Home

Afp offentlig sektor

Avtalefestet pensjon (AFP) - Person - www

 1. I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år. Publisert 01.12.2019 | Sist endret 05.10.2020 Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen
 2. Du kan tjene inntil 15 000 kroner uten at offentlig AFP blir redusert. Inntekt over 15 000 kroner vil føre til redusert AFP. Dette gjelder i statlig sektor, men gjelder ikke nødvendigvis i hele AFP-perioden i kommunal sektor. Hvis AFP fra 65 år er beregnet som en tjenestepensjon, kan man tjene hva man vil i privat sektor
 3. AFP er en forvirrende ordning som byr på mange utfordringer for arbeidstakere. Denne gangen tar vi for oss AFP i offentlig sektor, og belyser det viktigste innenfor ordningen som du bør være oppmerksom på. Først og fremst er det viktig å understreke at AFP i offentlig sektor er noe ganske annet enn AFP i privat sektor
 4. I forrige ukes blogginnlegg så vi at AFP-ordningen i privat sektor ble endret ved pensjonsreformen som kom i 2011. I offentlig sektor ble AFP-ordningen i store trekk videreført som tidligere. Denne uken skal vi se på hovedtrekkene i AFP-ordningen i offentlig sektor. Vilkår for AFP Retten til AFP følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig [

AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig Du kan òg ha rett til AFP viss du er tilsett i statleg sektor, men ikkje er medlem i Statens pensjonskasse - anten fordi du har arbeidd under minstegrensa for rett til medlemskap, eller fordi du hadde mindre enn fem år igjen til aldersgrensa då du vart tilsett

AFP i offentlig sektor. AFP er en forvirrende ordning som byr på mange utfordringer for arbeidstakere. Denne gangen tar vi for oss AFP i offentlig sektor, og belyser det viktigste innenfor ordningen som du bør være oppmerksom på Dette påvirker ikke den enkeltes mulighet til å kvalifisere for og starte uttak av AFP. Nedbemanninger og konkurser vil derimot kunne påvirke muligheten til å ta ut AFP. Premie for 2021 Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet. Jobber du i privat sektor uten å være medlem av offentlig tjenestepensjonsordning, kan du motta lønn i tillegg til pensjon uten at pensjonen blir redusert. Alderspensjon fra folketrygden. Med alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert på grunn av inntekten

Offentlig AFP? (Gammel ordning) - Finansportale

 1. AFP er en førtidspensjonsordning for offentlig ansatte mellom 62 og 67 år. Dersom det viser seg at den reelle arbeidsinntekten vil avvike med mer enn 15000 kroner per år fra den sannsynlige inntekten du har oppgitt, må du gi skriftlig beskjed til Statens pensjonskasse/KLP om det. Da regnes ut en ny pensjonsgrad og pensjonsutbetalingen justeres
 2. AFP - offentlig sektor. I offentlig sektor er AFP videreført som en ren tidligpensjonsordning, som gir dem som velger å trappe ned helt eller delvis fra 62 og frem til 67 år rett til en pensjonsytelse. Ordningen ivaretar særlig de gruppene som ordningen opprinnelig var ment for («sliterne»)
 3. For å starte uttak av AFP, må du samtidig starte eller allerede ha startet uttak av alderspensjon fra folketrygden. Søknad samtidig som man søker alderspensjon fra folketrygden For å søke om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor går du til www.nav.no , velger Person - Din pensjon og logger inn
 4. I offentlig sektor har alle arbeidstakere AFP gjennom tjenestepensjonsordningen.. I privat sektor er ikke alle arbeidstakere omfattet av AFP. Flere vilkår må være tilstede for at du i privat sektor skal være med i en AFP-ordning: Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning
 5. imum 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år har jobbet i en bedrift som er tilsluttet AFP-ordningen. Du må arbeide
 6. iserien vår om jobbskifter og pensjon er det denne uken AFP ved bytte fra privat til offentlig sektor som har fokus. Heidi Myrvold Hval er seniorrådgiver i pensjoneringsområdet til SPK, og er ukens gjesteblogger
 7. AFP i offentlig sektor AFP ble etablert i offentlig sektor som en tidlig pensjon med tanke på sliterne. De som hadde slitt seg ut gjennom hardt arbeid skulle få muligheter til å forlate arbeidslivet før den ordinære aldersgrensen - og likevel få noe å leve av fram til de nådde pensjonsalderen og fikk rett til ordinær alderspensjon

