Home

Ekteskap felleseie

felleseie og særeie. Når ekteskapet opphører, enten ved skilsmisse eller ved at den ene ektefellen dør, viser imidlertid forskjellene seg. Det skal vi komme tilbake til nedenfor. Først skal vi se på hvordan man oppretter særeie. Når ektefellene blir enige om å opprette særeie, må de inngå en spesiell form for avtale som kalles ekte Felleseie, de midler ektefellene og partene i et registrert partnerskap eier ved inngåelsen av ekteskapet eller senere erverver, for så vidt de ikke ved lov, ektepakt eller på annen gyldig måte er gjort til særeie. Felleseie er ikke ensbetydende med sameie. Under ekteskapet eier og disponerer ektefellene fritt over sine eiendeler. Ved separasjon, skilsmisse eller død skal et felleseie. Når et ekteskap blir oppløst, skal ektefellene dele de verdiene som utgjøres av felleseiet. I denne artikkelen gjennomgår vi hovedreglene for deling av felleseie.Hovedregelen om likedeling Så lenge et ekteskap består, har det liten betydning om ektefellene har felleseie eller særeie Felleseie. Begrepet felleseie gir inntrykk av at alt ektefellene eier blir til sameie. Dette stemmer imidlertid ikke. Under ekteskapet råder hver av ektefellene over sitt, og er i realiteten eneeier av sin formue. Betydningen av at det er felleseie mellom ektefellene viser seg først ved ekteskapets opphør Under ekteskapet kan gjenstander som er felleseie tilhøre den enkelte ektefelles rådighetsdel fullt ut som såkalt eneeie, men skal som felleseie normalt deles ved skiftet, såfremt det ikke er grunnlag for skjevdeling helt eller delvis

felleseie - Store norske leksiko

Deling av felleseie Paragrafen

 1. Felleseie medfører ikke begrensninger i en ektefelles rett til å råde over egne eiendeler utover de som er nevnt under punktet om råderetten. Det er viktig å merke seg at felleseie ikke betyr det samme som sameie. Særeie. Hver av ektefellene har anledning til å avtale særeie som formuesordning i stedet for felleseie
 2. Felleseie og særeie. Ekteskapet består i stor grad av felles økonomi. Ektefellers eiendeler og formue kalles derfor felleseie. Hovedregelen for fordeling av felleseie ved brudd er at alt av ektefellenes formue skal deles likt. I Norge råder avtalefrihet. Dette gjelder også ekteskapet
 3. I utgangspunktet er verdier som erverves i løpet av ekteskapet felleseie. Dersom ektefellene avtaler fullt særeie innebærer dette at alt de eier og kommer til å eie i fremtiden er særeie. Det er da ingenting. Les mer om: Formuesforholdet mellom ektefeller som er felleseie. Dette er ikke til hinder for at dere eier noe i sameie

Emneord: Felleseie, Samliv og samlivsbrudd, Særeie, Separasjon og skilsmisse, Skilsmissesæreie Jeg er separert, og kan søke om skilsmisse om en måned. Jeg har muligheten til å kjøpe meg en bolig, og lurer på om min eksmann kan ha noe krav på et eller annet om jeg kjøper meg bolig før vi er skilt Felleseie medfører ikke begrensninger i en ektefelles rett til å råde over egne eiendeler. Og det er først og fremst når ekteskapet opphører pga samlivsbrudd eller dødsfall at begrepet felleseie får reell betydning for ektefellene. Ordet felleseie kunne kanskje tyde på at ektefellene eier alle ting sammen. Det er ikke riktig Dersom dere ikke ønsker felleseie, Før dere gifter dere, må vi i Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må fylle inn en del opplysninger. Behandlingstiden kan være 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Sharethis Felleseie og særeie er begreper som får betydning når en gift person avgår ved døden. Det er betegnelsen på formuesordningen mellom ektefellene innbyrdes så lenge ekteskapet består. Kort og noe upresist kan en si at det typiske ved felleseie når en av ektefellene dør og dødsboet skal skiftes, er at felleseiet skal deles med en halvpart til dødsboet og en halvpart til den.

