Home

Marin forsøpling tiltak

Grunnlagt i Norge 1970 · Dyr og natur · Støtt vårt arbei

Marin forsøpling og mikroplast - regjeringen

- Plasser ut avfallssamlere for marin forsøpling, som SeaBin, PortBin og Trash Wheel of Baltimore. - Ta i bruk en egen miljøbåt som rydder havoverflate og bunn i havna. - Hindre at mikroplast kommer på avveie fra veier og kunstgressbaner - les mer om tiltak mot mikroplast her forsøpling og utslipp av plast og mikroplast . Iverksett eventuelt risikoreduserende tiltak. Myndighetenes arbeid Miljødirektoratet utreder ulike tiltak for å redu-sere marin forsøpling og utslipp av mikroplast. Det arbeides med blant annet med forslag til en produsentansvarsordning for utrangert utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringen Trenger du/dere et undervisningsopplegg om marin forsøpling? Sjekk ut Oslofjordens Friluftsråds nye opplegg! Oslofjordens Friluftsråd har utarbeidet et undervisningsopplegg om marin forsøpling for skolens 7. og 10. trinn, og de inviterer skoler over hele landet til å ta i bruk opplegget.. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i kompetansemål for 7. og 10. trinn innen naturfagets.

«Fishing For Litter» som tiltak mot marin forsøpling i Norge (2017) «Fishing For Litter» as a measure against marine litter in Norway (2017) Sammendrag - summary Miljødirektoratet har gitt SALT oppdraget med å gjennomføre en 2-årig prøveordning med Fishing For Litter (FFL) i utvalgte havner i Norge i 2016 og 2017

Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling lovdata.no Nyttige dokumenter. Veileder til søknad om tilskudd til Marin forsøpling (PDF) Søknadsfrist Søknadsfristen er 7. februar 2020 kl. 23:59. Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler innen slutten av mars 2020.. 12 fikk støtte til tiltak mot marin forsøpling Kristiansand kommune lyste tidligere i år ut midler mot marin forsøpling. Det kom inn 20 søknader, hvorav 12 fikk innvilget midler til sine prosjekter. Sørlandsforeningen av Norsk Zoologisk Forening var blant de 12 som fikk støtte. På bildet ser vi Hilde. Marint avfall skal ryddes. Marin forsøpling må forebygges. Og norske myndigheter invitere til videre dugnad. Foto: Hold Norge Rent. Denne uken utlyste Miljødirektoratet tilskuddsordningen til tiltak mot marin forsøpling

Elleve anbefalinger mot marin forsøpling - Hold Norge Rent

Vurdering av tiltak for å forebygge marin forsøpling

 1. Nå haster det med politiske tiltak som gjør at norsk skipsfart blir med på laget i kampen mot marin forsøpling. Problemet med marin forsøpling har økt eksponentielt siden 1950-tallet, da.
 2. Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Hva kan det søkes tilskudd til? Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til tiltak mot marin forsøpling i Norge, inkludert Svalbard
 3. Med forebygging av marin forsøpling menes et tiltak som på sikt vil redusere tilførselen av marin forsøpling. Eksempelvis kan det være holdningsskapende arbeid gjennom kampanjer, undervisningsmateriell, veiledningsmateriale og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling
 4. Tiltak mot plastforurensning i Kina. Plastavfall følger havstrømmene, på tvers av landegrenser, og krever internasjonale løsninger. mot marin forsøpling. Helgesen ledet et møte om nettopp plastforsøpling i havet under FNs havkonferanse i New York i begynnelsen av juni
 5. Fylkesmannen arbeider for å stoppe marin forsøpling og legger til rette for lokale tiltak i Troms og Finnmark. Bli med på århundrets viktigste dugnad! For å sikre det marine økosystemet og dyrelivet langs kysten, er det avgjørende at kommuner, fylkesmenn og andre arbeider sammen mot forsøplinga av havet