AFP i offentlig sektor - Norsk Familieøkonom

Offentlig AFP for de som er født i 1963 eller senere. AFP-ordningen for disse er mer lik AFP-ordningen i privat sektor, med en livsvarig pensjon som kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan kombineres med å være i jobb. Det jobbes også med systemer som skal sikre at opptjening i privat og offentlig sektor sees samlet (Denne artikkelen gjelder kun AFP i privat sektor. Det er andre regler som gjelder for offentlig AFP.) Prøv pensjonskalkulatoren. Dersom du ikke oppfyller kravene, mister du retten på AFP. Det er altså en «alt eller ingenting»-ordning. - Carry Christine Solie, pensjonsekspert i Storebrand AFP-ordningen er felles for alle ansatte i privat sektor som har AFP-avtale, gjennom Fellesordningen for AFP. Les mer om AFP i offentlig sektor. AFP er en livsvarig pensjon som kan tas ut fra fylte 62 år. Du må samtidig ta ut alderspensjon AFP i privat sektor. I privat sektor opphørte AFP å være tidligpensjon fra 2011 og ble i stedet «en liten folketrygd i tillegg» livet ut. I motsetning til offentlig sektor, der alle har rett på AFP, er ikke alle ansatte i privat sektor omfattet av ordningen

Slik kan du unngå AFP-smellen - Fagbladet

Avtalefestet pensjon i offentlig sektor - Det er din pensjo

 1. Personer som etter fylte 62 år har mottatt offentlig AFP (statlig eller kommunal) eller AFP i privat sektor etter AFP-ordningen som gjaldt frem til 2011, har heller ikke rett til privat AFP. Konkurs og nedbemanning. Som omtalt over må man være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet for å ha rett på AFP
 2. Om du kan ta ut AFP etter nytt regelverk, kan vi ikke svare på i skrivende stund ettersom nytt regelverk for de som er ansatt i offentlig sektor ikke er ferdig ennå. Tariffoppgjøret skjer i år. For de som jobber i privat sektor ble dette avklart i fjor. Nav i Rogaland arrangerer informasjonsmøter om alderspensjon og AFP på kveldstid
 3. AFP er inkludert i tariffavtaler i både privat og offentlig sektor. Det er flere krav som må oppfylles for å benytte AFP. Det betyr at ikke alle kan ta ut AFP, selv om de jobber i en bedrift med AFP i privat sektor med tariffavtale. I privat sektor kommer avtalefestet pensjon som et tillegg på toppen av Folketrygden og tjenestepensjonen
 4. AFP i offfentlig sektor Hva er offentlig AFP? AFP er en førtidspensjonsordning for personer som har fylt 62 år. For å kunne ta ut offentlig AFP må du være ansatt hos en statlig arbeidsgiver eller hos en arbeidsgiver som er tilsluttet en tariffavtale, hvor AFP inngår i denne tariffavtalen
 5. AFP er en avtale om tidligpensjon som er inngått mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Fra 2020 blir det to AFP-ordninger i offentlig sektor: En ordning for de som er født til og med 1962, og en for de som er født i 1963 og senere
 6. I det offentlig i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig, og de ansatte kan ikke som i privat sektor både ta ut AFP og jobbe ved siden av fra 62 år
 7. Eller AFP beregnet etter vedtektene for offentlig tjenestepensjon. Størrelsen på pensjonen blir da beregnet etter ditt pensjonsgrunnlag, opptjeningstid i offentlig sektor og stillingsstørrelsen din. Vi gir automatisk den AFP som gir høyest utbetaling for deg. For å ta ut AFP fra måneden etter fylte 65 år må du fylle en del vilkår

AFP i offentlig sektor - Smarte Penge

Eller AFP beregnet etter regelverket for offentlig tjenestepensjon, dvs tjenestepensjonsberegnet AFP. Størrelsen på din AFP blir da beregnet etter ditt pensjonsgrunnlag, opptjeningstid i offentlig sektor og stillingsstørrelsen din. Vi gir automatisk den AFP som gir høyest utbetaling for deg Kommuner, fylkeskommuner og virksomheter i offentlig sektor kan søke finansiering fra oss for å bygge kunnskap og få frem forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor Offentlig AFP (Avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for personer som jobber i offentlig sektor. Du kan ha rett på offentlig AFP dersom du AFP gir opptjening i alderen 13-61 år. Det nye med ny AFP i offentlig sektor er at den kan tas ut ved siden av jobb. AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse

Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i PBL og FUS, har en avtalefestet førtidspensjon lik AFP-ordningen i offentlig sektor Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale. AFP står for avtalefestet pensjon og er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Retten til AFP forutsetter derfor at du jobber i en bedrift som er bundet av en tariffavtale der AFP inngår. Etter pensjonsreformen skiller AFP-ordningen i privat sektor seg fra AFP-ordningene i offentlig sektor AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP for å få rett til AFP. De som ikke oppfyller kravene mister retten til AFP. De som ikke får AFP hverken i offentlig eller privat sektor kan få en betinget tjenestepensjon i stedet, se alderspensjon for deg som er født 1963 og senere

Uttak av AFP i kommunal sektor - Uttak av alderspensjon for kommunalt ansatte med særaldersgrense. Videre er det vurdert om de som har tatt ut offentlig AFP ville hatt mulighet til å ta ut privat AFP. Den andre delen av rapporten omhandler uttaksmønster for kommunalt ansatte med særaldersgrense AFP-ordningene i privat og offentlig sektor har blitt veldig ulike etter pensjonsreformen. Uansett er det viktig å sjekke med arbeidsgiver at du faktisk har rett på AFP, før du sier opp stillingen din. AFP fra 62 til 65 år. Når du er mellom 62 og 65 år, er det folketrygdens regelverk og beregningsmåte som blir brukt ved utregningen av. livsvarig AFP i offentlig sektor».) Offentlig AFP En regelverksskisse 2 UTKAST TIL REGLER OM OFFENTLIG AFP Kapittel 1: Alminnelige regler § 1-1. Pensjonens sammensetning § 1-2. Arbeidslinjen § 1-3. Definisjoner Kapittel 2. Arbeidstakers rett til tjenestepensjon-AFP § 2-1. Alder ved uttak av ytelsen § 2-2 Vedkommende må ha jobbet i en AFP-bedrift syv av de ni siste årene før fylte 62 år. For dem som er født i årene 1944 til 1954 kreves det færre år. Stillingsandelen må ha vært minst 20 prosent. Hovedregelen er at ansiennitet fra offentlig sektor ikke kan tas med inn i AFP i privat sektor Hvis du har rett til AFP, utgjør også denne ytelsen en del av alderspensjonen. Det er store forskjeller på AFP i privat sektor og offentlig sektor. I privat sektor er AFP en livsvarig tilleggsutbetaling til folketrygden. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjon du kan ta ut mellom 62 og 67 år

Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig tjenestepensjon

AFP-ordningen i offentlig sektor. Det er derfor foreløpig ikke vedtatt endelige regler for den nye offentlige AFP-ordningen. Når reglene er vedtatt vil du finne oppdatert informasjon om det her på denne siden. Betinget tjenestepensjon Hvis du ikke kan få AFP, kan du isteden få betinget tjenestepensjon lonnansatt, Lønn, yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor, lønnsvekst, lønn, årslønn, månedslønn, bonus, overtidsgodtgjørelse, gjenomsnittslønn. Mens offentlig AFP er en korttidsytelse som forutsetter at man slutter helt eller delvis før 67 år, er AFP i privat sektor en livsvarig ytelse som fritt kan kombineres med annen inntekt. I motsetning til AFP i offentlig sektor har ikke AFP i privat sektor avkortningsregler for annen inntekt og forutsetter altså ikke fratreden

