Home

Grunnloven § 97

§ 97 - Spørsmål om tilbakevirkning i forbindelse med

Grunnloven § 10 (§ 12 i 17. mai-versjonen) sa at «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og med de Ceremonier, Han selv fastsætter.» Men til tross for grunnlovspåbudet ble bare 3 av de 6 kongene på 1800-tallet kronet Grunnloven § 97, som sier at Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.. Grunnloven § 98, som sier at Alle er like for loven.. Legalitetsprinsippet er videre forsterket i Grunnloven § 113, som sier at Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. 3. Grunnloven § 97: Tilbakevirkningsforbudet • Rettsregelteori -Hvert rettsområde vurderes for seg opp mot tilbakevirkningsforbudet, eks. familierett, trygderett, kontraktsrett osv (Castberg, Andenæs/Fliflet) -Se Rt. 2006 s. 293 (Arves Trafikkskole) • Standardteori -Det er ikke mulig å si noe eksakt om hvilke tilfeller som faller in Her finner du det utgåtte læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L97. L97 er erstattet av Kunnskapsløftet Om forholdet til Grunnloven § 97 har direktoratet vist til folketrygdloven § 25-14, om adgang til bl.a. å innskrenke rettigheter ved senere lov, Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1996 side 1415 (Borthen) og flertallets begrunnelse på side 1426, samt omtale av dommen i Gyldendal rettsdata, note 1657 til § 25-14

Katrine ~ think pink: 17 Mai

Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdat

tilbakevirkende kraft - Store norske leksiko

Jamfør (forkortet jf. eller jfr.) betyr i henhold til og brukes vanligvis når det henvises til rettskilder, f.eks. rettsavgjørelser, lover eller juridisk teori.. Eksempel: 1. Høyesterett kom til at lovens del V andre ledd hadde tilbakevirkende kraft, jf. Grunnloven § 97. 2. Dette synspunktet har solid støtte i rettspraksis og juridisk teori, jf. blant annet Rt-1910-174 og Rt-2005-855 Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett. Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge.Det betyr at andre bestemmelser som kommer i strid med den, må vike etter lex superior-prinsippet.Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (), den utøvende makt (Kongen i statsråd) og den.

§ 97 - Stortingets behandling av Ot prp nr 37 (1997-98

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

 1. Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt. 2010 s. 143 (rederiskattesaken). Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. (4-5), s 694- 744 Høgberg, Benedikte Moltumyr (2010). Strekker EMKs individvern seg utover det vern som følger av tilsvarende bestemmelser i Grunnloven?. Jussens venner.
 2. Nærmere om tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 på det økonomiske området..... 65 5.5. Oppsummering og veien videre Grunnloven, se Smith (2017a) s. 142-143 og Kierulf (2013) s. 445-446
 3. Grunnloven trenger løpende oppgradering dersom den skal kunne fylle sine funksjoner - både som rettslig operativ tekst og som samlende symbol. En god rettighetskatalog vil bidra til det. Én ting er at enkelte grunnlovsforslag strander på politisk uenighet
 4. Paragraf 97 i Norges Grunnlov bestemmer at ingen lover kan vedtas med tilbakevirkning. Det vil si at nye lover som vedtas kun skal gjelde på forhold fra vedtakelsesdato og fremover i tid. Selv om paragrafen virker lettanvendelig, har den bydt på mange utfordringer, spesielt med tanke på såkalt uegentlig tilbakevirkning (til forskjell fra egentlig tilbakevirkning). Dette er inngrep som.
 5. Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt. 2010 s. 143 (rederiskattesaken) av Benedikte Moltumyr Høgberg. Informasjon . Side: 694-744; Publisert på Idunn: 2011-01-13; Publisert: 2011-01-13; Lagre . Skriv ut; Lagre referanse (RIS) Favoritt; NOK 199,-Kjøp digital artikkel. Rättens rörelser och rörelsernas rätt
 6. Grunnloven § 97 lyder «Inga lov må gjevast tilbakeverkande kraft». At et knappest mulig flertall besluttet at allmenningsprinsippet skulle veie tyngst, viser hvor stort behovet er for grunnlovfesting av dette prinsippet. Hadde flertallet svingt motsatt vei, ville strukturkvoter,.

Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag til et nytt annet ledd i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten). Forslaget ble av et enstemmig storting, ikke bifalt Konstitusjonell lunsj: Grunnloven § 97 og fiskekvotedommen Høyesterettsdommer Bård Tønder innleder. Tid og sted: Konstitusjonell lunsj: Grunnloven § 97 og fiskekvotedommen 2. des. 2013 12:15 - 13:15 , Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl Johans gate 47, Hjørnerommet i 2. etg Grunnloven §§ 97 og 105. Når statspensjonen betegnes som en økonomisk særrett, er det vel et uttrykk for at den klassifiseres som en velervervet rettighet som er vernet av Grunnloven. Begrepsbruken og argumentasjonsmønsteret i Statspensjon-dommen ligger nært opp til rettighetsteorien, hvoretter de såkalte velervervede rettighetene. Høyesteretts flertall kom til at trygderettigheter er vernet av tilbakevirkningsforbudet i grunnloven § 97, la standardteorien til grunn ved tolkningen og anvendelsen av § 97, formulerte standarden slik at bare «klart urimelig eller urettferdig» tilbakevirkning rammes, og kom til at det ikke forelå grunnlovsstrid i disse to sakene

Lunsjseminar: Om doktorgradsprosjektet vedrørende grunnloven § 97 Stipendiat Benedikte M. Høgberg Tid og sted: Lunsjseminar: Om doktorgradsprosjektet vedrørende grunnloven § 97 13. okt. 2008 12:15 - 13:15 , Hjørnerommet, Institutt for offentlig rett, 2. etg. i D •Grunnloven § 97 •Grunnloven § 113 - forvaltningsrettslig legalitetskrav •Grunnloven §§ 92 flg. - menneskerettigheter -Litt om tolkning av grunnlovbestemmelser med menneskerettsparallell, Rt. 2015 side 93, Maria 50 Rettskildene i forvaltningsretten •Menneskerettigheten

Konstitusjonell lunsj: Grunnloven § 97: En eller to hovedregler? Professor Eivind Smith, ved Institutt for offentlig rett, innleder. Tid og sted: 2. sep. 2013 12:15-13:15, Vestbygningen (Domus Bibliotheca), Karl. § 97, retten til full erstatning ved avståelse av eiendom etter Grunnloven § 105 og beskyttelsen av eiendomsretten i EMK P1-1. (7) Borgarting lagmannsrett avsa 12. august 2013 overskjønn med slik slutning Avhandlingen tar sikte på å klargjøre innholdet og rekkevidden av tilbakevirkningsforbudet, med særlig fokus på hvilken vurderingsnorm det skal tas utgangspunkt i ved den konkrete helhetsvurderingen etter Grl. § 97 Grunnloven er tydelig. Det står nemlig i grunnlovens § 97 at Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. Ifølge lovdata er bestemmelsen gitt til vern for den enkelte mot myndighetene. - Denne paragrafen i grunnloven har faktisk kommet opp i flere høyesterettsdommer, og har satt en stopper for skattlegging med tilbakevirkende kraft, forklarer.

Forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven § 97 er et eksempel på en slik begrensning. Skatter og avgifter som vedtas i medhold av Grunnloven § 75 a kjennetegnes ved at inntektene går inn i statskassen uten noen form for øremerking JUS2111 - Grunnloven § 97. Fremgangsmåte ved vurdering av forbudet mot lovers tilbakevirkende kraft. Med eksempler og referanser til relevant rettspraksis

Grunnloven §§ 49-53. Det fremgår nå uttrykkelig av § 49 andre punktum at Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg. Den nye del E innleder med § 92 som lyder: Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater o Regelstrukturen i Grunnloven § 102 første ledd annet punktum, har ikke blitt underlagt noen grundig analyse på samme måte som for eksempel diskursen rundt Grunnloven § 97 og Grunnloven § 105. For å kunne avgjøre i hvilken grad Grunnloven § 102 første ledd anne

Dalefag.no - 1.3 Tolkning av lovtekste

Men redaksjonskomiteen strøk dette og kom ikke med i den endelige 1814 grunnloven. castberg tok standpunktet at kunngjøringen måtte gjelde, ellers kom loven overraskende på vedkommende. Andenæs viser til det historiske forbilde til § 97 var å gjøre front mot straffelover med tilbakevirkende kraft Grunnloven § 95. Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom (se straffebud). Grunnloven § 96. uskyldspresumpsjonen går ut på at enhver skal anses å være uskyldig inntil det motsatte er bevist. Grunnloven § 96. Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft. Grunnloven § 97 Norges Grunnlov § 2 er den andre paragraf i Eidsvollsgrunnloven av 1814. Etter grunnlovsendringen av 21. mai 2012, slår den fast at kristendommen og humanismen utgjør verdigrunnlaget som den norske stat er tuftet på. Videre sier den at Grunnloven skal sikre demokrati, rettsstaten og menneskerettighetene.Etter siste revisjon av 9. mai 2014, hvor Grunnloven ble oversatt til bokmål og. Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskerressursene i de ervervsmessige fiskerier? Dette er et spørsmål som kan stilles i kjølvannet av Oslo tingretts dom 7. januar i år i den såkalte «Volstad-saken»

