Home

Tilbakekall av norsk statsborgerskap

Tilbakekall av norsk statsborgerskap Ikkje alt innhaldet på denne sida finst på nynorsk. Stortinget har gjort endringer i statsborgerloven som gjelder fra 15. januar 2020, og det betyr at UDI nå kan behandle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap Tilbakekall av norsk statsborgerskap Please note that not all the content on this page is available in English. Stortinget har gjort endringer i statsborgerloven som gjelder fra 15. januar 2020, og det betyr at UDI nå kan behandle saker om tilbakekall av norsk statsborgerskap Tilbakekall av statsborgerskap behandles i nemndmøte Alle saker hvor tilbakekall av statsborgerskap er tema skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte . Det betyr at du blir kalt inn til nemndmøte i UNE og får forklare deg muntlig før saken avgjøres

Offentlige utredninger som er aktuelle for min problemstilling er: Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap14, som ble utgitt forut for gjeldende statsborgerlov. En nyere offentlig utredning som berør emnet om tilbakekall av vedtak om statsborgerskap er: Tap av norsk statsborgerskap15, som ble utgitt etter ikrafttredelsen av 2005-loven Du fikk innvilget norsk statsborgerskap, og fikk en frist om å løse deg fra det tidligere statsborgerskapet ditt som var før 1. januar 2020. Hvis du mistet det norske statsborgerskapet ditt av denne grunnen, kan du levere en melding for å få det tilbake. Se vår informasjon om hvilke krav du må fylle og hvordan du leverer meldingen Norsk statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet ble innvilget på grunnlag av at personen ga uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket. Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekall av statsborgerskap i slike tilfeller skal skje ved dom

Tilbakekall- og opphørssaker - UN

Miste norsk statsborgerskap - UD

Statsborgerskap og statsborgerloven - regjeringen

statsborgerskap - Store norske leksiko

 1. Barn skal få beholde statsborgerskap Regjeringen foreslår også at barn ikke skal kunne miste statsborgerskapet på grunn av at foreldre eller besteforeldre har gjort feil. Dette skal også gjelde personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de fikk norsk statsborgerskap, ifølge forslaget til lovendring fra regjeringen
 2. tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26. § 14-8 oppheves. § 15-1 skal lyde: § 15-1. Plikt til å betale gebyr. Senest samtidig med innlevering av søknad om norsk statsborgerskap og melding om gjenerverv av norsk statsborgerskap etter lovens § 22a skal det betales et saksbehandlingsgebyr, jf. statsborgerloven § 32
 3. Tilbakekall av statsborgerskap Rettslig betydning av å lovfeste en forholdsmessighetsvurdering Kandidatnummer: 505 Leveringsfrist: 25. november 201

Norsk statsborgerskap - Politiet

 1. 671 saker om tilbakekallelse av norsk statsborgerskap satt på vent. Som følge av Stortingets anmodningsvedtak er til sammen 671 saker om tilbakekall av statsborgerskap stilt i bero
 2. I lys av en rekke saker som vekket stort engasjement i befolkningen, inkludert Mahad-saken, ba Stortinget i mai 2017 regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerskapsloven. Det ble vedtatt at tilbakekall av statsborgerskap gitt på grunn av uriktige opplysninger, skulle skje ved dom. Intensjonen var et klart løft av rettssikkerheten
 3. Tilbakekall av et norsk statsborgerskap eller en permanent oppholdstillatelse utenfor tilfeller av eget svik er inngripende. Det dreier seg om viktige rettsposisjoner for den enkelte, som ikke uten videre er enkelt å opparbeide. Jeg vil redegjøre nærmere for disse i kapittel 2
 4. Å tilbakekalle et statsborgerskap etter mange års botid i Norge er svært inngripende. Det kan ha store menneskelige omkostninger. Det er det ingen som helst tvil om. Likevel åpner loven for dette, og det er langvarig forvaltningspraksis, stadfestet av rettssystemet, at grovt identitetsjuks skal kunne få slike konsekvenser. Flere har påpekt at myndighetene burde avdekke
 5. Kunnskapsdepartementet har sendt en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som fastsetter at statsborgerskap kan tilbakekalles, opplyser de i en pressemelding
 6. UDI vurderer å tilbakekalle 500 norske statsborgerskap. Mahad Abib Mahamud (30) er ikke alene om å miste sitt sitt norske statsborgerskap. UDI vurderer det samme for 500 andre
Tilbakekall av statsborgerskapssaker - UNE

