Home

Servituttloven lovdata

Denne bruksretten kalles en positiv servitutt. Loven omhandler forkjøpsrett på servitutt, omskipning og avskipning av servitutt, misbruk av servitutt og bruksretter i skog m.m. Servituttloven er i utgangspunktet deklaratorisk, hvilket vil si at en eventuell avtale vil gå foran denne loven Servituttloven. Fra Jusleksikon.no. Hopp til: navigasjon, søk. Lov om særlig råderett over fremmed eiendom (servituttloven) av 29. november 1968 har som formål er å regulere rettigheter som skal gjelde på annen manns eiendom. Loven ble sist endret 01. juli 2009 Servituttlova, den vanlige kortformen som betegner Lov 29. november 1968 um særlege råderettar over framand eigedom. Loven regulerer servitutter, begrensede rettigheter til rådighet over fast eiendom. Servituttloven (Lovdata) Litteratur Falkanger, Thor (2016) Fast eiendoms rettsforhold, 5. utgave. Falkanger, Thor og Aage Falkanger: Tingsrett, 8. utg, 2016, Strøm Bull, Kirsti og Nikolai Winge (2009) Fast eiendoms rettsforhold - Kort og godt. Artikkelinfo Artikkelen er.

Forsiden - Lovdata

 1. For servitutter som gjelder eiendom gjelder reglene i servituttloven. Personlig servitutt innebærer at rettigheten er knyttet til en person, et firma eller en organisasjon. For eksempel en personlig borett, en jaktrett eller en forkjøpsrett. En personlig servitutt selges eller overdras til en annen, uten at grunneierens samtykke er nødvendig
 2. Lov um særlege råderettar over framand eigedom (servituttloven), lov av 29. november 1968. Lov om friluftslivet (friluftsloven), 28. juni 1957, nr. 16. Lov om sameige (sameieloven), lov av 18. juni 1965, nr. 4 Lov om burettslag (burettslagslova), lov av 6.juni 2003, nr.39. De aktuelle lover er tilgjengelig på www.lovdata.no. Kilde
 3. Lov um særlege råderettar over framand eigedom av 29. november 1968, også kalt servituttlova, er en norsk lov som regulerer bruk av servitutter.Loven trådte i kraft 1. januar 1969. Loven består av 20 paragrafer, og omhandler allmenne regler for utnyttelse, «omskiping», «avskiping», avhending og forkjøp
 4. Dette følger av servituttloven § 2. Veirett må da i tilfelle erverves gjennom ekspropriasjon, se veglova § 53. Tinglysning av veiretten. Veiretten over en annen eiendom kan (og bør) tinglyses. Den aktuelle veiretten tinglyses på den tjenende eiendommen
 5. Servituttloven § 5. Servituttloven § 6 åpner også for omskiping, selv om den nye løsningen ikke er like god, men det forutsetter at det er mye om å gjøre for en av partene. Mens Servituttloven § 5 tar sikte på endring som ikke medfører ulempe for motparten, tillater § 6 endring i videre utstrekning
 6. En servitutt (av latin: servitus = slaveri, avhengig stilling) er en rettighet på en grunneiendom som begrenser grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler.. En servitutt etableres som hovedregel ved at det inngås en avtale (skriftlig eller muntlig) mellom partene som berøres.

Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og - Lovdata

Servitutt er en begrenset rett til faktisk rådighet over andres eiendom (den tjenende eiendom).. Servitutten kan være tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles også for en heftelse på den eiendom den hviler.. En servitutt etableres som hovedregel ved at det inngås en avtale (skriftlig eller muntlig) mellom partene som berøres, men den kan også være etablert gjennom hevd Servituttloven (Lov um særlege råderettar over framand eigedom) inneholder en del bestemmelser som kan komme til anvendelse dersom det er uenighet om blant annet omfanget av boretten.Bestemmelsene kan enkelt googles frem på www.lovdata.no Veirett, ferdsels- og fiskerett er eksempler på såkalte servitutter. Servitutter er kort sagt rettigheter som er avtalt skal gjelde på en annen persons eiendom (fast eiendom). Servitutter er reelle eller personlige, og kan innebære en positiv eller negativ rettighet. Servitutter er regulert av servituttlova som Stortinget vedtok i 1968 All tilgang til servitutter, en del av eiendomsregisteret, er gebyrbelagt, men vi tar ingen mellomlegg for oppslag. Bruk Proff Forvalt som din portal til servitutter, og få alle gebyrer samlet på én månedlig faktura Realservitutt, bruksrett på en annens grunn som hører til en bestemt eiendom. Se også servitutt. Fra gammelt av kunne en realservitutt typisk være beiterett eller veirett. Mer moderne eksempler kan være parkeringsplass eller båtplass. Realservitutter etableres ofte for å dekke en mangel ved en eiendom. Ved salg, arv og andre former for eierskifte følger realservitutten eiendommen den.

