Home

Hva er hovedformer og sideformer

Eksempel på hovedformer og sideformer i nynorsk. Hovedformer er mogleg og mogeleg (likestilte hovedformer); sideform er muleg.I det andre eksempelet er moglegheit og mogelegheit likestilte hovedformer, mens mugelegheit er sideform. I rettskrivingsreforma i 2012 ble mange av sideformene fjerna fra rettskrivinga og hele skillet mellom hovedformer og sideformer oppheva Det er klart at systemet med hovedformer og sideformer til å begynne med ble betraktet som en midlertidig løsning. Kategorien sideformer ble opprettet som et slags venterom for ord og former som enten var på veg inn i hovedrettskrivinga eller på veg ut av den (Omdal og Vikør 1996:46)

Sideform eller klammeform var i norsk rettskriving skriveformer eller bøyingsformer som var rekna som korrekte, men som likevel ikkje var tillatne i lærebøker og i institusjonar som hadde ein strammare normal. Her måtte ein i staden bruka hovudformer.. Omgrepet vart første gong brukt i norsk språknormering i 1901, då Arne Garborgs og Rasmus Flos «midlandsnormal» vart underkjent som. I ordbøker blir sideformer oppgitt i firkant-paranteser («klammer») noe som har gitt sideformene tilnavnet «klamme-former». I 2005 besluttet Språkrådet at bokmål ikke lenger skulle ha klammeformer. Dette medfører at alle former av et ord anses for å være hovedformer og kan benyttes i lærebøker og dokumenter I bokmål ble læreboknormalen og systemet med sideformer og hovedformer avskaffet fra 1. juli 2005. På bokmål er det dermed ingen forskjell på godkjente bokmålsformer. Se også. Læreboknormalen av 1959; Kilder. Rundskriv V-11/2007 fra Kultur- og kirkedepartementet, pkt Hun uttalte at fornying er «hovedform» på både bokmål og nynorsk. Dette ble senere tilbakevist av professor Finn-Erik Vinje , som viste til at skillet mellom hovedformer og sideformer er opphevet på bokmål, slik at alle former som står i ordboken, også svært lite brukte former som fornying , forelsking , forferdiging , forloving eller fornøying , er «hovedformer» I 2005; skillet mellom hovedformer og sideformer tatt bort i bokmål. I bokmål finnes det kun hovedformer. I nynorsk er det et skille mellom hovedformer og sideformer. Nynorsk har en trang læreboknormal og en vid rettskrivning. I 2005 vedtok Språkrådet at det skal bli en enklere og stram nynorskform

klammeform - Store norske leksiko

 1. Basistrening er en samlebetegnelse på trening en utfører uavhengig av idrett. En kan dele det opp i styrke, utholdenhet, koordinasjon, spenst, hurtighet og bevegelighet. En kan trene en eller flere av disse egenskapene for å bedre prestasjon, ta vare på helse, eller å kunne utføre hverdagslige aktiviteter
 2. Start studying Norsk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Alf Hellevik: «Forholdet mellom hovud- og sideformer i rettskrivingsnormalen», i Språkrøkt og språkstyring. Oslo 1979. Ernst Håkon Jahr: «Om 'hovedformer', 'jamstilte former' og 'sideformer' i skriftnormalene. En historisk oversikt», i Innhogg i nyare norsk språkhistorie. Oslo 1992. Finn-Erik Vinje: Et språk i utvikling. Oslo 1978.