Ekteskap er ikke inngått dersom bestemmelsene i § 11 første ledd, jf. § 12, ikke er overholdt. Det samme gjelder dersom ekteskapet ble inngått uten at det forelå gyldig prøvingsattest i henhold til § 10. Et ekteskap er ugyldig dersom prest i Den norske kirke ikke har fulgt liturgi fastsatt av Kirkemøtet Under ekteskapet vil det ikke ha noen betydning om ektefellene har felleseie eller helt/delvis særeie. Ektefellene vil under ekteskapet ha råderett over det de selv eier og senere erverver. Det er altså først ved oppløsning av ekteskapet, enten ved skilsmisse eller død, at det får betydning hvilken formuesordning ektefellene har valgt Felleseie er et begrep for det ektefellene eier som ikke er særeie. Særeie oppstår bare ved ektepakt eller ved at det bestemmes fra giver eller arvelater. Utgangspunktet er at felleseie skal likedeles, men dette er bare utgangspunktet. Alt som ektefellen kan føre tilbake til midler han hadde før ekteskapet kan skjevdeles

Hvorfor bør dere opprette en ektepakt? – Codex Advokat

Hvis ekteskapet består etter disse årene, trår de vanlige reglene i kraft ved et eventuelt oppgjør. Særeie kan også betinges av enkelte hendelser. For eksempel kan man avtale at særeie opphører hvis man får barn. Særeie i livet - felleseie ved død. Man kan også avtale et såkalt særeie i livet - felleseie ved død Det felleseie som denne loven la til grunn som normalordning i ekteskapet, innebar i realiteten et sameie mellom ektefellene til felleseiets midler. Sameiet var imidlertid av en noe spesiell karakter, idet det var mannen som disponerte over det hele Ordet «felleseie» er følgelig svært misvisende ettersom det gir assosiasjoner om at det under ekteskapet dreier seg om eiendeler begge parter automatisk er eier av, mens forholdet som nevnt ovenfor er det motsatte, nemlig at hver av partene eier og råder over sine respektive rådighetsdeler Felleseie: Innebærer at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles ved skilsmisse, dersom annet ikke er avtalt. Skjevdeling: Skjevdelingsmidler er de verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har mottatt som arv eller gave i løpet av ekteskapet

Vet du forskjellen på felleseie og særeie? Advokat

Felleseie defineres som de midler en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått og midler som man anskaffer under ekteskapet. Med andre ord har den lønnsutbetalingen du fikk før bryllupet blitt til felleseie i det du er gift, akkurat som den lønnen du får utbetalt etter at du er gift Samboerskap, ekteskap og skifte. Etablering av samlivsforhold, enten det gjelder inngåelse av ekteskap, Selv om partene har fullstendig felleseie, fører heller ikke det til at de blir med-/sameiere i alt de eier ved ekteskapets inngåelse eller senere anskaffer under ekteskapet Gjennom et liv og et ekteskap vil ektefellene normalt ha stiftet gjeld. Dette kan være gjeld i forbindelse ved kjøp av bolig, bil, studielån eller annen gjeld. Ektefellene kan ha stiftet gjeld hver for seg eller sammen. Når et ekteskap skal oppløses skal det foretas en deling av ektefellenes formue som er felleseie, jf. § 58 første ledd

Felleseie eller særeie? I ekteskapet begynner en å regne formuen etter en giftet seg. Ekteskapsloven sier som hovedregel at det en part har med seg inn i ekteskapet, har en rett på å ta med seg ut av ekteskapet Begrepet felleseie har vært kritisert, og i arbeidet med gjeldende lov om formuesforholdet mellom ektefellene mente lovutvalget at begrepet burde utgå, fordi det er misvisende. Det igjen har ført til ubegrunnede særeieordninger og overføringer til den enes særeie, ene og alene motivert av en misforstått oppfatning om at en ektefelle uten særeie hefter overfor den andres kreditorer

