke valgfritt start kl. slett som fiskekortene i den andre sonene Fløting var betegnelsen på en viktig godstransportform som i dag er forsvunnet. Fløting eller fløyting (bm./nn.), alternativt fløtning (), var betegnelsen på transport av tømmer i vassdrag, overvåket av fløtere.Fløternes oppgave var å passe på at stokkene ikke vaset seg sammen eller ble liggende etter på land. Fløtingen var i mange hundre år landets viktigste godstransportform. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007. Larsen, Bjørn Mejdell. Research report. Åpne

The content description. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE En fin padletur ned Ogna mellom Røysing og Steinkjer. Vannføring 44 m3. Hornemannshølen ble dessverre ikke med i filmen Rolig vannføring gir både drevne og nybegynnerer en behagelig tur med naturen tett på. Adkomst Ogna har bare 3 meter i høydeforskjell mellom Hyllbrua og Støa. Den slynger seg derfor rolig gjennom landskapet med mye svinger og utgravninger. Underveis er det det små øyer

Liste over målestasjoner for sanntids-vannføring

 1. Landsmøtet i Norske Lakseelver krever at myndigheten tar situasjonen til villaksen på alvor. Oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blanda bestander vekker bekymring
 2. I Ogna ble laveste vannføring satt til 1-2 m3/s og høyeste til 20 m3/s, med mulighet for noe høyere vannføring i korte perioder. Sannsynligheten for å få en vannføring innen disse grensene er størst i juli og august. Kapasiteten skulle vise seg å bli noe lavere en
 3. g av private planforslag §§ 2 og 3, anna ledd
 4. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007 dc.contributor.author Larsen, Bjørn Mejdel
 5. Tre målestasjoner for vannføring er valgt ut som sammenligningsgrunnlag for Frøylandsbekken; Haugland, Ogna og Austrumdal. Informasjon om disse nedbørfeltene er presentert i tabell 2. Tabellen viser at det for disse målestasjonene er relativt liten forskjell på spesifikk avrenning beregnet ut fra vannføringsobservasjoner, og den spesifikk
 6. Elvemusling fra Ogna i Nord-Trøndelag. Foto: Bjørn Mejdell Larsen Sammendrag: Hovedmålene med rapporten er 1) å oppsummere vannkraft-reguleringers påvirkning på elvemusling i Norge, 2) gi en litteraturoppsummering som beskriver effekten av vannkraft- 2.2 Lav vannføring og stranding.

Etter sitt samløp med Ogna dannes Steinkjerelva på ca to kilometer som har sitt utløp i Beitstadfjorden etter sin ferd gjennom Steinkjer sentrum. Som en del av Snåsavassdragets utløp til fjorden og regulerte innsjøer ovenfor er Byaelva er sikret en forholdsvis jevn vannføring gjennom hele året imidlertid av Sweco å redusere vannføringen i Ogna. Flomfaren i nedre del av Fuglestadåna og Helgåna er antatt å øke. Det vises i Sweco sin rapport til vannføring i tørre, midlere og våte år. Bane NOR savner en beregning av ulike flomvannføringer for utløpet av Fuglestadåna og Helgåna mot sjø, slik regimet vil være ve - Ogna er helt tørr, og i Figga trengs det vann, sier styresmedlem i Steinkjer Jeger- og fiskeforening, Marius Undersaker. Laksefiskere fortviler over elendige forhold Lav vannføring har gjort åpningen på årets sesong svært utfordrende for både grunneiere og ivrige laksefiskere

Her finner du hva boliger og eiendommer for Ognasvingen 12 7716 Steinkjer ble solgt for reproduserer hvert år i Ogna, og følgelig gi seg utslag i antall muslinglarver mellom år. I tillegg vil lav vannføring og høy temperatur i enkelte år medføre mindre spredning og høyere dødelighet av muslinglarvene. Dette innebærer at færre fisk kommer i kontakt med muslinglarver i år med liten vannføring