Ikke lenger hovedformer og sideformer i bokmål

 1. Endringene skal være kommet med i de nye papirutgavene av Bokmålsordboka og Tanums store rettskrivningsordbok. Finn-Erik Vinjes kritikk av reformen kan man lese i Lektorbladet 2/2005. Hovedendringene. Skillet mellom hovedformer og sideformer faller bort: sto/stod (før: stod [sto]
 2. Eksempler på sideformer og hovedformer av henholdsvis stammer og bøyninger gis i (3) og (4). (3) [antagelig] antakelig [bonn] botn bunn [deltagelse] deltakelse deltaking deltaing vedtak som er gjort med hensyn til hva som er tillatt å skrive innenfor offisiell rettskrivning
 3. Vi legger også merke til at det er de «radikale» formene som ble gjort til hovedformer. 1981 Den ganske utbredte misnøyen med rettskrivningen førte til at Stortinget nedsatte en komite i 1964 - «Vogt-komiteen» - som skulle «ta opp til drøfting heile språksituasjonen i landet, og gjera framlegg om tiltak som komiteen meiner kan tene til å ta vare på og utvikle vår norske.
 4. Hva karakteriserer norsk språkhistorie etter 1990? Hvordan er situasjonen med hovedformer og sideformer i bokmål og nynorsk i dag? Bokmål har i dag har ingen skille mellom hovedformer og sideformer, mens nynorsk har en smal hovedform og bred sideform. 4
 5. Oversikt og nøkkelforskjell 2. Hva er ioniske overflateaktive stoffer 3. Hva er ikke-ioniske overflateaktive stoffer 4. Sammenligning side om side Det er to hovedformer av ikke-ioniske overflateaktive stoffer i henhold til forskjellene i deres hydrofile grupper som følger

Men mange tradisjonelle riksmålsformer som er mye brukt, blir igjen godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen, som bygget, fingre, og hverken. En viktig nyhet er at skillet mellom hovedformer og sideformer faller bort i bokmål, men beholdes i nynorsk Delirium, eller på norsk akutt forvirring, er en akutt eller subakutt (i løpet av noen dager) innsettende forvirringstilstand hvor hjernens funksjoner svikter. Delirium utløses på grunn av en akutt sykdom, på grunn av et legemiddel, eller ved plutselig avhold fra alkohol hos en person som har misbrukt store mengder alkohol daglig. Ved alkoholabstinens kalles tilstanden for delirium. Det er derimot den mystiske bombemannen i København. Kommunikasjonsformer. Det er vanlig å skille mellom tre hovedformer for måten kommunikasjonen foregår på: Personlig kommunikasjon er toveiskommunikasjon mellom to eller få personer, der deltakerne møtes ansikt til ansikt. Kommunikasjonen er privat, og preget av direkte tilbakemeldinger

Norsk språkråd utarbeidet da et omfattende forslag for begge målformer, som ble oversendt departementet i 2003 og med visse unntak godkjent i 2005. De viktigste punktene som angår bokmålet, er følgende: «Skillet mellom hovedformer og sideformer faller bort», og dermed systemet med en læreboknormal Det er to hovedformer av rentederivater. Den første er et rentederivat, og det er her betalingene mellom de to partene i avtalen er relatert til en form for rentesats. Det enkleste eksemplet er en renteswap, som innebærer at begge parter blir enige om å betale den andre en hypotetisk rentebetaling på et hypotetisk lånebeløp Start studying Naturfag (Energi og krefter). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Sideform - Wikipedi

 1. Skillet mellom hovedformer og sideformer faller bort: sto/stod (før: stod [sto]) Enkelte sideformer tas ut av rettskrivningen. Skråstreken mellom bokmålsformene betyr valgfrihet. Sideformer i ubestemt flertall hankjønn av typen [lærerer] og [beverer] tas ut
 2. Hovedmålet var å «rydde opp» og forenkle. Klammeformene ble fjernet. Hytta og hytten ble likestilt. Sideformer ble likestilt: ga-gav. 2012 - nynorsk. - Departementet ville ha vekk klammeformer og ønsket enkle regler. Resultatet er valgfrihet i lærebøker og for elever, ifølge Arne Torp
 3. Og årsaken er at det var sterk uenighet i Språkrådet om hovedformer og sideformer kunne likestilles. Nye ord Fra 1. juli innføres også en rekke, nye ord i det norske språk
 4. vet at det å kunne et ord er en sammensatt kompetanse, og at ordkunnskap utvikles fra; - ingen kunnskap om ordet - kjenne igjen ordet, men ikke kunne bruken av det selv - kjenner igjen ord, og kan bruke det selv. får bruke begreart og/eller loggbok når nye ord skal læres for å synliggjøre hva de kan fra før og hva som må lære
 5. Nyhetsblogg om mynter og frimerker, med aktualitetsartikler og tips og råd fra våre beste bloggforfatter
 6. Oppsummering. Multippel sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg). Nervetråder fra nervecellene i sentralnervesystemet er kledd i en isolasjonskappe (myelinskjede) som gjør at signalene ledes raskere mellom sentralnervesystemet og resten av kroppen
 7. Kjøp Bokmålsordliste for den videregående skolen fra Norske serier Bokmålsordliste ble revidert i 2005 i henhold til de vedtakene som da ble gjort. I hovedsak gikk endringene ut på følgende: - Skillet mellom hovedformer og sideformer forsvant. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten

Tillegg:Sideformer i norsk - Wiktionar

I tillegg inneholder bokmålet en del ord som aldri har hatt sideformer med monoftong: Gaule, maule, grei og traust er eksempler på det. I bokmål er det også en del ord som har obligatorisk monoftong, sjøl om det fins varianter med diftong i dialektene våre. Det gjelder for eksempel øst, løv, høst (ikke aust, lauv, haust) Ordet læreboknormal ble ofte brukt synonymt med samnorsk og ble i stor grad diskreditert. I bokmål ble læreboknormalen og systemet med sideformer og hovedformer avskaffet fra 1. juli 2005. På bokmål er det dermed ingen forskjell på godkjente bokmålsformer Jordens overflate dannes under påvirkning av en rekke eksterne og interne prosesser som virker på det med forskjellige hastigheter og krefter. Som et resultat får den de mest varierte og forskjellige former - fra de høyeste fjellkjedene og de små åsene, til dype feil, nedbør og slugter. Hva er jordens overflate? Hvilke strukturelle elementer inkluderer det? La oss finne ut Det elektromagnetiske spekteret er en fellesbenevnelse på alt som omfatter elektromagnetisk stråling. Både radiobølger, lys og stråling er ulike typer stråling i det elektromagnetiske spekteret Slik kan lavtlønte skrives ifølge Språkrådet, og man kan fritt velge mellom disse formene både i og utenfor skolen siden skillet mellom sideformer og hovedformer ble opphevet for bokmålets vedkommende 1. juli 2005:Lavlønnete lavtlønnete lavlønnede lavtlønnede lavlønna lavtlønna lavlønte lavtlønte låglønnete lågtlønnete lågtlønnede låglønnede låglønna lågtlønna.

Stivelse består av lange kjeder av glukosemolekyler, og forekommer i to hovedformer som skiller seg fra hverandre ved forskjeller i måten glukoseenhetene er bundet sammen på: amylose (rettkjedet glukosepolymer) og amylopektin (forgrenet glukosepolymer). Både amylose og amylopektin brytes effektivt ned og absorberes som glukose i tarmkanalen, men for at dette skal skje er mennesket avhengig. 1. Hva er energi? Hvilke hovedformer for energi har vi? Energi er noe vi bruker til alt å må ha for å leve. Det brukes som brensel til kroppen strøm osv Forsett er et juridisk begrep som beskriver den skyldformen som foreligger når den som utfører en handling gjør det bevisst (etter bevissthetsteorien) eller har hatt vilje til å foreta handlingen (etter viljesteorien).. Det skilles mellom tre hovedformer for forsett: hensiktsforsett, sannsynlighetsforsett og eventualitetsforsett. I utgangspunktet vil alltid hensikts- eller. Delirium er en forvirringstilstand som kan oppstå hos syke mennesker, særlig eldre med generelt svekket helse, når de får en akutt sykdom, for eksempel en lungebetennelse, på toppen av dette Det er i dag for eksempel fullstendig likestilling mellom formene brøt og brøyt, mens braut er tatt ut av bokmålsordboka. I forbindelse med rettskrivingsendringer for nynorsk utgår hierarkiet mellom hovedformer og sideformer fra 1. august 2012. Eksterne lenker. Den Nye rettskrivning : regler og ordlister,.

De nye reglene er fastsatt av Kirke- og kulturdepartementet . etter forslag fra Norsk språkråd. I tillegg blir rettsskrivningssystemet forenklet ved at skillet mellom hovedformer og sideformer. Det er tre hovedformer: 1. Verbal mobbing (si stygge ting...) 2. Fysisk mobbing (slå, sparke...) Utestengelse (en elev holdes utenfor). Ved alvorlig mobbing, vil flere av disse mobbeformene opptre samtidig. * Barneombudet har sider der det står skrevet litt om hva mobbing er og hva som eventuelt kan gjøres. Det står også skrevet e