Felleseie eller særeie? I ekteskapet begynner en å regne formuen etter en giftet seg. Ekteskapsloven sier som hovedregel at det en part har med seg inn i ekteskapet, har en rett på å ta med seg ut av ekteskapet Felleseie er betegnelsen på den del av formuen som ved opphør av ekteskap skal deles mellom ektefellene. Det motsatte av felleseie er særeie. Felleseie reguleres av ekteskapsloven del 3 om formuesforhold mellom ektefeller. Hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefellene har felleseie. Særeie må avtales særskilt. Ved separasjon eller skilsmisse fremgår [ I ekteskap uten særeie, står det fortsatt i ekteskapsloven at partene har felleseie. - Det fører til at mange får seg en ubehagelig overraskelse når de skal skilles, fordi de tror de skal dele formuen på to, forteller jusprofessor Tone Sverdrup til Dine Penger Felleseie: Innebærer at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles ved skilsmisse, dersom annet ikke er avtalt eller det er grunnlag for skjevdeling. Skjevdeling : Skjevdelingsmidler er de verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har mottatt som arv eller gave i løpet av ekteskapet og som er i behold på skiftet

Jusinfo.no: Felleseie og hovedregelen om likedelin

I en tid der ekteskapet ikke lenger er noen garanti for livslangt samliv, er særeie noe mange parter avtaler seg imellom når de gifter seg. Avtaler man at den ene parten for eksempel skal ha særeie på hytta, vil dette kunne spare partene for konflikt om denne dersom samlivet ryker; da går hytta til den som har særeiet Felleseie: Innebærer at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles ved skilsmisse, dersom annet ikke er avtalt. Skjevdeling: Skjevdelingsmidler er de verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har mottatt som arv eller gave i løpet av ekteskapet Et ekteskap inngått uten ektepakt betyr ellers at alt begge parter bringer med seg inn i felles bo er felleseie. I ekteskapsloven finner vi bestemmelsene om særeie og ektepakt. Ektepakten må inngås skriftlig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt og som vet at det er en ektepakt som skal inngås Fellestrekket er at de enten ikke kan eller har misforstått hvordan reglene for skifte mellom ektefeller egentlig er. - Å gifte seg med en som har gjeldfri bolig, innebærer en stor risiko, sier bedriftsøkonom Ramborg Elvebakk ved advokatfirmaet Hjort. - Mange har regnet med å få med seg halvparten av ektefellens samlede formue

Felleseie er altså alt som skal deles ved en eventuell skilsmisse. Men felleseie betyr ikke at ekteparets eiendeler nødvendigvis skal deles likt. Begge parter har mulighet til å kreve skjevdeling. Skjevdeling vil si at alt man arvet eller fikk i gave av andre enn ektefellen mens man var gift, i prinsippet kan tas med ut av ekteskapet igjen kan videre avtale at særeiet blir felleseie dersom ekteskapet opphører ved den enes død . Side 11 av 21 . eller skilsmisse. De kan på den måten sikre seg mot likedeling ved skilsmisse, samtidig som gjenlevende får de rettigheter som følger av lovens hovedregel - se artikkel om uskifte Når det foreligger endelig dom for at ekteskapet er ugyldig. e. som utgangspunkt skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld som er knyttet til de deler av boet som er felleseie. La oss ta det siste premisset igjen; Det skal altså foretas fradrag for gjeld på de enkelte eiendelene