Rapporten Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov er utarbeidet av SALT på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, ved det midlertidige sekretariatet for et mulig oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Marin forsøpling er et svært kompleks problem. Årsakene er sammensatte og konsekvensene mangfoldige Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling: Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 5. desember 2018 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. § 1. Formålet med ordningen. Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak Tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser; Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) Marin forsøpling og kasserte fritidsbåter. Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling; Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Hovedmålet med ordningen er opprydding i strandsonen. Det kan også gis tilskudd til tilsvarende tiltak langs eller ved elver, vann og innsjøer

Tiltak mot marin forsøpling og spredning av mikroplast

 1. Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som vil bidra med tiltak mot marin forsøpling oppfordres nå til å søke kommunal støtte. Prosjekter som bidrar til forebygging og opprydning av marin forsøpling, inkludert arrangementer under Miljøuka, kan få støtte opp til 50 000 kroner. Miljøuka arrangeres av kommunen i uke 42
 2. sket styrke i året som kommer
 3. - tiltak mot marin forsøpling. OF sendte i mars i 2016 inn søknad om midler til tiltak mot marin forsøpling , med Skjærgårdstjenesten som sentral aktør. Prosjektet ble tildelt kr 1.224.000 fra Miljødirektoratet. Målet med prosjektet er: å øke Skjærgårdstjenesten kapasitet til å rydde, hente og levere strandsøppel
 4. Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. marin forsøpling også kan gjøre det mulig å få frem teknologisk gode metoder for å løse problemene. Her kan det utvikles løsninger og skapes arbeidsplasser som kan få betydning både lokalt og globalt. 5
 5. Film om marin forsøpling fra fiskeri. Forsøpling innen fritidsfiske. Fritidsfiske er populært i Norge. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sier rundt 1/3 av nordmenn at de fisker i sjøen hvert år. Det er begrensninger på både type og mengde redskap man kan fiske med i fritidsfiske

 1. Det havner til slutt ofte i havet, og forsøpling av havet (marin forsøpling) har blitt en av de største miljøutfordringene vi har i dag. Tilskuddsordning til tiltak mot marin forsøpling. I 2019 hadde Kristiansand kommune en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Nå lyses det ut 250 000 kroner i tilskuddsmidler også for 2020
 2. Marin forsøpling - Kunnskap, tiltak og behov; Abonner på nyhetsvarsel. La dette feltet stå tomt om du er en person: Marin forsøpling - Kunnskap, tiltak og behov. Kontaktinfo. Salt Lofoten AS Postboks 91 8301 Svolvær. Telefon: (+47) 907 51 275. E-post: post@salt.nu. Organisasjonsnummer: NO 995 605 406 MV
 3. Foreslår nye tiltak og virkemidler mot marin forsøpling Miljødirektoratet har kommet med en oppdatert tiltaks- og virkemiddelsvurdering mot marin forsøpling. Avfall Norge sendte inn høringsinnspill på denne i mai i år
 4. Skal bekjempe marin forsøpling med elleve tiltak Nordic Coastal Clean Up vil blant annet innføre en nasjonal strategi for å nå FNs nullvisjon. Bjørn Vilberg. Ifølge Miljødirektoratet havner mellom 8 og 12 millioner tonn plast i havet hvert år, hvor 94 prosent av dette synker og blir liggende på havbunnen
 5. Kunnskapen om marin forsøpling vokser. Det kommer stadig ny forskning og ny, viktig data om temaet. I tillegg utvikles regelverk og tiltak som skal forebygge plastforsøpling. Det er også stor oppmerksomhet rundt temaet nasjonalt og internasjonalt. Ulike aktører over hele verden bidrar stort i opprydningsarbeidet og i kampen mot marin.
Undervisningsopplegg - strandrydding og marin forsøpling