Læreboknormal - Wikipedi

 1. For eksempel så kunne ordene text og extra da gå inn som sideformer, og først bli tatt inn som hovedformer etter 15-20 år. Det norrøne tegnet for th er vel ikke så aktuelt i og med at th-lyden er relativt skjelden i moderne norsk. I tillegg ville det kreve endringer på data-tastatur for å være lettvint å bruke
 2. Hva er en husstand, og hvorfor var husstanden så viktig i det gamle samfunnet? Den gikk i samme retning som reformen i 1917, men var mer konsekvent. Man innførte hovedformer og klammeformer. Hovedmålet var å lage ei tydelig, enkel og stram norsk for nynorsk, uten sideformer. Det var lenge snakk om ei ny rettskriving for nynorsk,.
 3. Ordlista er pedagogisk tilrettelagt for den videregående skolen, og har forklaringer på alle vanskelige ord. Den er revidert etter - Skillet mellom hovedformer og sideformer forsvant. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten. Les.

Vedtekter og reglement. TL-kurs Bergen 2015. Veiviseren. Årets Bridgeildsjel 2020 - finalistene 2019 Inger Hjellemarken årets bridgeildskjel 2018 - Eva Hagen Årets Bridgeildsjel 2017 - Jan P. Johannesen Årets bridgeildsjel 2016 - Svein-Jarle Ludvigsen Årets Bridgeildsjel + 2 sider til. Nyheter Hva er sorggrupper? Sorggrupper er en viktig form for rehabilitering etter dødsfall, og en vanlig formalisert måte for etterlatte å møtes på. Etterlatte møtes regelmessig, deler erfaringer og hjelper hverandre videre. Gruppene har gjerne en eller flere ledere, og består vanligvis av mellom 5-10 etterlatte Ola T Lånke (KrF): Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kirke-, utdannings- og forskningsministeren: I skolens norskundervisning skilles det mellom hovedformer som er de offisielt tillatte ord, og sideformer som bare kan brukes i « alle andre sammenhenger » Det er tre hovedformer for overføring (bakterier og/eller virus) som det er ønskelig å forhindre fra hender til øyne, nese, munn og åpne sår til en annen person enten via direkte hånd-til-hånd-kontakt eller via indirekte hånd-til-objekt-til-hånd-kontak

Energikjeder i en bolig: Myndigheter anbefaler å bruke ulike typer energikilder til oppvarming av bolig slik at man til enhver tid kan bruke den energikilden som er best egnet. Energioverføring - varme og arbeid. Energi kan overføres fra ett sted til et annet ved varme eller ved arbeid. - varme er energioverføring som følge av temperaturforskjell - eks ¥Defin r begrepene enhet , variabel og verdi . Hva er hva i utsagnet ÓI Norge leser flere menn enn kvinner aviser hver dag .Ó ¥Defin r begrepene operasjonalisering , validitet og reliabilitet . Hvordan kan du operasjonalisere Ódaglig avislesing Ó. Hvilke utfordringer kan du m¿te ifht validitet og reliabilitet hvis du skal gjennomf ¿re e Bokmålsordliste ble revidert i 2005 i henhold til de vedtakene som da ble gjort. I hovedsak gikk endringene ut på følgende: - Skillet mellom hovedformer og sideformer forsvant. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten. I nynorsk ble dette skillet opprettholdt

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet - Wikipedi

Kåret til Norges beste sommerby. Noen kilometer fra Larvik ligger idylliske Stavern. Stavern er en unik og ekte liten by ved havet. Ytterst få steder ved Skagerrak kan by på et så stort mangfold av kulturbegivenheter, skjærgårdsopplevelser, arkitektur og vibrant bymiljø som Stavern Det finnes to hovedformer for diabetes, type 1 og type 2. Type 1 kommer oftest ganske brått når du er barn eller tenåring. Type 2 kommer vanligvis gradvis på grunn av inaktivitet og overvekt. Den rammer oftest folk over 40 år, men kan oppstå allerede fra tenårene. Denne informasjonen handler om diabetes type 1. Hva er diabetes type 1

Lisa: Norsk: Språklige forhold etter 1990 - i dag

- Skillet mellom hovedformer og sideformer forsvant. Sideformer er former som står oppført i klammeparentes i ordlistene, og som ikke kan brukes i lærebøker og i statstjenesten. I nynorsk ble dette skillet opprettholdt. - Mange lite brukte former gikk ut av ordlistene, f.eks. fekk, måndag, kvefs, åffe Klikkventil og pop-up-ventiler åpnes og lukkes ved å trykke på toppdekselet av selve ventilen, her er det altså ingen eksterne bevegelige deler. Ønsker du et så «rent» uttrykk som mulig, er det klikk eller pop-up som gjelder - men vær oppmerksom på at disse ventilene er av-og-på-ventiler. Enten er de helt åpne, eller helt lukket