Video: Felleseie, særeie, sameie og eneeie - Advokatfirmaet Wulf

1 Inngåelse av ekteskap For nærmere redegjørelse av hva felleseie og særeie er se punkt 3.2. Ekteskapsloven kapittel 9 bestemmer hva som kan avtales under ekteskapet. Kapittelet er uttømmende, det vil si at det ikke gyldig kan avtales ordninger som ikke er regulert i kapittel 9 Et eierforhold i ekteskap handler om hvem som eier hva. Selv om ektefellene har felleseie er hovedregelen at hver eier sitt. Ektefellene eier for eksempel halvparten hver av en bolig, eller en annen definert brøk i henhold til grunnboken. Les mer om: Ekteskap ; Les mer om: Ektepakt; Hva handler formuesordningen om Hva felleseie innebærer viser seg i flere sammenhenger - viktigst for de fleste er hva som skjer med ektefellenes verdier dersom ekteskapet resulterer i skilsmisse. Hvis det ved ektepakt er opprettet helt eller delvis særeie, er utgangspunktet ved skilsmisse klart: Særeiemidler skal ikke deles - men tilhører nettopp den som har disse midlene som egen eiendom

Begrepet «felleseie» har ingen praktisk betydning under selve ekteskapet. Ektefellene eier fortsatt sine egne ting. Eieren kan disponere, bruke opp, selge sine eiendeler osv uten innblanding fra. Med felleseie menes de midlene som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått og midler som senere erverves under ekteskapet. Det kan kanskje virke urimelig at man skal likedele verdier man bringer med seg inn i et ekteskap og enkelte verdier man erverver under ekteskapet Samlivsbrudd er en del av livet, og når et par skal gå hvert til sitt må man selvsagt fordele eiendeler og eiendom. Her er det store forskjeller mellom samboerskap og ekteskap. Den største forskjellen er at det vanligvis er felleseie ved ekteskap, men det er det ikke for samboere Felleseie betyr at de eiendelene ektefellene eier når de gifter seg, og som de erverver i løpet av ekteskapet, som utgangspunkt inngår i et felleseie. Men det betyr ikke at eierandelene mellom partene trenger å være like store. - En bolig kan for eksempel eies med 90 prosent av den ene og likevel falle inn under felleseie

Hvilke rettigheter ektefeller har i forbindelse med separasjon og skilsmisse, avgjøres i stor grad av hvordan paret har innrettet seg og sin økonomi under ekteskapet. Har partene felleseie som formuesordning, legges det opp til at verdier skal deles likt Etter ekteskapsloven har ektefellene felleseie. Ser man bort fra retten til å kreve skjevdelt det man hadde med seg inn i ekteskapet samt arv man har mottatt og gaver fra andre enn ektefellen (på nærmere vilkår) eier man alt sammen. Ektefellene kan imidlertid avtale i en ektepakt at det skal være helt eller delvis særeie 3.2. Felleseie. Hovedregelen er at verdiene ektefellene erverver i løpet av ekteskapet er felleseie. Disse midlene er gjenstand for likedeling, noe som betyr at hver ektefelle har rett til halvparten av verdien av alt den andre opparbeider eller anskaffer seg. 3.3. Underholdsplikt. Ektefellene har gjensidig underholdsplikt for hverandre Felleseie Så lenge ekteskapet varer, vil hver av ektefellene råde over sine eiendeler på vanlig måte. Ved en eventuell skilsmisse skal imidlertid felleseiet deles slik at verdiene av det hver av ektefellene eier etter at den enkeltes gjeld er trukket fra, fordeles med en halvdel til hver (likedeling) Utgangspunktet i et ekteskap er felleseie som skal likedeles. Unntak fra dette kan være særeie og skjevdeling. Har du et skjevdelingskrav, ta kontakt med våre advokater for juridisk bistand

Hovedregelen mellom ektefellene er at det dere skaffer i ekteskapet eier dere sammen. Men hva betyr det egentlig - at ektefeller eier noe sammen - såkalt felleseie? Nesten alle jeg snakker med har misforstått hva felleseie er - de tror det betyr at alt eies felles - 50 % hver. Jeg treffer så altfor mang TENK DEG OM: - Når det foreligger fullstendig særeie, innebærer det at man ved et brudd tar med seg ut både det man tok med seg inn i ekteskapet, men også det man har ervervet underveis. Ekteskapsloven sier at midler ervervet under ekteskap fordeles likt, mens det man tok meg seg inn, samt arv og gaver, tar man med seg ut, forklarer Warloe