Tiltak mot marin forsøpling. Framsteg Ungdomslag var ute i skjærgården i løpet av påska 2017 og ryddet Østre og vestre Hærholmen rett vest for Tånes i Mandal kommune, Foto: Linda Rabbe Haugen. Plastposer, tapte fiskeredskaper og annet søppel skader og tar livet av store mengder dyr i og rundt skjærgården hvert år Marin forsøpling er et miljøproblem jeg tar på største alvor og jeg er særdeles opptatt av å støtte tiltak som kan løse utfordringene. I Norge merker vi nok effekten av plastsøppel mer enn i mange andre land, fordi havstrømmene fører med seg havsøppel fra kontinentet Go to Measures Measures. Our shareholders are a combination of NGOs, companies and persons that are looking for idealistic results as much as for profit, and our common goal is to take Salt Life AS to a leading position in operational services in beach cleaning and fighting marine litter Vi vet også at omtrent 15 % av marin forsøpling er på strendene og langs kysten, ytterligere 15 % flyter på havoverflaten og de resterende 70 % synker ned til havbunnen. Her finner bl.a. gåsenebbhvalen maten sin, og da hvalen som strandet på Sotra tidligere i år viste seg å ha 30 plastposer i buken, forstår vi at det er sammenheng mellom forbruk, forsøpling og dyreliv, kretsløpet og. Lanserer elleve tiltak mot marin forsøpling. Hold Norge Rent-sjefen vil ha dialog med næringslivet. I dag starter Hold Norge Rent-konferansen. Inngår samarbeid for å rydde filippinske havnebyer. Europa-konferanse om forsøpling av havbunnen. 40 norske millioner mot marin forsøpling

Levende Hav - Nasjonalt tiltak mot marin forsøpling

Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak 70 millioner til tiltak mot marin forsøpling Søppel som er samlet sammen og gjort klart for henting på en holme utenfor Nordlandskysten (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland) Miljødirektoratet har nå tildelt 70 millioner kroner til 69 prosjekter i hele landet for å forebygge miljøskadene av marin forsøpling Klima og miljøminister Vidar Helgesen sier at internasjonale tiltak er best, og emballasjeindustrien er positiv til å diskutere hvordan man kan forhindre marin forsøpling.. Det er klart at mesteparten av den marine forsøplingen kommer fra maritim virksomhet og andre typer plast enn emballasje marin forsøpling» fra 2016, foreslår en rekke tiltak som bør gjennomføres på lokalt nivå. Vurderingen viser at majoriteten av den marine forurensning i tettere befolkede områder i Norge stammer fra lokale kilder

Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og

- Marin forsøpling er et stort og økende problem, Norge har gode tiltak for god avfallssortering, vi har et godt regelverk og et fungerende apparat for å samle inn søppel,. 3 millioner til tiltak mot marin forurensing. Mengden jobb med marin forsøpling har økt betydelig de siste årene, og går langt ut over de pålagte oppgavene; gjennom prosjektet ønsker vi å øke Skjærgårdtjenestens kapasitet til å rydde, hente og levere strandsøppel Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2019 Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 65 millioner kroner. Fristen for å søke er 31. januar 2019