divider som reproduserer hvert år i Ogna, og følgelig gi seg ut­ slag i antall glochidier som produseres. I august 1997 var det dessuten lav vannføring og høy temperatur som kan ha medført mindre spredning og høyere dødelighet av muslinglarvene. Dette kan ha ført til at færre fisk kom i kontakt med larvene Vannføring før, under og etter behandlingen.....11 5. Gjennomføring (rivers -Bya, -Steinkjer, -Ogna below Ogna-bridge and -Figga), as large-scale treatments as possible were planned. The treatment was performed in the period between 26th and 28 August. Water. behandlingsavbrudd tilsa fortsatt høy vannføring. Videre behandling ble derfor avlyst. På dette tidspunktet hadde behandlingen gitt tilfredsstillende vannkjemi (pH<6,0 og Ali> 35 µg/l) i kun 2-5 dager. Under denne behandlingen ble proporsjonalbånd-integralvirkning (PI)-styring av syredosering med pH som styringsparameter brukt for først - Jeg kjøper årskort og fisker i vel 100 av sesongens 112 dager, sier han. Det har vært fasit de siste 14 somrene, de siste to på Ogna. - Jeg har nå campingvogn på Skogli, kun kort vei fra Ognaelva, så det er helt perfekt. Verken han eller kameraten, Arne Magne Sunde, har fått noe ennå, men dette tar Cawkwell med knusende ro Ulla-Førre er det største vannkraftverkanlegget i Norge og Nord-Europa, med en installert effekt på ca. 2100 MW totalt. Årlig produksjon er i gjennomsnitt 4,45 TWh (1987-2006), og de tre hovedkraftverkene utgjør 7,5 % av den totale maskinkapasiteten i Norge. Det ble investert 7,8 milliarder kroner i utbyggingen (45 milliarder 2015-kroner), men produksjonsverdien ble i 2006 stipulert til.

See more of Laksefiske i Ogna Elva - Ogna Gard on Facebook. Log In. o Tabell SFriluRsliv i Ogna 1 - NV Fin vannføring, tok på kondom spinner. Ser ikke fisk som viser seg, men var lus med hale på fiske Flomsonekart skal konstrueres for Ognaelva ved Ogna i Rogaland. Strekningen omfatter delprosjekt fs 027_3 Ogna i NVEs Flomsonekartprosjekt. Som grunnlag for flomsonekartkonstruksjonen skal midlere flom og flommer med gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år beregnes for den nedre del av vassdraget. 2. Beskrivelse av vassdrage

Hydrologiske data - NV

 1. multiconsult.no VA-dagene i Midt-Norge 2015 Overvann og fordrøyning. Blå-grønne løsninger for håndtering av overvann . Lars Rishol
 2. DN-rapport 7-2011 Handlingsplan for restaurering av fisketrapper for anadrome laksefisk (2011-2015) RAPPOR
 3. Aqua Balance Vassdragssystem - et komplett pH-regulerende system for vassdrag, består blant annet av en egenutviklet dosererløsning utstyrt med avansert teknologi. Kalkingsprosessen styres automatisk etter vannføring, pH-verdi før og etter kalking, kalsiumkonsentrasjon, ledningsevne og temperatur

Vannføring for Haugland Nr:28

Laksefiske i Ogna Elva - Ogna Gard added a new photo Laksefiske i Lygna, Lyngdal, Norway. 1,311 likes · 1 talking about this. Kommunikasjonsforum for de som er interesserte i fantastiske Lygna Ogna har små innsjøarealer i nedbørfeltet, og vannføringen er ustabil. Vannføringen i Figga kan også variere mye over relativt kort tid, men p.g.a. det store Leksdalsvatnet får ikke Figga så raske fluktuasjoner som Ogna. Det er ingen hydrografer i Figga, slik at nøyaktig oversikt over vannføring ikke finnes muslinglarvene i år med liten vannføring eller høy temperatur som ofte samvirker. Det er usikkert om det er store variasjoner i graviditetsfrekvensen hos muslingene i ulike år i Ogna. Fra Tyskland regner man med at gjennomsnittlig graviditetsfre­ kvens i en intakt populasjon bare er om lag 30 % (Bauer 2001) Kl. 09.00 mandag 3. februar starter fiskekortsalget på Brodtkorb AS sine vald i Vefsna. Allerede er Vald 3 Nes/Kjærstad og vald 9 (østsiden) Ravnå, Eiterstraum og Eiteråga i gang med kortsalget på inatur.no