Gift samliv - Jussformidlinge

Hvis du og din ektefelle har hatt med dere formue av ulik størrelse inn i ekteskapet, eller en av dere kanskje har arvet store verdier, men dere likevel har felleseie, vil det normalt ikke være noe i veien for at dere omgjør slikt felleseie til særeie. Dette er imidlertid et minefelt Felleseie innebærer ikke at man eier alt i felleskap mens man er gift. - Felleseie er fortsatt den mest vanlige ordningen i norske ekteskap. En del tenker ikke på en mulig skilsmisse når de inngår ekteskap, og skriver ikke noen spesiell avtale Dersom ekteskapet oppløses ved en skilsmisse, så kan hver ektefelle ta med seg kr. 100 000 ut. I ektepakten har man også angitt at førstavdødes særeie blir til felleseie ved førstavdødes død

Skilsmisse steg for steg Det er en tøff prosess å skilles. Ekspertene prøver å gjøre det lettere ved å guide deg gjennom bruddet. IKKE BARE, BARE: Det er ikke kun en signatur på et papir som skal til for at skilsmissen skal trå i kraft, men det er en hel del andre praktiske ting som skal ordnes, og det er lett å la følelsene ta over. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix Verdier som har blitt til i ekteskapet er vanligvis felleseie. Dere kan avtale om f.eks en fritidseiendom eller andel av bolig eller annet skal være den enes særeie. Dette må gjøres formelt riktig med tinglyste dokumenter. Vi setter opp disse for dere Når ekteskap inngås, er felleseie den formuesordningen som blir lagt til grunn med mindre annet avtales i de former som ekteskapsloven bestemmer i kap 9. Ekteskapsinngåelsen endrer ikke på eierforholdet mellom ektefellene, de blir ikke automatisk sameiere i de felles ting Dersom ektefellene har felleseie skal ektefellenes samlede formuer som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Det skal imidlertid nevnes at man etter ekteskapsloven har en egen regel om skjevdeling, som gjør at hver part kan holde det man hadde utenfor deling det man hadde med inn i ekteskapet Særeie er motstykket til felleseie. Som nevnt ovenfor betegner felleseie at formuen skal deles likt mellom ektefellene dersom ekteskapet opphører. Dersom det foreligger særeie mellom ektefellene betegner dette en formue som skal holdes utenfor delingen ved opphør av ekteskapet, jf. ekteskapslovens § 42

Hvem eier hva i ekteskapet? Paragrafen

Ektepakt Brønnøysundregistren

Felleseie - Jusleksikon

Når det foreligger endelig dom for at ekteskapet er ugyldig. Når det foreligger endelig dom for at ekteskapet skal oppløses i medhold av § 24 første eller andre ledd. Er en ektefelle død etter at vilkårene for å kreve deling etter bokstav a eller b foreligger, eller etter at det foreligger endelig avgjørelse etter bokstav c, d eller e, kan ektefellens arvinger kreve delingen gjennomført Så lenge et ekteskap består, har det liten betydning om ektefellene har valgt formuesordningen felleseie eller særeie. Hvilken formuesordning ektefellene har valgt, har imidlertid betydning for hvordan verdiene deres skal deles ved ekteskapets opphør. Ved inngåelse av ekteskap vil formuesordningen felleseie automatisk inntre Felleseie deles ikke alltid likt. Det er lenge siden reglene sa at felleseiet skulle deles likt ved en skilsmisse. Ekteskapsloven fra 1991 slår fast at alt som tas med inn i ekteskapet, og alt man arver eller får i gave fra andre enn ektefellen mens ekteskapet varer, i prinsippet kan tas med ut av ekteskapet uten å deles med den andre Felleseie legger opptil en likedeling av ektefellenes samlede verdier, etter at hver av partene har gjort fradrag for sin gjeld. Det finnes enkelte felleseiemidler som likevel ikke skal likedeles; i første rekke skjevdelingsmidlene (arv, gave eller midler forut for ekteskapet) samt såkalte forloddskrav