Fiskeridirektoratet kan videre gjennomføre nødvendige tiltak for den ansvarlige sin regning og risiko. Utgifter ved slike tiltak er tvangsgrunnlag for utlegg. Dette gjelder ikke for uheldige tap gjennom fiske. Konsekvenser. Fiskeredskap som mistes og blir stående igjen på havbunnen bidrar til forsøpling og kan fortsette å fiske i lang tid Marin forsøpling er det raskest voksende miljøproblemet vi har i verden i dag. Hvert år dør store mengder dyr, fisk og fugler som følge av søppelet i havet. I dette undervisningsopplegget lærer elevene om hvor søppelet i havet kommer fra gjennom hands-on utforsking, om konsekvensene av marin forsøpling, og de blir utfordret til å finne gode og kreative løsninger på problemene. 1.4 Marin forsøpling - en kort introduksjon 9 2 Status for marin forsøpling langs Norskekysten 14 2.1 Arbeid mot marin forsøpling 14 Strandsøppel 14 Havbunnen 15 2.2 Status rydding 17 2.3 Grove trender 20 3 Kartlegging 22 3.1 Oversikt over kartleggingsverktøy 22 3.2 Informasjon om hotspots basert på kartleggingsverktøyene 3 Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på oppryddingsaksjoner og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Nå kan du søke til om støtte til rydding av avfall langs strender og sjøbunnen Tiltak det kan søkes om støtte til • Opprydding av marin forsøpling og koordinering av slike prosjekter. • Prosjekter med hensikt å forebygge marin forsøpling. Hovedformålet med tilskuddsordningen er å støtte opprydding i strandsonen. Sjø/havbunn frem til marbakken, eller til 5m dyp, regnes også som strandsonen

Tiltak mot forsøpling - Hold Norge Ren

Undervisningsopplegg om marin forsøpling - Hold Norge Ren

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling... 9 Tillegg: 12. Vedtak i bystyret 20. juni 2018 arbeidet mot marin forsøpling etter den danske modellen Miljøkajakken. Dette er en ordning der folk kan få leie stabile kajakker gratis mot at de også plukker med se Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling . Berg, Allan Endret:16.03.2017 00:57 Emneord (los) Forsiden. Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. Marin forsøpling - strandrydding. Reno-Vest IKS har, på vegne av eierkommunene i Vesterålen, søkt Miljødirektoratet om støtte til tiltak mot marin forsøpling av kysten, fjære- og strandområder i Vesterålen. I 2020 er det innvillget 770 000 kroner til å dekke transport av frivillige til/fra ryddeområder,. Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling: Ekspandér faktaboks Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i. Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning som skal gå til tiltak mot marin forsøpling og oppryddingstiltak. Søk om midler i vårt elektroniske søknadssenter. Internasjonalt arbeid. Internasjonalt deltar vi på vegne av Norge i den regionale OSPAR-konvensjonen om vern av det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren

Åtte nordiske samarbeidspartnere foreslår nå 11 tiltak for å bekjempe marin forsøpling i Norden. Les også: Deler ut tilskudd til opprydding av marin forsøpling Samtlige nordiske land er rammet av marin forsøpling, og Nordisk ministerråd utgir nå en rapport med elleve anbefalinger mot marin forsøpling i Norden Vedr. tiltak mot marin forsøpling NHO, Virke, Norsk Industri , Sjømat Norge og Norges Fiskarlag viser til Miljødirektoratets o verordnede tiltaksvurdering mot marin forsøpling som ble oversendt departementet 06.06.2016. Flere av de foreslåtte tiltakene berører næringslivet. Vi gir her en kort vurdering av direktoratet Verden genererer 275 millioner tonn plastavfall årlig, hvorav 5-13 tonn ender i havet. Dersom vi ikke iverksetter tiltak er det anslått en firedobling av plastforsøplingen innen 2050. Situasjonen er dramatisk og krever handling. Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å: Sikre at Kystverkets mandat også omfatter marin forsøpling Marin forsøpling er avfall som har kommet på avveie og havnet i havet. Dette er et alvorlig miljøproblem, som kan ha store negative konsekvenser for det marine miljøet. Her kan du finne kunnskap og informasjon som er nyttig i arbeidet mot marin forsøpling

Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling - Miljødirektorate

Marin forsøpling. Forsøpling i havet truer både dyr og mennesker. Vi mener at f.eks strandrydding er et meget effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og for å plukke opp avfall før det føres tilbake ut på havet. Jo oftere det ryddes,. Utfordringene knyttet til marin forsøpling er enorme, og plast på avveie beskrives nå som verdens raskest voksende miljøproblem. Vi står ovenfor en situasjon hvor vi risikerer å ha mer plast enn fisk i havet i 2050, hvis vi ikke tar ansvar og setter inn tiltak nå Dalane friluftsråd «Tiltak mot marin forsøpling i Dalane» 400 000,- Fjordkysten Friluftsråd «Kyst og fjordrydding Sogn og Fjordane 2019» 2 000 000,- i 2019 og 700 000,- i 2 020; Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal «Tiltak mot marin forsøpling i Nordmøre og Romsdal» 1 800 000,- i 2019 og 200 000,- i 202 Foreslår tiltak mot marin forsøpling. Jon Aamodt. 08. feb 2018. 14:00. Kommunestyret i Søgne har i budsjettet for 2018 og 2019 satt av kroner 100.000 til støtteordning/kampanje mot marin forsøpling Marin forsøpling og tiltak og strategi for å møte problemet er viktig for friluftsrådene. På fredagens årsmøte vedtok forsamlingen en uttalelse med en lang rekke forslag som vi mener er viktige å gjennomføre. Uttalelsen er nå oversendt Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og vil vil følge opp dette tett i tiden som kommer

65 millioner til tiltak mot marin forsøpling. Dersom du har en god idé til å fjerne søppel i sjøen og langs kysten vår, er tiden inne for å søke om midler til å sette ideen ut i livet Marin forsøpling er et globalt problem som krever internasjonale løsninger. Høyre mener vi trenger strengere internasjonale reguleringer og vil forsterke den internasjonale satsingen. • Vurdere ulike tiltak som bidrar til å begrense unødvendig bruk av plastemballasje Dette som et tiltak for å begrense mengden «eierløst» avfall, samt effektivisere ryddingen av avfall på avveie, særlig rettet mot enkeltpersoner og spontan, uorganisert rydding gjennom året. Prosjektet tar mål av seg å holde Oslofjordens kystlinje fri for marint avfall ved å engasjere flest mulig i arbeidet mot marin forsøpling

Kristiansand kommune - 12 fikk støtte til tiltak mot marin

Regjeringen har blant annet satt i gang et bistandsprogram for å hindre marin forsøpling og har satt av 150 millioner kroner til nettopp dette formålet. Andre tiltak som « fishing for litter », der fiskebåter kan levere inn plast og avfall til havnen helt gratis, har gjort at dugnadsånden mot marin forsøpling er styrket Marin forsøpling er et globalt problem. Marin forsøpling, det vil si avfall som havner i sjø og vann, er et stort problem. I år går TV-aksjonen til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Trash Trawl er et viktig bidrag for å hindre at søppel havner i Oslofjorden

Marin forsøpling Hold Norge rent. Plast i havet. I dette prosjektet vil elevene få solid kunnskap om utfordringene med plast i havet. Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet Trinn 8-1 Dette håper de kan bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge. Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret, kan søke om støtte i forkant av et prosjekt (minimum 300 000,-). Privatpersoner kan dog ikke søke på dette tilskuddet Det vil være viktig å bringe engasjementet knyttet til marin forsøpling inn i denne strategien, både ut fra et miljø - og verdiskapende perspektiv. Et senter i Lofoten/Vesterålen vil kunne bli et nyskapende og offensivt tiltak i en havstrategi for Norge samsvar med Miljødirektoratets tilskuddsordning: støtte til tiltak mot marin forsøpling. Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi har, og omfanget synes å øke. Avfallet gjør stor skade på dyrelivet og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet

Mer penger til tiltak mot marin forsøpling Av Camilla Skjær Brugrand 17. juli 2017, 08:38 Rydding av strender og sjøbunn er prioritert når Miljødirektoratet har fordelt pengene Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke. Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet. Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til tiltak mot marin forsøpling i Norge, inkludert Svalbard