Mens man altså i privat sektor risikerer å sitte med tjenestepensjonen og ingen AFP vil man i offentlig sektor i «worst case» sitte med en tjenestepensjon som ikke er beregnet ut i fra en prosentsats på 5,7 prosent, men på 8,7 prosent - fordi man godskrives det man kaller en «betinget tjenestepensjon» på 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G. Denne ekstra pensjonsopptjeningen. Den gjelder for alle som er født i 1963 eller senere, og som jobber i offentlig sektor eller har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, Statens pensjonskasse, Oslo Pensjonsforsikring, Du som er født i 1962 eller tidligere, fortsetter å tjene opp pensjon i gammel ordning, og du beholder gammel AFP-ordning Høyesterett avsa torsdag 11. oktober 2018 dom i saken mellom DNB Næringseiendom AS og en arbeidstaker, der spørsmålet var hvorvidt arbeidstakeren hadde valgrett ved virksomhetsoverdragelse til Steen & Strøm Norge AS. Sakens hovedspørsmål var hvorvidt arbeidstakeren hadde en valgrett som følge av at hun ved overdragelsen mistet rett til AFP Krit eriene for å få AFP er rigide, det er en alt eller ingen ting-ordning.Fyller du ikke alle krav, mister du alt. Dagens AFP-ordning er ikke bærekraftig. Den var underfondert med 13 milliarder kroner allerede i 2016 - og underskuddet øker med mellom 1,5 og 2 milliarder hvert år fremover I avtalen av 3. mars 2018 er det skissert en ny AFP-ordning i offentlig sektor, som bygger på prinsippene fra privat sektor. Detaljene i denne ordningen er ikke beskrevet og arbeidstakerorganisasjonen skal gi sin tilbakemelding på avtalen innen 1. juli 2018

AFP (Avtalefesta pensjon) - Statens pensjonskass

I dette rundskrivet omtales AFP i privat sektor med virkningstidspunkt før 1. januar 2011 for årskullene 1944-1948. Rundskrivet behandler også regler for AFP i offentlig sektor for årskull født etter 1948. Staten bidrar til finansieringen av AFP i privat sektor når ordningene oppfyller vilkårene i tilskottsloven fra 1988 AFP-ordningen er felles for alle ansatte i privat sektor som har AFP-avtale, gjennom Fellesordningen for AFP. Les mer om AFP i offentlig sektor. AFP er en livsvarig pensjon som kan tas ut fra. Inntektsregler for folketrygdberegnet AFP: Med 100 % AFP kan du kun tjene 15 000 kroner per kalenderår før pensjonen fra oss blir redusert. Dette gjelder alle former for pensjonsgivende inntekt, fra både privat og offentlig sektor. Går du av med delvis AFP vil du i søknaden oppgi hva du forventer å tjene ved siden av pensjonen AFP forsvinner slik vi den er i offentlig sektor i dag, som et alternativ til arbeid. Den blir isteden et påslag på pensjonen livsvarig, slik den nå er i privat sektor. Minste opptjeningstid for rett til alderspensjon reduseres fra 3 år til 1 år. Endringen gjelder de som er født i 1963 og senere

Partene i offentlig sektor kom den 2. mars til enighet i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i offentlig sektor. Avtalen skal ut på uravstemning hos de ulike sammenslutningene. Det er enighet om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som i hovedsak er lik den i privat sektor Når søknad om AFP er innvilget og uttak har startet, kan AFP-mottakere ha inntektsgivende arbeid i både offentlig og privat sektor, og i bedrifter både med og uten tariffavtale med AFP-ordning. Det er ingen begrensning med hensyn til størrelsen på inntekten, og det er heller ingen begrensninger knyttet til hva AFP-mottaker får utbetalt fra folketrygden eller tjenestepensjonsordninger Fellesordningen for AFP . Fellesordningen for AFP er en felles ordning for ny AFP i privat sektor. Fellesordningen krever inn premier for AFP fra bedriftene som er tilsluttet ordningen og behandler søknader fra arbeidstakere om AFP. NAV.no Din pensjon. Arbeids- og velferdsetatens nettjeneste med kalkulator og oversikt over egen pensjon Digitalisering har lenge vært et mål i offentlig sektor. Arbeid utenfor kontoret vil være en del av normalen fremover, og legger ytterligere press på kommuner og offentlige institusjoner om å få på plass digitale løsninger som gir enkel og trygg tilgang til verktøy og data, uansett hvor man jobber. Mange virksomheter var godt forberedt, og kunne raskt rulle ut hjemmekontor i mars.