I bokmålet er formene med -et (kastet, hentet) de eldste, ettersom -et er endinga i disse verba i dansk, som bokmålet bygger på. I rettskrivingsreformen som kom i 1917, blei former som kasta, hoppa valgfrie sideformer, mens kastet, hoppet fortsatt var hovedformer (dvs. tillatt Hva er narrativ veiledning? Jerome Bruner (1991) mener mennesket konstruerer verden gjennom to hovedformer: den logisk-paradigmatiske tenkemåten og den narrative tenkemåten. Spør hvordan veisøker gjennomførte disse handlingene og hva de tenkte på i etterkant Diabetes type 2 er en kronisk tilstand med forhøyet blodsukker der kroppen enten lager for lite insulin eller så virker ikke insulinet som det skal. Dette kan føre til alvorlige helseproblemer, men livsstilsendringer og legemidler kan bidra til at du holder deg frisk Ordet kapitalisme forekommer i dag mest i bruk i den engelsktalende del av verden, spesielt i USA. I sin mest vanlige form forstås gjerne kapitalisme som navnet på et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne økonomiske interesser, og hvor profittmotivet.

Dette er den utenlandske økonomiske aktiviteten til enhver bedrift eller bedrift, som er et eget område av sitt arbeid, og utvikler seg i direkte forbindelse med verdensmarkedet. Nå som du vet hva FEA er, la oss gå videre til det komplekse konseptet - WEC Cathrine Ulrikson . Stortinget er Norges nasjonalforsamling (parlament), og består av 169 folkevalgte representanter.Stortingets viktigste oppgaver er å vedta lover, vedta statsbudsjettet og kontrollere hvordan regjeringen utøver sin makt.. Grunnloven inneholder, foruten regler om forholdet mellom borgerne og staten (menneskerettighetene), regler om statsformen og fordelingen av makt mellom.

hva renter er hva trekkgrunnlag er og hvordan skatt beregnes av dette hva forskjellen på serie- og annuitetslån er hvordan en setter opp et budsjett Vi har to hovedformer for lønn, tidslønn og prestasjonslønn. Har du tidslønn bestemmes lønna av den tiden du jobber Kreft er en samlebetegnelse på mange sykdommer; brystkreft, prostatakreft, lungekreft, tykktarmskreft. Listen er lang. Det samme gjelder også blodkreft. Men hva er forskjellen på de ulike kreftformene? Blodceller. Siden kreft kan oppstå i cellen må vi se nærmere på de ulike celletypene. I blodet har vi tre ulike celletyper (Figur 1.

Kroppsøving - NDL

Vår pris 245,-. Ordlista er pedagogisk tilrettelagt for den videregående skolen, og har forklaringer på alle vanskelige ord. Den er revidert etter Rettskrivningsendringer. Det er ingen utvetydig svar på spørsmålet om hva eros er. Noen ser i dette ordet ømfintlig kjærlighet, andre ser etter vulgær undertekst i den, og andre ser fortsatt på gammel gresk mytologi. Og faktisk er alt riktig. La oss forsøke å forholde oss til definisjonene av dette ordet, hvordan dens betydning har forandret seg gjennom historien og hva som anses i dag som eros