Når ekteskap inngås er det lovens normalordning at formuesforholdet mellom ektefellene blir felleseie. Dette betyr at ektefellenes nettoformue ved ekteskapets opphør skal deles likt. Ektefellene kan også inngå avtale om at formuesforholdet skal være særeie Ved ekteskap har man enten felleseie eller særeie eller en kombinasjon. Det kan oppstå mange vanskelige problemstillinger ved skifte, og vi bistår gjerne med å avklare den juridiske situasjonen og skrive avtaler. Velg advokat. Dag Lillethun Einar Hesselberg Ann-Iren Vestl Skifte av felleseie. Om ekteskapet tar slutt hva da med det økonomiske? Noe av det mest dramatiske som kan skje i et menneskes liv - bortsett fra alvorlig sykdom - er at et ekteskap avsluttes med skilsmisse. Det er mange følelser innblandet og det er kanskje derfor så mange opplever konflikter når eiendelene skal fordeles Felleseie Regelen er at ektefeller har felleseie dersom de ikke har avtalt noe annet. Dette betyr at de aller fleste ektepar i dag har felleseie. Mange er nok ikke helt klart over hva det å ha felleseie betyr, men ordningen som er valgt kan få stor betydning hvis og når ekteskapet opphører (enten ved skilsmisse eller død)

Ektefeller har felleseie dersom de ikke har avtalt at de skal ha særeie. Om ektefellene har felleseie eller særeie, får først og fremst betydning når ekteskapet opphører ved skilsmisse eller død. Felleseie har ingen betydning for om en gjenstand eies av en eller begge ektefellene. Hvordan oppretter man særeie Når vi snakker om felleseie, viser vi til eiendommen som er blitt ervervet av ektefellene under ekteskapet. I denne forstand er eierskapet til disse eiendelene like store deler, noe som reduserer viktigheten av hvem som har bidratt Skjevdelingsmidler er formue som en ektefelle enten har hatt med seg inn i ekteskapet, eller senere har arvet eller fått i gave fra andre enn ektefellen. Formue som i utgangspunktet er skjevdelingsmidler, kan i løpet av ekteskapet endre seg og bli til ordinært felleseie, for eksempel når de blandes med annen formue Det man tar med seg inn i ekteskapet kan man også ta med seg ut. Så om mannen kjøper seg hus før dere gifter dere vil huset også være hans om dere skiller lag igjen. Men verdiene dere bygger dere opp sammen i ekteskapet eier dere sammen, så verdistigning, oppgradering av boligen o.l. som skjer i løpet av ekteskapet skal du ha halvparten av Hvert år inngås nye ekteskap, mens andre brytes opp. I 2016 var det 22.537 som giftet seg, 10.842 som separerte seg og 9.345 som skilte seg, ifølge SSB.. Mens det å gifte seg er en gledens dag, er skilsmissen ikke fullt så lystbetont

ekteskapet, er felleseie. Felleseie er betegnelsen på en formuesordning der ektefellenes formue etter lovens hovedregel skal deles likt ved ekteskapets opphør. Såkalte skjevde lingskrav er meget viktige unntak fra lovens hoved-regel, noe jeg kommer tilbake til ved en senere anledning. Ektefellene kan i ektepakt avtale at hele eller dele En av de tingene som skaper mest konflikter ved delingen av felleseie mellom ektefeller er nettopp slike såkalte skjevdelingsverdier. Vi ser også en økning i såkalte nr 2 ekteskap. Da opplever vi at partene er klok av skade og bruker noe ressurser på å avklare de juridiske og økonomiske forholdene i ekteskapet Hovedregelen i ekteskapsloven er felleseie, men det kan det kreves skjevdeling for eiendeler som ble brakt inn i ektekeskapet av den ene, eller hva denne har fått i arv eller gaver underveis. Jord som ein ektemake i felleseige elles blir eigar av under ekteskapet, skal i. Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen hadde vært gift i 49 år da hun forsvant fra deres hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. I 1987 skrev ekteparet en ektepakt om delvis særeie