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 Stortinget har vedtatt en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. Den nye pensjonsordningen innføres fra 1. januar 2020. Den nye offentlige tjenestepensjonen blir en påslagsmodell, og bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Påslagspensjon innebærer at pensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som er basert på årlig. Dette skjer særlig i form av arbeid med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor som skal lanseres i 2020 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennom Forskningsrådets strategi for et taktskifte for innovasjon i offentlig sektor lansert i 2018, samt at Innovasjon Norge pekte på styrking av offentlig og privat innovasjonssamarbeid i Innovasjonstalen i 2017

Slik søker du om avtalefestet pensjon (AFP) - KLP

Ikke gå i AFP - fellen(e) - Norsk Familieøkonom

Offentlig sektor er i stadig endring, noe som stiller store krav til offentlige aktørers omstillings- og innovasjonsevne. Omstilling og innovasjon krever styring. Vår ambisjon er å bidra til bedret styring av innovasjon, og innovasjon i styring offentlig tjenestepensjon med en integrert AFP. Å gå fra privat til offentlig sektor sent i karrieren vil innebære at en mister privat AFP, får liten glede av den høyere opptjenings- satsen i offentlig sektor og samlet får et betydelig tap i form av lavere pensjon Dagens AFP i offentlig sektor, som er en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år, videreføres som i dag med mulighet for delvis uttak og dagens inntektsregler. Det vil ikke være mulig å kombinere AFP fra offentlig tjenestepensjon med fleksibel alderspensjon i folketrygden AFP - etter mønster fra privat sektor I dag er AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. Partene er blitt enige om at de som er født i 1963 eller senere skal ha en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor

AFP - Fellesordningen for AFP

AFP-utfordringer i offentlig sektor Lønnsoppgjøret i offentlig sektor skaper hodebry. En ekspertgruppe mener det er problematisk for partene å behandle både avtalefestet pensjon og tjenestepensjon i år Reglene for AFP (Fellesordningen for AFP i privat sektor) Evalueringen. Dagens AFP ble avtalt i oppgjøret 2008, og innfaset fra 2011. Da gikk privat AFP fra å være en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse. Endringen ble gjort fordi AFP skulle tilpasses den nye fleksible alderspensjonen i folketrygden AFP i offentlig sektor blir livsvarig. Sliterne skal kompenseres. 800.000 arbeidstakere i offentlig sektor får nå nye pensjonsregler — Det er gledelig at AFP for ansatte i offentlig sektor legges om fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning som kommer i tillegg til folketrygden. Dette er på lik linje med privat sektor, sier FLTs Alf Edvard Masternes

Første møte er avholdt i det utvalg. som skal utrede mulige tilpasninger i offentlig tjenestepensjon og den endelige tilpasningen av AFP i offentlig sektor. Utvalget skal legge grunnlag for forhandlingene om offentlig tjenestepensjon i lønnsoppgjøret 2009. Dette fremgår av en pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) av 20.08.2008. Utvalget består av ledere for. I offentlig sektor er AFP en ren tidligpensjonsordning, mens i privat sektor er AFP en livsvarig pensjon. Av Lill Jacqueline Fischer 23.07.2018 11:53 I årets forhandlinger om pensjon i offentlig sektor har partene blitt enige om en ny AFPordning, en ordning etter modell av den man har i privat sektor For å få rett til AFP er det et vilkår at man har en viss ansiennitet i ordningen, det vil si at man i et bestemt antall år har vært ansatt i en virksomhet som er tilsluttet AFP-ordningen. Dette vilkåret er knyttet opp mot 62 år, det vil si at hvis man ikke oppfyller vilkåret ved fylte 62 år, har man ikke rett til AFP, selv om man oppfyller vilkåret på et senere tidspunkt Offentlig sektor oppleves som tryggere enn privat sektor. Og med god grunn: Korona-krisen har nesten utelukkende rammet privat sektor, skriver Stein Lier-Hansen. Av Stein Lier-Hansen 20. mai 2020, 08:2 I offentlig sektor kan du som hovedregel ikke ta ut alderspensjon før 67 år. Det er ikke mulig å ta ut delvis alderspensjon. Offentlig tjenestepensjon må kombineres med folketrygd, og det er ikke mulig å kombinere pensjonen med inntekt fra offentlig arbeidsgiver. Du kan ta ut AFP fra 62 år dersom du tilfredsstiller kriteriene for å få.