Det er ment og sagt mye om tilbakekall av statsborgerskap de siste ukene. Etter at rekorden med tilbakekall etter 16 år nylig ble slått av nyheten om et tilbakekall etter 27 år som rammet tre. Generelt om tilbakekall av statsborgerskap Et statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet, og tidligere tillatelser som dannet grunnlag for statsborgerskapet, ble innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger. Dette følger både av lov om statsborgerskap (§ 26) og av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Slike saker handler om at det bevisst er gitt uriktige opplysninger. Foreldelsesfrist for tilbakekalling av statsborgerskap Spørsmålet er ikke hvorvidt vi trenger en foreldelsesfrist, men heller hvor lang den bør være, og hvordan vi best kan styrke.

Skal søke: Statsborgerskap - UD

tilbakekall av statsborgerskap. Utlendingsmyndighetene hadde tilbakekalt statsborgerskapet fra en person som hadde vært 17 år i Norge, fordi de mente han hadde oppgitt feil identitet og 1 Strandberg (2012) s. 17 og 50-51. Skoghøy (2017) s. 911, har en lignende definisjon. 2 Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap. 3 Strand (2015) Regjeringen har gitt UDI i oppdrag å granske flere saker for tilbakekall av statsborgerskap. Beslutninger fra UDI og UNE om tilbakekall av statsborgerskap etter lang tid, vekker sterke reaksjoner. Mens stortingsflertallet ønsker at statsborgerskap bare skal kunne tilbakekalles ved dom, forsøker regjeringen å skjønnmale alternativene. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs.

Tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse bygger på grundig utredning. Det gis forhåndsvarsel om at tilbakekall vurderes, og man får anledning til å uttale seg gjennom flere runder Av hensyn til helheten viser vi også til at der det opprettes utvisningssak på grunnlag av samme faktiske forhold som tilbakekall av statsborgerskapet, vil det kunne få betydning for utvisningssaken om vedkommende har barn med norsk statsborgerskap, jf. bl.a. Høyesteretts uttalelser i HR-2015-00206-A (Maria-saken) UDI vil derfor opprette sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap,» heter det videre. Mannens advokat Solveig Høgtun vil ikke kommentere disse opplysningene overfor NRK «UDI vil derfor opprette sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd.» Sanner åpner for å tilbakekalle statsborgerskap Har du fått forhåndsvarsel eller mottatt vedtak om tilbakekalling av ditt norske statsborgerskap? Det har kommet viktige endringer i loven som du må kjenne til

Les også: Tilbakekall av statsborgerskap etter asyljuks vil koste dyrt Kan få tilbake passet Med lovendringen skal folk som tidligere har måttet frasi seg det norske statsborgerskapet kunne søke om å få det tilbake igjen tilbakekall av norsk statsborgerskap etter lovens § 26 annet ledd. Kommunene skal etter anmodning også gi opplysninger om søkerens utdanning, herunder opptak, progresjon, permisjoner og resultater, dersom det er nødvendig for å behandle saker som nevnt i første ledd Rettssikkerheten ved tilbakekall av statsborgerskap - rett24; Etter 16 år i Norge ble Mahad Mahamud fratatt sitt norske statsborgerskap. Oslo tingrett har slått fast at det var riktig. Mandag starter ankesaken. 14. okt. 2018 14:32 16:44 smp-stories-top-widget Da Mahad Mahamud kom til Norge i 2000, oppga han å være 14 år og somalisk.

Statsborgerskap: - Tilbakekalling av statsborgerskap

 1. Her bekrefter jo UDI at deres tolkning av lov om statsborgerskap § 26, som egentlig dreier seg om hva som skjer når kravet til løsning fra annet statsborgerskap ikke er oppfylt, bryter tvert mot FNs menneskrettighetserklærig §15: Enhver har rett til et statsborgerskap. 2
 2. Stortingets kommunalkomite avga i dag sin innstilling om den nye statsborgerloven, og etter etter en hard drakamp er det klart at det blir domstolsbehandling om tilbakekall av statsborgerskap
 3. Departementets forslag til bestemmelse om tilbakekall av norsk statsborgerskap ved ugyldighet fremgår av utkastet til § 26 annet ledd. 9.4.2 Komiteens merknader. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet,.