Begrepet felleseie viser til en formuesordning, dvs. en verdimessig ordning, som får betydning i et skilsmisseoppgjør. Et annet uttrykk for felleseie er likedelingsmidler eller delingsmidler. Her brukes uttrykket formue om verdier som skal deles likt , og som verken er særeie (punkt 3), skjevdelingskrav (punkt 4) eller eiendeler som holdes utenfor (punkt 5) Skilsmisse/skifte- Felleseie - Likedeling. For ektefeller er utgangspunktet at verdiene som ektefellene eier er felleseie. Felleseie innebærer at verdier skapt under ekteskapet deles likt ved skilsmissen, etter fradrag for gjeld. Fra dette utgangspunktet finnes det en rekke unntak Felleseie Hovedregelen etter ekteskapsloven er at ektefellenes verdier ved en skilsmisse skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld jfr. ekteskapsloven § 58 (1). Dersom ektefellene ikke avtaler noe annet, er regelen altså at deres verdier deles likt mellom dem. Dette er ikke det samme som at verdiene blir i sameie mellom ektefellene Felleseie er formuesordningen mellom ektefeller som inntrer automatisk når partene gifter seg, med mindre det ved ektepakt (avtale) er bestemt at de skal ha helt eller delvis særeie. I mangel av særeieavtale vil alt det ektefellene eier og erverver gå inn i felleseiet

- Felleseie er ikke sameie – E24

Mange tror at felleseie er det samme som sameie. Dette er ikke riktig. Felleseie er en betegnelse på det ektefellene har skaffet sammen inn i ekteskapet. Felleseie har ikke noe med eiendomsrett å gjøre, men de verdier som er gjenstand for økonomisk likedeling. Ved særeie holdes særeiemidler utenfor oppgjøret. Særeie må avtales Gjeldsfradrag ved deling av felleseie gjelder som et utgangspunkt alle former for gjeld, herunder særgjeld, for eksempel forbruksgjeld eller konkursgjeld. Dette kan slå uheldig ut for den av ektefellene som ikke har særgjeld. Et eksempel er en ektefelle som har forbruks- eller konkursgjeld på 500 000 kroner fra tiden før ekteskapet Dere kan kreve skjevdeling ved skilsmisse, det vil si at bestemte deler av formuen holdes utenfor delingen. Dette gjelder for eksempel verdier du hadde med deg inn i ekteskapet, eller det du senere har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen. Ved død vil den gjenlevende ektefellen har rett til å sitte i uskiftet bo med felleseie Felleseie betyr at formuen skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører, dersom annet ikke er avtalt eller det er grunnlag for skjevdeling. Skjevdeling: Skjevdelingsmidler er de verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet og som er i behold på skiftet Eneeie er et begrep i ekteskapsretten som brukes om eierforholdet til ting. Når en ektefelle har eneeie av en ting, vil det si at vedkommende eier tingen og kan fullt og helt disponere over den (fri råderett), uten at det krever samtykke fra ektefellen

Felleseie. Ekteskap: De aller fleste ektefeller har felleseie. Det betyr at begge parter opparbeider seg rettigheter til ekteparets verdier fra den dagen de gifter seg Ektepakt kan inngås før ekteskapsinngåelsen eller under ekteskapet.. Når noe annet ikke er avtalt i ektepakt, har ektefellene det som kalles felleseie. Deres samlede formuer skal da som hovedregel deles likt dersom de går fra hverandre, etter at det er gjort fradrag for gjeld # El. § 58 likedeling og gjeldsfradrag

Er arv felleseie? - Advokaten hjelper de

Ekteskap og samboerskap: Hva lønner seg egentlig?Særeie eller felleseie: Hva skjer ved samlivsbrudd - HELPSkilsmisse: Les den store skilsmisseguiden!Økonomisk familierett | Asbjørn StrandbakkenSamboerskap eller ekteskap? Fem store økonomiskeGaver mellom ektefeller - HELP NorgeSkifte av uskiftet bo – Langseth AdvokatfirmaPPT - Familierettslige avtaler PowerPoint Presentation