Delvis jobb og delvis pensjon - Statens pensjonskass

AFP - Utdanningsforbunde

800.000 arbeidstakere er sysselsatt i offentlig sektor. Den andelen som er født i 1963 eller senere ble fra siste nyttår meldt ut av den gamle Bruttomodellen og flyttet over i den nye Påslagsmodellen.. Det betyr at disse etter hvert vil få en Oppsatt pensjon som dokumenterer samlet opptjening i alle ansettelsesforhold de har hatt fram til slutten av 2019 Vil Ap og Høyre ta initiativ for å få endret AFP-ordningen for offentlig ansatte

Høringen er en oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. FNO vil ikke kommentere selve avtalen. I høringsnotatet punkt 1.1 går det fram at Administrasjonsdepartementets forslag bare gjelder for alderskullene 1943 til og med 1953, med unntak av endret pensjonsregulering som skal gjelde for alle Lønnsoppgjøret i offentlig sektor skaper hodebry. En ekspertgruppe mener det er problematisk for partene å behandle både avtalefestet pensjon og tjenestepensjon i år. AFP-utfordringer i offentlig sektor : Bygg.no - Byggeindustrie Mellom 62 og 65 år utbetales folketrygdberegnet AFP. Er i lønnet arbeid frem til du går av med AFP. Har vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor sammenhengende de siste 3 år. I de overnevnte 3 årene hatt minst 20 % stilling med en årlig inntekt på minst 1G Får du for eksempel utbetalt 35 prosent av full AFP i offentlig sektor, blir skattefradraget 35 prosent av maksimalt fradrag. Størrelsen på skattefradraget blir beregnet etter antall måneder du har mottatt pensjon. Har du hatt pensjon i 8 måneder, får du skattefradrag for 8 av årets 12 måneder Offentlig sektor har en annen sammensetning enn privat sektor, med høyere kvinneandel, flere deltidsansatte og større andel med høyskole- og universitetsutdanning. Svært mange vil ikke ha 40 års opptjening med jevn lønn som beregningene av den nye afp-ordningen bygger på, og vil derfor tape mer på en blåkopi

I pensjonsavtalen av 03.03.18 ble det avtalt en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Det fremgår av avtalen at AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til tjenestepensjon og pensjon fra folketrygden. Den nye AFP-ordningen i offentlig sektor er bygget opp etter samme prinsipper som AFP-ordningen i privat sektor Offentlig sektor; Offentlig sektor. Sist oppdatert: 24. september 2020 . Rapporteringsplikter. Varslingsadresser til bruk for offentlig forvaltning. Data om signatur og prokura for virksomheter. Veileder i beregning av administrative kostnader. Fant du det du lette etter? Velg din tilbakemelding. Ja Nei. Fra offentlig til privat sektor. Å bytte jobb fra offentlig til privat sektor sent i yrkeskarrieren, kan også ha økonomiske konsekvenser. For det første mister du muligheten til å pensjonere deg tidlig - å kunne gå av med AFP i perioden 62 til 67 år. Det kreves 30 år i offentlig sektor for å få full opptjening

 • Diskriminerende språkbruk kontekst.
 • Islandshest historie.
 • Personsentrert omsorg demens.
 • Basque girl.
 • 8 bit sign magnitude.
 • Bob bob daddy daddy bob bob sue lyrics.
 • Kentia palme.
 • Toy story figuren deutsch.
 • Hodepine på fly.
 • Nationella prov åk 9.
 • Beretta jaktdress test.
 • Umkehrabbildung.
 • Bowling meißen.
 • Hvordan merker man lite fostervann.
 • Malta klima.
 • Kongruent brudd.
 • Tysværtunet badeanlegg priser.
 • Jätten svensk film.
 • Slam records hamburg.
 • Mikroskopieren wasserpest.
 • Huk coburg formulare download.
 • Shoot gallery oslo.
 • Sitrontre stell.
 • Forbrukeratferd bi eksamen.
 • Chuck meaning.
 • Bee organic.
 • What is adobe bridge cc.
 • Atv abs.
 • The state season 2.
 • Taylor swift reputation youtube.
 • Brettspillet mølle.
 • Kinsarvik kommune.
 • Semitrailer mål.
 • Benkeplate kompositt ikea.
 • Et helt halvt år sumo.
 • Lut til lutefisk.
 • Samsung s7 edge deksel.
 • Billiga ballonger.
 • Chippendales movie.
 • Vogelbräu karlsruhe speisekarte.
 • Erstatning for creme fraiche uten melk.