Servituttloven § 7, jf. § 1 omfatter konkurranseklausuler. En slik klausul, som har aktuell interesse for rettighetshaveren, kan bli å avløse etter en interesseavveining, hvor også samfunnsmessige hensyn kan ha betydning. (Lovdata.no) Hentet fra. Omskiping er en ordning i servituttloven som gjør at bruksrettigheter i fast eiendom (servitutter) kan legges om eller endres for å finne en mer hensiktsmessig løsning. Et praktisk eksempel er omlegging av en vei der andre enn grunneieren har veirett. Utgangspunktet er at begge parter kan kreve omlegging når vedkommende dekker omkostningene selv og den nye ordningen er minst like god for. 9 Servituttloven § 1, første ledd, første punktum 10 Den viktigste formen for servituttstiftelse «er ved avtale», jf Falkanger, Tingsrett side 181. At avtalefriheten er et viktig moment bak servituttloven følger av Ot.prp. nr. 8 side 16 flg. jf Rådsegn 5 side 36 flg

Når en står ovenfor slike saker må en se i servituttloven for å avgjøre hva jordskifteretten, som skjønnsrett kan avgjøre, og hvilke vilkår som gjelder. Rt. 1971 s. 95 er bl.a. en sentral dom om forståelsen av § 7 i servituttloven. Avløsning må ses og vurderes i sammenheng med bestemmelsene om omskiping, jf. servituttloven §§ 5 og 6 Servituttloven § 1. Denne lova gjeld særrettar over framand fast eigedom til einskilde slag bruk eller anna utnyttingsrådvelde eller til å forby einskilde slag verksemd, bruk eller tilstand. Lova gjeld ikkje pakting, tufteleige eller annan allmenn bruksrett plan- og bygningsloven, naboloven, servituttloven, sameieloven m.m. Advokatfirmaet har røtter tilbake til 1862 , og sysselsetter i dag 21 advokater , hvorav flere med møterett for Høyesterett . Vi legger vekt på en høy faglig og etisk standard, personlig integritet, konfidensiell behandling og personlig oppfølgning av den enkelte klient Avskiping er en ordning i servituttloven som gjør at bruksrettigheter i fast eiendom (servitutter) kan falle bort dersom bruken fører til store ulemper eller skade på eiendommen. Utgangspunktet er at rettigheter som klart er til mer skade enn nytte, kan avskipes (avløses) dersom ulempene ikke kan løses ved omlegging av bruken, se omskiping Rundskrivet publiseres primært i online-versjon, men kan også lastes ned som en enkelt fil. Vi gjør oppmerksom på at rundskrivet oppdateres relativt hyppig, og anbefaler derfor online-versjonen på nettsidene

Servituttlova - Norsk Sau og Gei

Lovdata: Servituttloven. Sikringsobligasjon. Dette er et midlertidig pantedokument som tinglyses på en solgt eiendom. Denne skal hindre selgeren i å ta opp nye lån på eiendommen. Situasjonsplan. En plan som viser bygninger og veier på tomt eller tomtefelt. Skattetaks servituttloven og reindriftsloven. Jordskifteretten kan holde avtaleskjønn som egen sak. Du må krysse av for hva slags skjønn du krever. 4.4 Planskapt netto verdiøkning, §§ 3-30 til 3-32 Jordskifteretten kan fordele planskapt verdiøkning mellom eiendommer som er omfattet av en reguleringsplan. Vilkåret er at kommunen har git En rett til å ha ledningen liggende i veggrunnen vil som regel også innebære rett til å vedlikeholde og oppgradere denne, se servituttloven § 2. Det krever imidlertid en konkret fortolkning av avtalen (muntlig eller skriftlig) som ble inngått da dere la ledningen i den private vegen Lauvtak er rett til å ta løv fra annen manns skog. Slik rett (og rett til å ta bark eller never) kan bare gjelde trær som skal hugges innen ett år. Eldre rettigheter kan kreves avløst mot vederlag (Servituttloven av 29. nov. 1968)