Det er to hovedformer for ansvarlig selskap: I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) har alle deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for hele gjelden. Solidaransvar betyr at kreditor kan kreve hele gjelden fra en av deltakerne, og så er det opp til deltakerne å gjøre opp seg i mellom Hva er lisenser? Dataprogramvare er åndsverk og er derfor underlagt Åndsverklovens bestemmelser. Det vi i dagligtale omtaler som lisens er den avtalen som gir en person rettigheter til å bruke og/eller spre et dataprogram. Gratis programvare. Programvare som kan brukes vederlagsfritt. Lisensteksten kan fremdeles stille betingelser for bruk Diabetes type 1 og type 2 er anerkjente hovedformer av diabetes. Type 1 er en autoimmun sykdom som typisk debuterer i barne- eller ungdomsårene og gir avhengighet av insulin. Type 2, også benevnt aldersdiabetes, debuterer typisk i godt voksen alder og da uten avhengighet av insulin. Årsakene er koblet til genetikk og livstil, men ikke til autoimmunitet - Hva er amerikansk ledelsesteori? - Vi kan si det er tre hovedformer for ledelsesteori: butikk og forretning, forening eller fagbevegelse og organisasjonslivet, og forvaltning i staten. Den amerikanske teorien handler om forretning, og så prøver man å overføre dette til offentlig og kommunal forvaltning og organisasjonslivet, sier Suhr Eksempelvis ble vatn, ramn, botn, dokke, mjøl og bein hovedformer som lærebøkene måtte bruke. Formene vann, ravn, bunn, dukke, mel og ben ble stående som sideformer - klammeformer. Mer generelt ble antall ord med obligatorisk diftong, a-endelse i bestemt form entall, og a-endelse i preteritum, kraftig redusert

Nynorsk skrives i dag av 10-15 % av befolkningen.[1][2] Skriftnormalen har to nivåer: hovedformer som skal brukes i lærebøker og av det offentlige (læreboknormalen), og sideformer som tillates i elevarbeider og offisielt regnes som korrekte Da ville vi ikke visst hva som var viktig, og hva som var uviktig, forklarer Vittersø, og utdyper: - Mennesker som ikke kan føle, klarer heller ikke å bestemme seg for hva som er viktig. Ikke engang når det gjelder bagateller, som hvorvidt det er best å gå til legen på onsdag eller torsdag hvis begge dager passer like godt - de klarer ikke å prioritere hva de skal gjøre innhold Kompetansemålene H1-6, se boka Helse 1. 7A Å være syk 10 Hva er sykdom? 12. Å være akutt syk 14 Å være kronisk syk 16. Helse og sykdom 18 Å behandle sykdom 2 Hva er en spiseforstyrrelse? Spiseforstyrrelser er et samlebegrep for flere tilstander eller lidelser med beslektede kjennetegn. En person har en spiseforstyrrelse når tanker, følelser og atferd i forhold til mat, kropp og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten

Den .xfdf filtypen er assosiert med Adobe Acrobat. Filene inneholder denne utvidelsen bety de er i XML Forms Data Format som er vanlig formatet som Adobe Acrobat bruker. De .xfdf filer som brukes av denne PDF-program inneholder en beskrivelse av elementene og verdiene av sideformer som navn og verdi tekstfelt og andre data som gjør at disse filene lagre informasjon i et PDF-dokument Hovedformer av hypothyroidisme og ICD-kode 10. 1 Klassifisering . patologi I hypothyroidisme skjoldbruskkjertelen utskiller svært lite tyroidhormon, noe som resulterer i langsomme ned mange prosesser i den menneskelige kroppen. Det er mer enn 10 arter av denne sykdommen, og alle er forårsaket av sykdommer i skjoldbruskkjertelen

Norsk Flashcards Quizle

Hva er prognosen hvis du har MODY? Dette kommer an på hvilken type MODY du har. MODY1 og 3 kan for eksempel utvikle seg slik at blodsukkerkontrollen over tid blir dårligere. Det gjør at du kan måtte endre behandling i løpet av livet. MODY1 og 3 har også risiko for komplikasjoner, og det er derfo Lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivingen fra og med 1. juli Valgfrihet i former. Gjorde skriftspråket og talespråket likere. 2005 rettskrivningsreform (en del ubrukte former gikk ut av ordbøkene, mens noen tradisjonelle mye brukte former ble godkjent.) 2012 Rettskrivningsreform Skillet mellom hovedformer og sideformer ble opphevet. Det betyr at både dialekt og hovedformer er lov i offisielle dokumenter Det er i praksis to hovedformer av ansvarlige selskap som er aktuelle: ANS. I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan med andre ord kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre. D

Sideformer - Allkunn

Videre ble skillet mellom hovedformer og sideformer (« klammeformer ») opphevet. Viser side 1. Fant 2 setninger matching frasen klammeform.Funnet i 1 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil Hva er utenrikshandel og hva er hovedtyper og former? Utviklingen av enhver moderne økonomi er vanskeligå presentere uten å aktivere båndene sine med andre land. Siden 1991 har Russland forlatt statsmonopolet for utenrikshandel, noe som betyr at alle bedrifter er nå klar over hva som er utenrikshandel Sterkt forenklet kan bakteriene deles inn i hovedformene: Kokker: Kokkene er kuleformede bakterier som forekommer dels parvis, diplokokker, dels i kjeder, streptokokker, og dels i hauger, stafylokokker. Staver: Stavene er sylinderformede bakterier eller stavformede bakterier (tidligere basiller).Lengden kan variere sterkt, oftest er den 1-5 μm..