- Tap av norsk statsborgerskap vil begrense muligheten for terrorvirksomhet i Norge fordi det åpner for utvisning og fordi det vil forhindre at det norske passet blir brukt til reisevirksomhet. Tilbakekall av statsborgerskap er et svært alvorlig vedtak med store konsekvenser for den enkelte. Det taler i seg selv for at det burde vært en automatisk muntlig forhandling i en domstolsprosess med mulighet for å legge frem bevis, i stedet for et rent administrativt vedtak slik det er i dag

UDI har fått ny instruks om tilbakekall av statsborgerskap

Saken om tilbakekall av statsborgerskap kommer på nytt opp i Stortinget. MDG og SV etterlyser både domstolsbehandling og foreldelsesfrist. - Det er på tide å ta den prinsipielle debatten om det ikke skal være en frist for når du kan være trygg på om du kan bo her, sier MDGs Une Aina Bastholm Saken om tilbakekall av statsborgerskap kommer på nytt opp i Stortinget. MDG og SV etterlyser både domstolsbehandling og foreldelsesfrist

Statsborgerskap - Siste nytt - NR

Uavhengig av utfallet i Mahad-saken har den vist at reglene i statsborgerloven om tilbakekall av statsborgerskap ikke har et slikt innhold som dagens politiske klima ser ut til å kreve Av de over 13 000 som fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2016, fikk nesten 60 prosent beholde sitt opprinnelige statsborgerskap, trass i hovedprinsippet [] Tilbakekall av statsborgerskap ved grovt identitetsjuks. 18. januar 2017 · by frodeforfang | i Asylsøkere, Statsborgerskap, Tilbakekall. Reglene om hvem som kan få norsk statsborgerskap, og tilbakekall av statsborgerskap, står i statsborgerloven. Det er som du selv er inne på mulig å tilbakekalle vedtak om statsborgerskap dersom vedtaket er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger I noen utlendingssaker gis det fri rettshjelp. Det gjelder bl.a. der det er gitt avslag på søknad om beskyttelse (asyl), der det er varslet eller fattet vedtak om tilbakekall av en oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap og der det vurderes utvisning på grunn av brudd på utlendingsloven I perioden 2012-2016 har UNE klagebehandlet 158 saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap. Av disse omgjorde UNE 15. De vil si at personene ikke fikk tilbakekall, men fikk beholde statsborgerskapet. Hittil i 2017 har UNE behandlet syv statsborgersaker. En av dem er omgjort. Noen saker ble også tatt videre til rettssystemet

«Det bør ikke være adgang til å tilbake­kalle statsborger

Siste fra norsk statsborgerskap Tilbakekall av statsborgerskap etter asyljuks vil koste dyrt. Når flyktningar reiser heim på ferie. Sandberg utsetter utredning om doble pass. Regjeringen innfører passkontroll inn og ut av Schengen. Tilbakekall av statsborgerskap etter asyljuks vil koste dyrt • I Danmark kan tilbakekall av statsborgerskap på grunn av ID-juks bare skje ved dom. Ingen andre enn den som er skyld i misligholdet, kan fradømmes statsborgerskapet. Høyesterett har slått fast at det ikke kan ta for lang tid fra myndighetene oppdager feil til det opprettes sak. Færre enn ti har blitt fradømt statsborgerskapet Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap Utdanningsforbundet er en fagforening og en profesjonsorganisasjon for lærere. Når vi svarer på høringer om statsrettslige tema, slik som her, er det i hovedsak fordi vi kan se eventuelle konsekvenser for barn- og unges velferd og rettigheter En av mennene som tidligere denne uken ble dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar, fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. Dermed kan han.

Saken gjelder Utlendingsdirektoratets (UDIs) behandlingstid i en sak om norsk statsborgerskap for et barn. Søknaden ble fremmet i oktober 2014. UDI informerte 16. mars 2018 søkerens mor om at saken var berostilt, i tråd med instruks fra departementet. Søknaden er etter fem år ennå ikke avgjort. Behandlingstiden i saken er i strid med forvaltningsloven § 11 a første ledd, da saken ikke. Instruks om tilbakekall av statsborgerskap Postet av iØSTFOLD den august 4, 2019 i NYHETER Denne uken har Kunnskapsdepartementet sendt ny instruks til UDI og UNE som fastsetter at statsborgerskap kan tilbakekalles dersom hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn skulle tilsi det - I utgangspunktet vil tilbakekall av statsborgerskap bli etterfulgt av et vedtak om utvisning, men det er anledning til å søke om en ny tillatelse etter utlendingsloven, svarer Listhaug. Samtidig opplyser hun Stortinget om at UDI har funnet flere personer som har mistet statsborgerskapet etter at statsborgerloven ble revidert i 2006 KrF: Domstoler bør beslutte tilbakekall av statsborgerskap. Oslo (NTB): Kristelig Folkeparti mener domstolene bør overta beslutningen om å tilbakekalle statsborgerskap. norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere fikk norsk statsborgerskap