Servituttloven - Jusleksikon

 1. dre flyttingen av trasé også vil være til fordel for ledningseieren
 2. Grunneieren kan eventuelt kreve å få «bruken flytt», se servituttloven § 5. Normalt skal dette skje for egen kostnad, men etter § 5 annet ledd kan kostnaden deles, hvis det er klart at også kommunen vil ha fordel av flyttingen
 3. g av eiendom Klikk på paragrafen for å lese den på Lovdata Oppløsning av sameie § 2 bokstav a Ombytting av grunn/makebytte § 2 bokstav b Salg av tilleggsjord § 2 bokstav f Skjønn etter servituttloven § 19 2.3 Grensegang og rettsutgreiing (Rettsfastsettende saker uten et samtidig jordskifte) Grensegang § 88 Rettsutgreiing.
 4. Nei. For at servituttloven skal komme til anvendelse, må det foreligge en servitutt. Servitutter oppstår ikke av seg selv og må stiftes. Trådstarter gjør det klart at det ikke foreligger noen avtale om servitutter. Det som imidlertid kan være tilfellet her, er at en servitutt er hevdet av naboeiendommen jfr. hevdslova § 7, jfr. §§ 2-6
 5. naboloven, men en positiv servitutt, jfr servituttloven § 1 . Ankende part hørte ikke noe om en slik rettighet da han kjøpte eiendommen, og det er heller ikke tinglyst noe

Rettspraksis knyttet til det tilsvarende kriteriet i Grannelova § 2 (Naboloven) og Servituttloven § 2, kan gi rettledning om hvilke momenter som skal legges vekt på, men det skal gjerne mindre til for at noe er urimeleg mellom sameiere enn mellom naboer. Lovens forarbeider Rådsegn (Lovdata.no) Hentet fra. Hei, Håper noen kan belyse denne problemstillingen for meg. Min nabo og jeg har en tinglyst rett til gjensidig behøvelige veirettigheter over hinandens eiendommer. Det er her snakk om to ubebygde skogseiendommer. I 1972 ble det bygd en skogsvei. Første del av skogsveien går over min nabos eiendom.. Lovdata; Odelslova; Panteloven; Plan og bygningsloven; SAK 10 (Saksbehandlingsforskriften) Sameieloven; Servituttloven; Tinglysningsloven; TEK 10 (byggetekniske forskrifter) Tvangsfullbyrdelsesloven; Vegloven; Takstmann og byggmester Roger Haagensen Vår visjon er å gi beste tjeneste til kundene vår Jordskiftedomstolene er særdomstoler som behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett, og som har problemer med sin eiendom, kan få løst sine problemer etter reglene i jordskifteloven.I tillegg har noen offentlige myndigheter rett til å kreve sak uten å være grunneier eller rettighetshaver

servituttlova - Store norske leksiko

· Servituttloven av 29.11.1968 · www.lovdata.no Privat stiftelse som tilbyr datasystemer for rettslig informasjon. Ajourfører nettutgaven av Norges gjeldende lover, sentrale og lokale forskrifter, legger ut nye høyesterettsavgjørelser og Norsk Lovtidend.. FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE: Når byggearbeidene er ferdigstilt skal man søke om ferdigattest, hvis ikke alt er helt ferdig, men bygget kan tas i bruk, kan kommunen utstede midlertid brukstillatelse

Norges lover, og forskrifter til disse, er tilgjengelige på lovdata.no. Jeg anbefaler utbyggerne å begynne med å se på plan- og bygningsloven, granneloven, servituttloven og forvaltningsloven. For flere tips kan dere se merknadene mine til nabovarselet. Utbyggerne nekter å forholde seg til mine merknader til nabovarselet Denne veiretten gjelder alltid (fram til den kanselleres av en eller annen grunn, ref servituttloven), og veiretten din er uavhengig av hvor dagens vei går hen. Kommunen har flere regelverk å forholde seg til for avkjørsler til kommunal vei, og disse er i endring, og det er typisk det som skjer her til servituttloven § 4 og når det gjelder vurderingen av om Carling har rettslig interesse i dom for den påstand han nedla i lagmannsretten. På spørsmålet om den negative servitutten er bortfalt, er jeg imidlertid kommet til et annet resultat enn henne. Etter mitt syn må servitutten anses bortfalt