Utviklingen av enhver moderne økonomi er vanskelig å forestille seg uten intensiveringen av forholdet til andre land. Siden 1991 har Russland forlatt statsmonopolet for utenrikshandel, noe som betyr at alle bedrifter nå vet hva FEA er. I dag har alle bedrifter rett til å komme inn på verdensmarkedet for varer og tjenester, og staten fungerer ikke lenger som mellommann mellom det og. Cannabis brukes i tre hovedformer: marihuana, hasj og olje. - Marihuana er laget av tørkede blomster og blader av cannabisplanten. Det er klassifisert som et narkotikum og blir røkt eller tilberedt i spiselige produkter slik som te, krydder og kaker. - Hasj er laget av harpiksen/ plantesaften av cannabisplanten Og små land som opplever at deres eget språk blir mindre og mindre relevant, og står i fare for å miste språket. Moderspråket er jo en del av en persons identitet, og dette kan oppleves negativt, spesielt for de som tjener lite på globalisering

De viktigste rettskrivningsendringer i 2005-reformen

Er norsk et naturlig språk? - BORA Ui

Rettskrivningsreformer i dette århundre

Henriette sin skoleblogg: NORSK: tøm teksten s

I nynorsk er det flere valgalternativer i tillegg til hoved- og sideformer. Hovedformene skal brukes i lærebøker og av det offentlige. - Vi vil bort fra hoved- og sideformer og satser på en. Det finnes derfor nå bare hovedformer. I nynorsk er det fremdeles skille mellom hovedformer og sideformer. Det finnes én læreboknormal som inneholder former som kan brukes i lærebøker - hovedformen, og én normal som kan brukes i de fleste andre tilfeller, som består av hovedformer og sideformer. 4 Stortinget.no inneheld informasjon om saker som Stortinget handsamar, oversikt over møte og høyringar, informasjon om stortingsrepresentantane, omvisingar, læringsspel, kurs med meir Skytjenester er IT-tjenester levert fra Internett. Definisjonen av skytjenester er at alt fra dataprosessering og datalagring til programvare, blir gjort på datamaskiner tilknyttet internett (Kilde: Wikipedia). Den klassiske måten å bruke informasjonsteknologi på er å anskaffe maskinvare, installere programvare og så bruke denne

 • Fetih 1453 izle.
 • Cancer pagurus.
 • Eyes lips face norge.
 • Höchster engel.
 • Lillestrøm vgs musikk dans og drama.
 • Medizintechnik offenburg nc.
 • Gjennomsnittlig karaktersnitt vgs.
 • Pka table.
 • Lp rammer.
 • Haus mieten in schwabach.
 • Basalganglienes plassering.
 • Sletteområder i europa.
 • Minigolf spill.
 • Gichtanfall zeh.
 • Quer durchs land ticket 19€.
 • Årstidene måneder.
 • Storkenebb staude.
 • Swims davos salg.
 • The state season 2.
 • Landratsamt stuttgart stellenangebote.
 • Wetter übersee webcam.
 • Parkering rikshospitalet fødsel.
 • Polizei landshut facebook.
 • Hvor er willy alder.
 • Fjellreven kånken.
 • Hurtigruta cruise.
 • Mirakelet på hudson river.
 • Gaming laptop prisjakt.
 • Titanic survivors.
 • Studieninformationstag 2017 ludwigsburg.
 • Bahco norge.
 • Spaltenvulkan island.
 • Fundraising wien.
 • Hauptstadt deutschland vor 1949.
 • Ballettaufführung nrw.
 • Jack mccall.
 • Pincho nation gøteborg.
 • Vronis tanzstudio stundenplan.
 • Salmenes bok wikipedia.
 • Smok g priv.
 • Hvordan bruke chromecast.