NVE - Norges vassdrags- og energidirektora

Veterinærinstituttets rapportserie 11-2008 • Rotenonbehandling av Steinkjervassdragene 2001 og 2002 5 Abstract The CFT-Legumin treatments were conducted due to an infestation of the parasite Gyrodactylus salaris on the Atlantic salmon stocks in the Steinkjer, Byaelva and Ogna rivers Larsen, B.M. 2018. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017-2018. NINA Rapport 1582. Norsk institutt for naturforskning. Elvemusling har forsvunnet fra mange av de store laksevassdragene på Sør-Vestlandet, og det var også antatt at elvemuslingen i Ogna var utdødd på 1980- tallet på grunn av forsuring og Ogna (Rogaland). DN ga Norsk institutt for naturforskning (NINA) oppdraget med å gjen-nomføre en kartlegging av utbredelse og forekomst av elvemusling i Ogna 1997-1999. i Dette dannet grunnlaget for et overvåkingsprogram med undersøkelser hvert tredje år, og nye kartleg-ginger ble gjennomført i 2002, 2005 og 2008 Vannføring kun når Maudal kraftverk går. kgl res. 31.1.1947 GØP med miljømål å sikre forhold som gir selvreproduserende stammer Holmavatn-Ogna i dag, med unntak av den tørrlagte elvestubben mellom Holmavatn og Timberholt, er miljømålet i utgangspunktet oppnådd Vi får noe dårligere vannføring enn naturlig ved smoltutgang på våren, mens vannføring i snitt er høyere enn naturlig på sommeren. På høsten er igjen vannføringen generelt lavere enn naturlig. Vi ha imidlertid enkelte raske dropp i vannføring som skyldes regulering og som kan være uheldig både for fisk og ikke minst elvemusling

Registreringer av vannføring: Ved hver el.-fiske dato, er vannføring fra et (eller flere) nær-liggende vannmerker avlest (tab. 1). Bjordal Ogna Haugland Gilja Byrkjedal Hauge Osali % Elv Dato Vannmerke & Q middel (m³/s) Q-relativ I 2018 var vannføringene generelt svært lave Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang

Vannføring for Bjønnaberget Nr:138

Det er tre målestasjoner for vannføring som er av interesse i forbindelse med flombe-regning i Figgjo. Se figur 1 for beliggenhet. Målestasjonen 27.26 Hetland ligger i Ogna, som har utløp i havet drøyt 20 km sør for Håelva. Nedbørfeltets areal ved stasjonen er 69.5 km2 (1) - (8): Bilder tatt på Eigerøy. Bilde 1 viser Skadbergsanden (badestrand), bilde 2 viser Vandringshavn og Auglend (fint naturområde), bilde 3 viser utsikten utover havet / en vik i nærheten av Eigerøy fyr, bilde 4 viser et idyllisk hus på Nordre Eigerøy, bilde 5 viser nok en gang Eigerøy fyr, bilde 6 - 8 viser områdene rundt Auglend / Vandringshavn Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland . Tiltaksovervåking kalking 2011 . Bjørn Mejdell Larsen . Randi Saksgård . Jon M. Bjerland . 88

Lite vannføring gjør at det er smått med laks i Bjerkreimselva denne sommeren. For både ett og to år siden ble det satt rekorder i denne elva. sier leder i Ogna elveeigarlag,. 2.1 Flom og vannføring Dagens forhold I Rogaland kan det bli relativt store flomskader både på bebyggelse og jordbruksområder. Dessuten skaper flom ofte problemer for fremkommelighet på vegnettet. Det er i hovedsak tre kategorier vassdrag i Rogaland. Høyereliggende bratte vassdrag i Ryfylke slik som Suldalslågen, Ulla-Førre og Årdalselva

Gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994, jf . plan- og bygningsloven (PBL) av 14. juni 1985 § 17-1, første ledd. T-1078 1. Retningslinjenes virkeområde Disse retningslinjene gjelder vernede vassdrag, som er de vassdrag eller deler av vassd.. Utsett i Ogna Uforutsigbar vannføring og dermed utsettingsforhold gjør at dette er et viktig beredskalekkeri for regionen. Klekkeriet har blitt betydelig oppgradert i 2012, med nytt klekkeutstyr. Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdrag - Årsrapport 2012 · Veterinærinstituttets rapportserie 13-2013