servitutt - Store norske leksiko

 1. Linksamling innen bygg - og eiendom JURIDISKE EMNER GÅ TIL LOVTEKST GÅ TIL SENTRALE FORSKRIFTER Avhendingslove
 2. Linksamling innen bygg - og eiendom JURIDISKE EMNER GÅ TIL LOVTEKST GÅ TIL SENTRALE FORSKRIFTER Avhendingsloven Avtaleloven Burettslagslova Bustadoppføringslova Delingsloven Eierseksjonslove
 3. Felles for de to ovenstående lovene (servituttloven og naboloven), er at det er forholdsvis omfattende rettspraksis hva gjelder nabokonflikter. Oppgaven vil primært forsøke å støtte seg på «gjeldede rett» - Høyesteretts-praksis. Høyesterettsdommer vil i oppgaven ha referansen «Rt.» (Henvisning til Norsk Retstidende)
 4. Barnebidrag må ikke forveksles med bidragsforskudd som er en ytelse fra NAV som kan utbetales på. Avtalen bør gjerast skriftleg og er like bindande som eit vedtak. Dersom de vil, kan d
 5. vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.» 8 Byggteknisk forskrift Grannelova (naboloven) § 2 «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko so Mangler ved drenering skaper derfor ikke sjelden konflikter ved kjøp og salg av bolig. plan- og bygningsloven, naboloven, servituttloven, sameieloven m.
 6. Den beiteberettigedes interesser er allerede ivaretatt gjennom eksisterende lovgivning (servituttloven). (http: www.lovdata.no). Ellers vil naturligvis informasjon om de lokale forskriftene i hver kommune kunne fås direkte fra kommunen
 7. Finn beste advokat i Sandefjord enkelt. Vår guide viser deg de 10 beste advokatfirmaene i Sandefjord. Oppdatert for 2020

Hva er en servitutt eller en veirett? - BoligAdvokat

 1. Kommuner. Fylkeskommuner. Fylkesmenn. Nr. Vår ref Dato H-14/02 02/4065 B NIS 12.12.2002 Forord Departementet ønsker med dette rundskriv å gi en veiledning til fylkesmenn og kommuner i tilknytning til det ansvar disse har som førsteinstans og klageinstans ved anvendelse av ekspropriasjonsbestemmelsene som hører under departementets myndighetsområde
 2. Det fremgår av Lovdata at de fleste kommuner har benyttet vedtektshjemmelen til å lage vedtekt med et innhold svarende til departementets normalvedtekt. Det antas at det i fremtiden ikke vil være behov for, og heller ikke være særlig ønskelig, å ha store avvik fra kommune til kommune på de punkter vedtektene omhandler
 3. Naboloven § 12. Naboloven § 2 fastslår at ingen må ha, For trær og grener gjelder dette bare når varsel er gitt og de deretter ikke er tatt bort innen rimelig tid, jfr. naboloven § 12. Andre bestemmelser. Naboloven har også bestemmelser om takras og takdrypp, sikring ved sprengning,
 4. Referanse: Lovdata : servituttloven, sameieloven m.m. Advokatfirmaet har røtter tilbake til 1862 , og sysselsetter i dag 21 advokater, hvorav flere med møterett for Høyesterett. Vi legger vekt på en høy faglig og etisk standard, personlig integritet, konfidensiell behandling og personlig oppfølgning av den enkelte klient
 5. Finn beste advokat i Tønsberg enkelt. Vår guide viser deg de 10 beste advokatfirmaene i Tønsberg. Oppdatert for 2020
 6. Forvaltningsloven - se www.lovdata.no. § 6. (habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje s