Familierett behandler rettsregler innad i familien. Vi har spesialkompetanse på området. Sentrale områder er Ektepakter og samboerkontrakter Fordeling av formuen ved samlivsbrudd Barnefordeling - hvor barnet skal bo fast, samværsrett Ektepakter og Samboerkontrakter Ektepakt Formuesforholdet mellom ektefeller reguleres av Ekteskapsloven (Lov 04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap). Lovens. I noen arveoppgjør fremsetter særkullsbarnet skjevdelingskrav av større verdier i arveoppgjøret. Med særkullsbarn menes barn til den ene parten i et ekteskap. Særkullsbarn er dermed bare livsarving til den ene parten. Slike skjevdelingskrav kommer typisk dersom særkullbarnets forelder brakte med seg bolig eller tomt inn i ekteskapet Selv om lovens hovedregel er felleseie, er det ikke slik at alle formuesverdiene som er felleseie skal deles likt. Loven oppstiller unntak for enkelte eiendeler og midler som ektefellen kan holde utenfor for deling. Hvordan partene har innrettet seg og sin økonomi under ekteskapet har betydning for fordelingen ved et samlivsbrudd Felleseie er hovedregelen, jf. el. § 56 le er inngått, har ektefellene felleseie. Felleseiet består av begge ektefellenes rådighetsdeler (det som både er eneeie og sameie). Felleseie er altså de midler hver av ektefellene eier ved ekteskapets inngåelse, og det som erverves under ekteskapet. Det er viktig å presisere at felleseie ikk Høyesterett skal 17. og 18. mars 2020 behandle en sak vedrørende krav om skjevdeling av verdier i næringsvirksomhet. Saken kan være egnet til å avklare hvordan ekteskapslovens skjevdelingsbestemmelse skal praktiseres i slike tilfeller Ved et ekteskapsbrudd, enten ved skilsmisse eller død, vil de samlede midler som tilhører ektefellene være felleseie, dersom ikke annet er avtalt. Denne formuesordningen innebærer at den samlede formuen deles likt. Andre formuesordninger kan avtales ved ektepakt, for eksempel særeie. Særeiemidler kan ikke deles når ekteskapet opphører

 • Führerscheinstelle grimma online termin.
 • Gichtanfall zeh.
 • Super sonntag zeitz anzeigen online lesen.
 • Gateway søknadsfrist.
 • Us navy ranks enlisted.
 • Ziggo frequentie 47400.
 • Oppskrift kyllinggryte fløte.
 • Germanys next topmodel 2015 jury.
 • Kreis ostholstein veterinäramt.
 • Xbox live konto erstellen.
 • Rett hjem bygg.
 • Baden online app.
 • Hiv forebyggende behandling.
 • Liste over advokater med møterett for høyesterett.
 • Hvite mus kjæledyr.
 • Hm kjole barn.
 • Gnu animal.
 • Brady skjei.
 • Fakta om planetene i solsystemet.
 • Good bye lenin full movie.
 • Ashley tisdale husband.
 • Teaterkurs sommer.
 • Blau und schlau ganze folge.
 • Rhöner biere.
 • Jesse williams girlfriends.
 • Damüls web cameras.
 • Eat pray love bok.
 • Diva sdu.
 • Kongens tale slottsparken.
 • Pristeori.
 • Normering statistikk.
 • Går det an å utsette privatisteksamen.
 • Please jeans p78.
 • Mennesker på kafe språklige virkemidler.
 • Tispe som jokker på mennesker.
 • Ucla kjente tidligere studenter.
 • Falukorvs rätter recept.
 • Bedre kondis på 4 uker.
 • Khartoum contemporary art center.
 • Theater stendal spielplan 2017.
 • Finnmark dagblad forside.