Beregnet : VANNFØRING i [m³/s] - NV

Overvåking av bunndyr i Ogna. - Kalking i vann og vassdrag. Effektkontroll av større prosjekter 2004. DN-Notat 2005-2.. Vis forfatter(e steinfluene og vårfluene i Aurlandselva i relasjon til endringer i vannføring og temperatur. Vis forfatter(e) 2005. Natural recovery of benthic invertebrates in the Saudland area, southernmost Norway. Ogna 1.1 Flørli 1.2 vannføring. Det er og bekymringsfullt at det gis flere tillatelser til småkraftverk i mindre bekker med sjøørret der kravene er syltynne, inkludert forenklet saksbehandling med lave krav til utbyggere og liten verifisering av naturtilstanden i vassdraget 15 Ogna 3,9 16 Verdalselva 3,9 17 Surna 3,7 18 Repparfjordelva 3,6 19 Lakselva i Pors. 3,5 20 Beiarelva 3,4 21 Neidenelva 3,1 ( + 1,2 tonn tatt i nett) Vefsna og Beiarelva stappfull av sjøørret! Vefsna, som politikerne ikke våget å gi et varig vern i den nye verneplanen for vassdrag, er den ubestridte beste sjøørretelva i landet VannfØring kun når Maudal kraftverk går. kgl res. 31.1.1947 Utløp Holmavatnet oppdemmet. Overført Hetland kraftverk. Lyse prod. kgl. res.18.10.1915 Ogna, I-Iå kommune Svia øvre, Sandnes kommune Oltedalselva midtre, Gjesdal kommune . Vannforeko mst ID 030-62-R 031-26-R 031-30-R Vannforekomstn av Har fisket der mye hvert år siden eg var 7år, så eg kan sikkert bidra med ett eller annet. Elva er ei typisk flomelv, så det beste tipset eg kan gi pr. nå er en skikkelig regndans Sesongen starter på fredag, og varer til og med 20. september. Det blir tatt fisk på alle redskaper (sluk, spinner, wobbler, mark og flue) i dei fleste sonene

Bjordal Ogna Haugland Gilja Byrkjedal Hauge Osali (% av middel) Elv Dato Vannmerke & Q middel (m³/s) Q-relativ I 2019 ble det fisket på vannføringer litt i underkant av halve middelvannføringen (11-45%), hvilket var mer normale fiskevannføringer enn året før (4-15%). Vannkjemi: pH og konduktivitet ble målt iht Lav vannføring har gjort åpningen på årets sesong svært utfordrende for både grunneiere og ivrige laksefiskere. - For å ta Steinkjer, så blir det ikke noe fiske i Figga og Ogna dersom det ikke kommer nedbør, sier han. Men fiskeforvalteren tror fremdeles det er håp for sesongen Ogna har sitt største kildemagasin i Rokt- gjøen (304 m o. h.) ea. 64 km i nordøstlig retning fra der elva Iøper sammen med Bya- elva, ea. 1 km fra Steinkjer. Ogna er et ut- preget lavlandsvassdrag med hele 93 % av nedbørfeltet lavere enn 600 m 0. h. De største gideelvene er Tverråa, Sørrokta og Lauva. Tverráa drenerer de nordligst

Elv | Innherred Kajakklubb

Deretter slippes kalkblandingen i rør ut i elven. Kalkingsprosessen styres automatisk etter vannføring og eventuelt pH før og etter kalking, kalsiumkonsentrasjon, ledningsevne eller temperatur. Sur nedbør Sur nedbør fører til at lav pH i elvene, og når surhetsgraden blir for lav går dette utover reproduksjonen til laksen Campingportalen.no er Norges største campingportal! Over 1100 campingplasser, og ca 110 forhandlere av campingvogner, bobiler og campingutstyr, nyheter og turforslag - alt for å gjøre planleggingen av din campingferie i Norge så enkel, oversiktlig og komplett som mulig Metodiske utfordringer i undersøkelsene av ungfisk av laks og ørret i effektkontrollen i kalkede vassdrag. Larsen, Bjørn Mejdell; Sandlund, Odd Terje; Gabrielsen, Sven Erik; Saksgård, Laila M.; Saksgård, Randi J Det er lite vannføring i elva, og derav lite strie strømmer. I hver vår Packraft padler vi rolig ned mot Håtangen og nyter kulturlandskapet, dyre- og fuglelivet langs elvebredden. Sett av 2,5t en vei på den totalt 7,7km lange turen. Parkering v/ bom på Helgå/Ogna hyttegrend, like innenfor Ognatun i Hå kommune