Tingsrett - Jussformidlinge

 1. nelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og al
 2. Finn beste advokat i Oslo enkelt. Vår guide viser deg de 10 beste advokatfirmaene i Oslo. Oppdatert for 2020
 3. Se del II Se del III Forslag til endringer i: L09.12.1994 nr. 64 Løysingslova L23.05.1980 nr. 11 Stiftelsesloven 1980 L29.04.1977 nr. 34 Leiegårdsloven L30.05.1975 nr. 20 Tomtefesteloven av 1975 L03.03.1972 nr. 5 Arveloven L29.11.1968 Servituttloven L18.06.1965 nr. 6 Sameieloven L07.06.1935 nr. 2 Tinglysingsloven L14.12.1917 nr. 16 Industrikonsesjonsloven L23.06.1888 nr. 3 Lov om.
 4. Etiketter: Brukerundersøkelse, Lovdata vs Rettsdata. torsdag 17. desember 2009. Nye kommentarutgaver publisert. Siste kommentarutgaver i Kommentarsamlingen, desember 2009: Servituttloven (Ny på lista) Arbeidsmiljøloven (Ny på lista) Granneloven (Ny på lista) Foreldelsesloven (Ny på lista) Lovene som falt ut av top 5 denne gangen var
 5. Det er viktig å være fortrolig med variasjonen i disse rettsforhold og den nærmere regulering i servituttloven Sameie, først og fremst slik dette forhold er regulert i sameieloven. Registrering av eiendomsrett og begrensede rettigheter i fast eiendom (grunntrekkene i reglene om rettsvirkningene av tinglysning
 6. Jordskiftedomstolene er særdomstoler som behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett, og som har problemer med sin eiendom, kan få løst sine problemer etter reglene i jordskifteloven. I tillegg har noen offentlige myndigheter rett til å kreve sak uten å være grunneier eller rettighetshaver

Del I - Innledning Del II - Gjeldende rett Del III - Utvalgets vurderinger og forslag Bind B - Den nye sameretten (PDF) (7,9 MB 1 Sameierett Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold våren 2014 v/ Marianne Reusch Funksjonell deling = servitutter Ideell deling = sameie Fritt sameie (tingsrettslig sameie) Rettslig grunnlag: Lov 18. juni 1965 nr. 6. Sameieloven. Bundet sameie Ansvarlig selskap (ANS) Uskiftet dødsbo Uoppgjort ektefellesskap Sameie som reguleres av særlover (Blant annet): Ansvarlig selskap (ANS.

Fred Ivar Aasand i Norsk Vann har hatt ansvaret for de praktiskeforholdene rundt bokutgivelsen.Databasen og denne boken er basert på tilgjengelig offentlig materiale, juridisk litteratur og lovdata.Det presiseres at verken Advokatfirmaet Haavind AS eller Norsk Vann har ansvar for eventuelle feil,ufullstendigheter eller manglende ajourføring i kildematerialet, VA-jus databasen eller i boken. Comments . Transcription . Åpn Servituttloven 19. nov SI-loven Lov om Statens Innkrevingssentral 11. jan Skl. Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr 26 Sktbl. Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr 67 Sl. OM FEIL OG MANGLER I VEDTATTE LOVER Ida Marie Vangen Stiftelsen Lovdata Privat stiftelse Formål: Opprette,. VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: Sid

Nr. 2/ årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Arbeidsrett Virksomhetsoverdragelse, ansatt i bemanningsbyrå, midlertidig ansettelse EU-domstolen VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 2 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Norsk Vanns prosjektleder: Toril Hofshagen ISBN 978-82-414-0317- Det gjøres oppmerksom på at.

Lover - Lovdata

Servituttlova - Wikipedi

Servitutter - Jusstorge

 • Sverigedräkten sy själv.
 • Amnesty juristgruppen.
 • Apostles peter and andrew.
 • Gastric bypass medisiner.
 • Adhd voksne medisinering.
 • Høie sengesett lin.
 • Evan rachel wood child.
 • Nikon new d750.
 • Konzerte leipzig februar 2018.
 • Stud ip hbk bs.
 • Fjerne urin lukt fra sofa.
 • Essig gegen hornissen.
 • Rio bravo moviepilot.
 • Luis fernando londoño instagram.
 • Nfl stadien karte.
 • Colligent inkasso.
 • Chromecast 2017.
 • Wieviel kg hält eine schraube.
 • Utv til salgs.
 • Månedskort ruter personlig.
 • Gardena sileno r100li.
 • Fridykking dybde.
 • 2 verdenskrig museum bergen.
 • Hva skjer i kristiansund 2017.
 • Stuck in the middle song.
 • Pers garage sandefjord åpningstider.
 • Rødvin og cola.
 • Slash movie.
 • Todesanzeigen kufstein.
 • Dolce gusto automatisk.
 • Wie giftig ist alaun.
 • Input lag display.
 • Sport 1 bodø.
 • Uncontacted tribes.
 • Fjernstyrt stikkontakt biltema.
 • Karpe diem p3 gull 2017.
 • Pias ballettstudio aladdin.
 • What is a pt100.
 • Midtøsten terror.
 • Atp tennis live stream kostenlos.
 • Modningstegn før fødsel.