Søk om midler til tiltak mot marin forsøpling - Hold Norge

Debatt: Marin forsøpling - Norsk skipsfart sentral i

 1. Prosjektet vil beskrive mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling fra næringen, og bidra til å fremme konkrete forslag til forebyggende tiltak basert på identifisering av kilder og årsakssammenhenger innenfor den enkelte sektor
 2. HAVPLAST- Marin plast fra norsk sjømatnæring - kartlegging, kvantifisering og handling - har som mål å redusere omfanget av marin plast på avveie i det marine miljø fra fiskeri og havbruk. Prosjektet vil beskrive mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling [Les mer »
 3. dre plastbiter ut i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer og havner i næringskjeden. Naturvernforbundet jobber nå for å
 4. Regjeringen har også opprettet og bevilget 27 millioner i 2018 til et senter for oljevern og miljø i Lofoten/Vesterålen, hvor kampen mot marin forsøpling blir en sentral oppgave. Og senere i år vil Miljødirektoratet foreslå en rekke nye nasjonale tiltak, for eksempel om tiltak mot spredning av mikroplast fra bildekk og spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner
 5. Samarbeidsarena for aktører som jobber mot marin forsøpling has 1,239 members. Gruppe for alle aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor som jobber med marin forsøpling. Gruppen er en del av samarbeidsarenaen for marin forsøpling, og målet er å stimulere til dialog, koordinering og samarbeid, samt å inspirere og motivere
 6. 25. april kom Christine Evjen i Grønn Ungdom med drøye og usanne påstander mot Regjeringen om plast og marin forsøpling. Aldri har en norsk regjering satt i gang så mange tiltak mot marin forsøpling som den nåværende regjeringen. Regjeringen har blant annet satt i gang et bistandsprogram for å hindre marin forsøpling og har satt av 150 millioner kroner til nettopp dette formålet

Ryddeprosjektet Ren Kyst har også pågått gjennom sesongen, og har i 2018 hentet inn omlag 50 tonn marint avfall fra strendene i Tromsø og Karlsøy. Det er i løpet av høsten 2018 laget en oversikt over aktører i Tromsø, Troms og nasjonalt som jobber med plastreduserende tiltak og marin forsøpling Plast og marin forsøpling; Aktivitetstilskudd 2020: Plast og marin forsøpling. Regjeringen har lyst ut midler til aktiviteter for å rydde kystområder og for arrangementer og arbeid med tiltak mot marin forsøpling, og Naturvernforbundet får trolig midler som kan brukes over hele landet - Marin forsøpling er utbredt problem langs kysten. Denne ordningen er et viktig tiltak i miljøarbeidet langs kysten, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn. Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 80 millioner kroner. Fristen for å søke er 15. februar 2018

Marin forsøpling: nå kan du søke om støtte - Miljødirektorate

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner som vil bidra med tiltak mot marin forsøpling oppfordres nå til å søke kommunal støtte. Prosjekter som bidrar til forebygging og opprydning av marin forsøpling, inkludert arrangementer under Miljøuka, kan få støtte opp til 50 000 kroner Miljødirektoratet åpner 15. januar-15. februar for å søke tilskudd for tiltak som forhindrer marin forsøpling, fortrinnsvis i strandsonen. Minstebeløpet det kan søkes om er 300 000 kroner. Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling - Miljodirektoratet.no Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling - søknadsskjema Miljodirektoratet.no Lokale tiltak krever kanskje.