Buss for tog Egersund - Ogna til mandag 14.12 - 0900. Det ventes høy vannføring fra Slettebø og ned i mange timer enda. Bjerkreimsvassdraget stiger fortsatt sterkt og er nå en større flom en Hellelandsvassdraget.. Ved Svanedalsbygget er fire pumper i gang med skadebegrensning • Vannføring av overflatevann i elva • Tilsigs-mengde av grunnvann eller tap fra elva • Geologi i elveleiet, strukturelle forhold i grunnfjell, løsmasse karakteristika Ogna, Steinkjerelva og Figga ble funnet infisert med Gyrodactylus salaris i 1980 Ogna er ei rolig elv som byr på flott natur med tilrettelagte rasteplasser og rolig vannføring som gir både drevne og nybegynnere en behagelig tur med naturen tett på. Distansen Hyllbrua - Støa er 10 km og tar ca 4 timer i rolig tempo. På strekningen er det tilrettelagt flere bålplasser som kan brukes ved rast. Det er flytebrygg Ogna leverer en langt bedre sesong enn i fjor, men havner allikevel 23 % under tiårssnittet. For mange elver på sørvestlandet vil vannføring og temperatur være svært avgjørende for. NYHET! - Områdeinfo: Vis radon, kvikkleire. årlige trafikkdøgn eller flomfare i kart. Forstørr raskt til et område ved å trykke på zoomikoner i kartet. Søk sted eller adresse for raskt å vise boligpriser

Ogna Uten minstevannsfør ing Middels grad Utløp Holmavatnet oppdemmet. Overført Hetland kraftverk. Lyse prod. kgl. res.18.10.1915 Moderat Hå GØP med miljømål å sikre forhold som gir selvreproduserende stammer av innlandsørret. 027-134-R Kanal mellom Nodlandsvatne t og Liavatnet Uten minstevannsfør ing Middels grad Ikkje pålag Ogna. Ogna ligger i kommunene Hå og Bjerkreim og er en av Rogalands fire beste lakseelver. En stor del av avrenningen kommer fra breer og snøleier, noe som gir stabil og høy vannføring utover sommeren. Avrenningen fra Strynevatnet gjør elva relativ varm utover høsten og tidlig på vinteren Det er mange år siden vi har hatt sesongstart med så mye vannføring. Så ja, jeg hadde ventet at noen av «guttene» hadde landet en fisk første natten, Men slik er laksefiske, sier Dirdalselvas store venn, Geir Johnsen

Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv. Øygreisfossen 162 visniniger Øygreisfossen med stor vannføring 8. oktober 2006. Foto: BRR. Øygreisvannet 161 visniniger Øygreisvannet, før det går over til å bli foss. 8. oktober 2006. Ogna 271 visniniger Sjø og strand i nærheten av Ogna 17. april 2005. Foto:. Elvegruppa ble opprettet etter årsmøtet i 2012 på bakgrunnn av at stadig flere i klubben har blitt interessert i elvepadling. Elvepadling skal være gøy og trygt. Innherred Kajakklubb anbefaler alle som vil padle elv å ta et kurs, og å padle sammen med personer som har kunnskap om elvene. For tiden har vi dessverre ikk Ulykka medførte at verket i perioder denne første driftsvinteren hadde problemer med for lite vannføring. Den gamle fløtingsdammen der oppe hadde av A/S Meraker Bruk blitt forlangt revet da den nye dammen ble bygd, ellers kunne en nå ha hatt en reserve i denne Ved liten vannføring vil ryggfinnen til laks og sjøørret stikke opp av vannet når de er på gytevandring opp i vassdraget. Den største tetthet av ål vi kjenner til er fra Ogna, Rogaland der det på en stasjon er registrert 35 individ pr. 100 m²