Regjeringen foreslår også at barn ikke skal kunne miste statsborgerskapet på grunn av at foreldre eller besteforeldre har gjort feil. Dette skal også gjelde personer som har blitt myndige, men som var under 18 år da de fikk norsk statsborgerskap, ifølge forslaget til lovendring fra regjeringen Den 27. september 2019 la regjeringen frem et lovforslag til endringer i reglene om tilbakekall av statsborgerskap. For å styrke rettssikkerheten foreslo regjeringen blant annet å lovfeste en forholdsmessighetsvurdering for tilbakekall av statsborgerskap Tilbakekall av statsborgerskap er svært inngripende vedtak. Saksbehandlere og beslutningstagere i Utlendingsnemnda (UNE) tar disse sakene på stort alvor Saker om tilbakekall av statsborgerskap har vært stilt i bero siden våren 2017. UDI anslår at restansen vil være i overkant av 915 saker ved inngangen til 202

Tilbakekall av statsborgerskapssaker - UN

 1. - Den norske Helsingforskomité støtter forslaget om å endre statsborgerloven § 26 slik at tilbakekallelser av statsborgerskap bare kan skje ved dom*. Vi mener at dette bildet må prege Norges holdning til å bekjempe statsløshet og hvordan vi vurderer saker om tilbakekall av statsborgerskap
 2. Tilbakekalling av statsborgerskap. SV-argument om forslag om domstolsbehandling ved tilbakekall av statsborgerskap . Del dette . Publisert: 17.01.2017. Sosialistisk Venstreparti. Adresse: Hagegata 22, 0653 OSLO Organisasjonsnr: 971 526 971. Telefon: 21 93 33 00 E-post: post@sv.no
 3. ste straffesak behandles i domstolen, er det gode grunner for at tilbakekall av statsborgerskap også skal gjøre det
 4. Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere
 5. Barn under 18 år får automatisk norsk statsborgerskap dersom en forelder blir norsk ved melding, såfremt barnet er bosatt i Norge. Hvis du ble født av norsk far eller adoptert av norske adoptivforeldre før 1. september 2006, kan du meldes norsk etter far/adoptivforeldre. Melding om dette må leveres før du fyller 18 år
 6. Risikoen for tap av statsborgerskap har blitt et samtaletema blant mange med innvandrer- og flyktningbakgrunn i Norge. Noen er redde for om foreldrene kan ha sagt noe feil for mange år siden, for å bedre familiens sjanser for opphold. Andre er redde for at dette kan ramme dem selv om familiene er uskyldige, fordi tilliten til utlendingsforvaltningen er lav hos mange
 7. - Det er ikke riktig at tilbakekall av statsborgerskap som ble gitt før statsborgerloven fra 2006, er i strid med Grunnloven, skriver Rønnevig i en epost til VG. - Når en person får norsk.

Viktige endringer i statsborgerloven om tilbakekall av

Høring Endringer i statsborgerloven mv

Saker om tilbakekall av statsborgerskap har vært stilt i bero siden våren 2017. UDI anslår at restansen vil være i overkant av 915 saker ved inngangen til 2020 DEL Spørsmålet om tilbakekall av oppholdstillatelser er aktualisert fordi UDI vil kaste den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud ut av Norge. De mener han snakket usant om hvilket land han kom fra i asylsøknaden for 16 år siden, og vil derfor trekke tilbake hans norske statsborgerskap