Marin, som lever i eller hører til havet.. Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: marin i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/marin - Behovet for tiltak mot forsøpling i dei nordiske landa er stort, og tiltaka må utviklast i dialog med kjeldene og setjast i verk på styresmaktnivå, seier Fanny Pindsle, prosjektleiar for Nordic Coastal Clean Up, i ei pressemelding Tabell 1: Naturvernforbundets kommentarer til Miljødirektoratets hovedforslag mot marin forsøpling Tiltak 1. Produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen 2 Marin forsøpling, fiskeri og havbruk Workshop i Lofoten 20.-21. September 2016, Mortsund Oppsummering og innspill/konklusjon Vi takker alle som var tilstede ved årets workshop og bidro med sin tid, sin kunnskap og sine erfaringer rundt denne viktige problematikken. En spesiell takk til Salt Lofoten, som ledet os forsøpling • Bergen kommune er nå innmeldt i HNR • Bergen kommune blir vertsby for HNR-konferansen om marin forsøpling 5.- 6. februar 2019 • Flere større arrangementer om marin forsøpling vil skje i Bergensregionen våren 2018 i samarbeid med HNR, BOF og Clean Shores Global m. fl

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Berge Etter at hver gruppe hadde sortert ut sine fraksjoner ble hver gjenstand talt, veid og registret. Registrering av strandsøppel er per dags dato den eneste indikatoren på marin forsøpling som sier noe om kilden til avfallet. Derfor er det vesentlig å innføre god registrering ettersom at det er grunnlaget for forebyggende tiltak Videreføre tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling. Styrke samarbeidet mellom Miljødirektoratet og andre myndigheter på marin forsøpling. Kystverket,. Clean Nordic Oceans ble etablert som nettverk for å kunne utveksle kunnskaps og erfaringer for metoder og tiltak som kan redusere faren for spøkelsesfiske, havforsøpling og øke mottak og gjenvinning fra yrkesfiske og fritidsfiske. Alle nordiske land har deltatt i nettverket.Gjennom bruk av egen nettside (www.cnogear.org), workshops, seminar, konferanse, filmer og sosiale medier har dette. I stortingsmeldingen om avfall fikk KS gjennomslag for bedre finansieringsordninger av avfall med ukjent opphav: «Kommunen er i en del tilfeller nøkkelaktør til å gjennomføre lokale tiltak mot marin forsøpling og mikroplastforurensning. Regjeringen vil innføre en kommunal tilskuddsordning til gjennomføring av aktuelle tiltak.

Industrien vil bidra mot marin forsøplingUndervisningsopplegg om marin forsøpling - Hold Norge RentSetter inn ytterligere tiltak mot marin forsøpling - FrPRefusjonsordningen for marint avfall - Hold Norge RentSlik skal Bergen bekjempe plastproblemet i 2019Forventer penger til flomsikring av Odda sentrumVannportalen - Møter
 • Jahreshoroskop 2018 löwe 3 dekade.
 • Fahrrad konfigurator.
 • Kia picanto 2014.
 • Falukorvs rätter recept.
 • Ikke betalt årsavgift 2017.
 • Einmalzahlung bausparvertrag schwäbisch hall.
 • Ihk hessen prüfungstermine 2017.
 • Beste cider på polet.
 • Jocelyn wildenstein 1970.
 • Input lag display.
 • Juegos del chavo del 8 en la vecindad.
 • Honolulu hawaii.
 • Morsomme sportsbilder.
 • Modningstegn før fødsel.
 • Was hilft gegen infektionen.
 • Baden online app.
 • Demo polen.
 • Kickboxing klær.
 • Hjernebroen.
 • Hitman game 2017.
 • Nikotinfritt snus test.
 • Austrian airlines check in.
 • Köpi dortmund fotos.
 • Perlen oslo.
 • Laduree berlin.
 • Aktivitäten zürich für paare.
 • Rheinische post leserservice kündigung.
 • Mi familia lo mejor de mi vida frases.
 • Gruppenticket bahn nrw.
 • Stålnetting.
 • Kjendis med jul i navnet.
 • Riedgrasgattung.
 • Partner motorsag forhandler.
 • 35 5 timers uke årsverk.
 • Waiting for godot youtube.
 • Igs schule oker.
 • Fastpris taxi gardermoen.
 • Opec meeting 24 july.
 • Elektronisk julekort bedrift.
 • Kjøttpudding kjernetemperatur.
 • Glava proff 34 u verdi.