Det finnes mange gamle steinbroer langs veiene i Rogaland og vi skal i en serie artikler presentere hele 42. Vi starter i sør og beveger oss nordover. Først litt om fenomenet. Brobygging Brobygging har en lang tradisjon i andre land. I Europa ble brobyggingskunsten perfeksjonert av de gamle romerne, både i form av veibroer og akvedukter [ Djuv kraftverk er et vannkraftverk i Sauda kommune i Rogaland.. Det er et elvekraftverk som utnytter et fall på 9 meter i Svandalselva.. Installert effekt er 50 kW fra to kaplanturbiner. Årsproduksjon er 0,3 GWh.. Kraftverket het opprinnelig Jehansholmen, etter navnet på en liten holme som dannet seg i elven ved stor vannføring.. I 2009 ble kraftverket utvidet til to turbiner Ogna 279 visninger Sjø og strand i nærheten av Ogna 17. april 2005. Foto: Bjørn Roger Rasmussen. Sandbakkene 178 visninger Egersund sentrum sett fra Sandbakkene pr. 28. mars 2005. Øygreisfossen 167 visninger Øygreisfossen med stor vannføring 8. oktober 2006. Foto: BRR — Det er kanonforhold. Det er mange år siden vi har hatt sesongstart med så mye vannføring. Så ja, jeg hadde ventet at noen av guttene hadde landet en fisk, Men slik er laksefiske, sier Dirdalselvas store venn, Geir Johnsen

Fangstrapport: 7,6 kg laks på land, det er mistet fisk. Når det er noravind går laksen på i Hå elva. Vannføring er fin, og den er så klar så Hå elva kan bli. Lykke til de som fisker i dag. I dag.. Ogna - Håvard Wist - 92056679, haavawi@online.no Figga - Eystein Utheim - 91373088, eystein.utheim@ntebb.no Det ble en sesong som først og fremst blir husket for tørke og svært liten vannføring. På tross av det ble det tatt 24 flotte lakser, av en kvote på 40

Det er lite vannføring i elva, og derav lite strie strømmer. I hver vår Packraft padler vi rolig ned mot Håtangen og nyter kulturlandskapet, dyre- og fuglelivet langs elvebredden. Sett av 2,5t en vei på den totalt 7,7km lange turen. Varhaug, Vigrestad, Brusand og videre forbi Ogna 1. juni går startskuddet for laksefisket i Ogna i Hå, Espedalselva i Forsand, Årdalselva i Hjelmeland og et begrenset antall fiskere i Bjerkreimselva. De fleste andre elvene starter først 15. juni. For laksefiskerne er ni måneders ventetid endelig over. Åpningstider for elvene i Rogaland (se oversikten nederst i saken Nyheter, reportasjer og 2500 fiskeplasser med oppdatert beskrivelse av fiskeforhold, fisketider, regler, fangster og salg av fiskekort Grytelvvassdraget, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, ble i 2009 underslkt på nytt. Grytelvvassdraget hører med blant vassdragene som fortsatt har en god bestand av elvemusling. Naturlig lav vannføring om sommeren er imidlertid begrensende for utbredelsen og rekrutteringen av muslinger i vassdraget

 • Have you ever seen the rain ultimate guitar.
 • Polizeimarke new york.
 • Uppsala universitet kjente tidligere studenter.
 • Fedex leverans inte hemma.
 • Evangelische partnervermittlung.
 • Orange p7.
 • The queen of scots.
 • Die fabrik.
 • Haarp conspiracy.
 • Ausflugsziele für kinder altmark.
 • Bez litości zwiastun.
 • Perseptuell blokkering.
 • Girl movie.
 • Enfj weaknesses.
 • Kreative workshops wien.
 • Ring 3 oslo kart.
 • Extreme universal cleaner.
 • Parkering rikshospitalet fødsel.
 • Forhudsbetennelse hund symptomer.
 • Richtig tanzen lernen.
 • Turid spildo wiki.
 • Waardenburg syndrom bilder.
 • Holmestrand småbåthavn min side.
 • Salmenes bok wikipedia.
 • Finale print music.
 • Islam mattradisjoner.
 • Cocktailbar la conga zinnowitz.
 • Pris plannja 20 75.
 • Technische betriebswirtschaft mba.
 • Satyriasis.
 • Peter wessel zapffe barske glæder.
 • Leie leirsted.
 • Muerte de chespirito.
 • Vikaterrassen p hus.
 • Tegn på gåen toppakning.
 • Standard høyde spisebord.
 • Mcbreakfast.
 • Yallakora.
 • Storch bilder kostenlos.
 • Tycho brahe fakta.
 • Trangia stormkjøkken gass.