Vedr. tilbakekall av statsborgerskap Det er norske myndigheter som må ha ansvaret for å forvisse seg om dette. Organisasjonene anser at ingen bør miste arbeidstillatelsen før det finnes en rettskraftig dom. Det er urimelig at mennesker skal risikere å miste hus og hjem allerede før saken er avsluttet Etter at det endelige vedtaket om tilbakekall av statsborgerskap ble gjort i fjor, saksøkte Mahad staten ved UNE for å få sitt norske statsborgerskap tilbake Ifølge norsk lov er det som hovedregel ikke mulig å inneha dobbelt statsborgerskap, men dette gjelder ikke for alle. Thailandske borgere kan inneha norsk statsborgerskap i tillegg til sitt thailandske. Dette framkommer helt klart av presiseringene fra UDI som du finner under i form av vedtaksbrev (under) samt presisering på epost (nederst

Av hensyn til dem som har fått livet satt i bero etter vedtakene om endringer i statsborgerloven når det gjelder behandlingsmåte for tilbakekall, må lovendringen prioriteres. I dag er det mange som har ventet i mange år på å få en vurdering av sitt statsborgerskap, flere etter mange år i Norge med norsk statsborgerskap Tilbakekall av statsborgerskap ved grovt identitetsjuks Dette er intervjuene som gjør at norske myndigheter betviler Mahads historie. Listhaug foreslår nye regler for familiegjenforenin Høring: Forslag til endring i statsborgerloven mv - domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap NOAS viser til departementets høringsnotat av 05.11.2018 om forslag til endring i statsborgerloven. Generelt om forslagene Et tilbakekall av statsborgerskap er et svært inngripende tiltak som kan få meget alvorlig Tilbakekall av statsborgerskap kan på kort sikt sikre at vedkommende som anses å utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet ikke utfører konkrete terroranslag på norsk jord, men det vil ikke nødvendigvis forhindre tilsvarende anslag mot norske interesser i utlandet Lovforslaget om at domstolene skal avgjøre tilbakekall av statsborgerskap i asyljukssaker, vil koste staten opp mot en kvart milliard bare det første året

Regjeringen foreslår å styrke rettsikkerheten i saker om

Krekar-meddømt kan miste norsk statsborgerskap. Jeg registrer særlig at de mener det her er grunnlag for å opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskap Tilbakekall av statsborgerskap på grunnlag av at det er gitt uriktige opplysninger, er imidlertid ikke aktuelt nå. Med base i Norge driver hun fortsatt opposisjonspolitikk for en politisk bevegelse som støttes av norske myndigheter KrF: Domstoler bør beslutte tilbakekall av statsborgerskap Skrevet av: NTB. ons 18. Jan. 2017, kl. 16:09 - ons 18. Jan. 2017, kl. 16:33 norske myndigheter mener han som 14-åring snakket usant om sitt egentlige hjemland da han søkte asyl og senere fikk norsk statsborgerskap. LES OGSÅ:. Regjeringen har sendt ut et forslag til endringer av statsborgerskapsloven på høring. Forslaget gjelder domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap. Helsingforskomiteen har i vårt svar på høringen lagt vekt på at rettssikkerheten må være høy i saker om tilbakekall av statsborgerskap, særlig når vedkomne blir statsløs. Vi mener at Norge bør ha lovgivning og praksis på. Utlendingssaker - tilbakekall av statsborgerskap. Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 50 millioner kroner i 2020 til å iverksette tidligere foreslåtte lovendringer og få ned antallet ubehandlede saker. Regjeringen la i september 2019 frem et lovforslag om å kalle tilbake statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger

Tusen personer kan miste norsk statsborgerskap etter ID-juk

Lovforslaget om at domstolene skal avgjøre tilbakekall av statsborgerskap i asyljukssaker, vil koste staten opp mot en kvart milliard bare det første året. Bare å få ferdigbehandlet alle tilbakekallingssaker som har hopet seg opp, vil med lovendringen gjøre prislappen 220 millioner kroner dyrere, Tirsdag vedtok Stortinget ny integreringslov og endringer i statsborgerskapsloven. Utdanningsforbundet er skuffet over at språkkravet for å fa norsk statsborgerskap skjerpes, men har fått gjennomslag for at lærere som underviser i norsk skal ha godkjent lærerutdanning utredning om tap av norsk statsborgerskap. Utre-deren har vært støttet av et eget sekretariat ledet av Mari Aam. Sekretariatet har også bestått av Hanne Krogenæs og Fatima Zohra El Boukri. Utredningens mandat har vært som følger: Europarådets konvensjon om statsborgerskap fra 1997 åpner for tilbakekall av statsborgerskap Tap av norsk statsborgerskap, når må passet fornyes 29.11.2016 2016 #Ikkegreit; Norsk statsborgerskap 20.01.2018 2018 Lov og rett; Tap av norsk statborgerskap p.g.a. ervervet irakisk statsborgerskap? 20.10.2011 2011 Reise; Bytte til norsk statsborgerskap 08.06.2015 2015 Stat og kommune; Reglene for norsk statsborgerskap. 10.02.2012 2012 Asyl.

Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap; Kategori: Rapporter: Underkategori(er) Samfunnsøkonomisk analyse; Velferd; Skatter og offentlig økonomi. År: 2018: Rapportnummer: 4: Forfatter(e) Mari Brekke Holden; Ingeborg Rasmussen. Last ne • Tilbakekall av statsborgerskap avgrenses til å kun gjelde tilfeller der det er snakk om skade på statens vitale interesser. • Innførsel av tidsavgrenset amnesti for å oppgi riktig identitet. • Gjøre dobbelt statsborgerskap tillatt

Et flertall på Stortinget vil også at tilbakekall av statsborgerskap skal stilles i bero inntil regelverket er endret. I 2016 ble 65 personer fratatt sine statsborgerskap fordi UDI mente de løy om sin identitet. Tilbakekall av ytterligere 500 statsborgerskap var til behandling hos UDI, men er stilt i bero som følge av prosessen på Stortinget Regjeringen, ved Justis- og beredskapsdepartementet, har blant annet foreslått å opprette ny § 26a og § 26b under dagens § 26 i statsborgerloven, som omhandler tilbakekall av statsborgerskap. I dag kan man bare miste sitt norske statsborgerskap av disse to grunnene Saken gjaldt Utlendingsdirektoratets saksbehandling av en søknad om norsk statsborgerskap. Da klageren henvendte seg til ombudsmannen hadde det gått ca. 2 ½ år fra søknaden ble fremsatt, uten at saken var ferdigbehandlet. Klageren hadde heller ikke fått informasjon om hvilken saksbehandlingstid som kunne forventes og hans skriftlige henvendelser til direktoratet var ikke besvart Regjeringen har kommet med et forslag om at tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolene, slik et flertall på Stortinget presset gjennom i fjor. Forslaget ble sendt på høring mandag, og fristen for å komme med innspill er 17. desember. Ifølge forslaget skal saker om tilbakekall Dobbelt statsborgerskap vil bli lov i Norge, men det er ikke avklart fra hvilken dato dette begynner å gjelde.I mellomtiden gjelder reglene som beskrevet nedenfor. Tap av norsk statsborgerskap. Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding

Advokatfirmaet Andersen & Bache-WiigKIA Norge | Vi gjør Norge varmere!
 • Tap av sidesyn.
 • Skf kulelager oslo.
 • Sår korsrygg.
 • Mächtiger krieger namen.
 • Stavanger røde kors hjelpekorps.
 • Vw california reimport.
 • Fastpris taxi gardermoen.
 • Tierpark prenzlau.
 • Method acting norge.
 • Lei av babyen.
 • Du auf russisch mit deutschen buchstaben.
 • Media markt budaörs.
 • Lymfocytter definisjon.
 • Yo conozco tus obras he aqui he puesto.
 • Valg av forskningsdesign.
 • Hvorfor er roma en viktig by i kristendommen.
 • Grunnloven § 97.
 • Hvor mange overlever eggstokkreft.
 • Coloring minecraft.
 • Hammersmith apollo kommende aktiviteter.
 • Brief symbol zum kopieren.
 • Akta graco cosmic comfort s 9 25 kg.
 • Katze hautkrebs ohr.
 • Hawaiirose mister knoppene.
 • Tips mot kviser og uren hud.
 • Vi ska fæst dde.
 • One world observatory glass floor.
 • Club capitol hagen.
 • Chippendales movie.
 • Mobile de hamburg.
 • Tim allen euhh.
 • Michael kors smykker nettbutikk.
 • Gant genser herre salg.
 • Mla datenbank uni wuppertal.
 • Diy interiørtips.
 • Haus mieten wien willhaben.
 • Nye deichmanske bibliotek webkamera.
 • 2. bundesliga stadien 16/17.
 • Utrettet lordose behandling.
 • Zelda triforce bedeutung.
 • Ventelistegaranti.