Sensorveiledning JUR2000 - 2

Video: Grunnloven

Grunnloven inneholder ikke noe om dødsstraff. Derfor kan dødsstraffen innføres som en vanlig lov, men en slik lov kan ikke ha tilbakevirkende kraft (Grunnloven § 97). I proposisjonen var det nevnt en mulighet for å gjeninnføre dødsstraffen i krigstid Høyesterett avsa 12 februar 2010 en dom om at overgangsregler for rederiskatten er i strid med grunnloven § 97 om at «Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.» Det er en grunnleggende rettferdighetstanke at en lovlig handling ikke senere kan ilegges sanksjoner Grl § 97 og Straffeloven § 3, første ledd. Andre del stiller et krav om at straff kun kan ilegges ved dom (domsprinsippet)7. I motset-ning til legalitetsprinsippet utenfor strafferetten, må kravet til lovhjemmel forstås strengt. Grunnloven Kommentarutgave s. 391 Paragraf 105 i Norges Grunnlov er grunnlaget for retten til å utføre og til å få erstatning ved ekspropriasjon.Selv om paragrafen kun angår ekspropriasjon utført av staten, blir den også brukt for grunnlag ved ekspropriasjon til fordel for private

tilbakevirkende kraft vil være grunnlovsstridig etter Grunnloven § 97. Innkrevet eiendomsskatt må tilbakebetales med renter i samsvar med forskrift av 18. desember 1987 nr. 977 § 2, jf. eiendomsskatteloven § 26. Som alternativt grunnlag for at eiendomsskatten for 2016 er ulovlig, anfører de ankende parter at den er utskrevet for sent Benedikte Moltumyr Høgberg. Statsrett Kort forklart 3. utgave. Universitetsforlaget. 9788215038483_Høgberg_Statsrett kort forklart.indd 3. 11.09.2020 13:4 NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft. Til: Justis- og beredskapsdepartemente Bli med på feiringen av Grunnlovsjubileet med NRK Super!Se bakomfilmen her: http://nrksuper.no/super/blog/slik-blei-musikkvideoen-til/Regi: Torgrim GrimstadFoto..

Legalitetsprinsippet - Jusleksikon

Kompetansekrav til lærerne gitt med tilbakevirkende kraft er i strid med paragraf 97 i Norges grunnlov, mener Skolenes landsforbund (SL). Siden 1. januar 2014 har det vært krav om at nyutdannede lærere må ha et visst antall studiepoeng i et fag for å få lov til å undervise i det Vi registrerer at gruppen som omfattes av, og nevnes spesielt, omfattes av § 97 i Grunnloven. Av dette følger at Lov om kildeskatt er et klart brudd på grunnloven §97 om innføring av en lov med tilbakevirkende kraft for de personer som har emigrert før 01.01.2010 Personvern og cookies. Arbeidets Rett er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

 1. Avvise forslag om å endre Grunnloven § 97. Dokument 12:36 (2011-2012) - grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten), alternativ 1B og 2B - bifalles ikke
 2. Grunnloven inneholder ikke noe om dødsstraff. Derfor kan dødsstraffen innføres som en vanlig lov, men en slik lov kan ikke ha tilbakevirkende kraft (Grunnloven § 97). 1988: Norge ratifiserer Protokoll nr 6 til Den europeiske konvensjon om menneskerettigheter
 3. Stortinget må endre Grunnloven om de skal gjøre dette. De må fjerne paragraf 97. - Foreligger ingen brudd Advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten representerer staten i denne saken
 4. Grunnloven § 97, som sier at «Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.». Grunnloven § 98, som sier at «Alle er like for loven.». Legalitetsprinsippet er videre forsterket i Grunnloven § 113, som sier at «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.»
 5. Historikk: Især grunnlovens § 97 og § 105 som har vært prøvet, samt §22 i en del tilfelle. 2.Hjemmel. Prøvelsesretten er ikke tatt inn i grunnloven. Anses fastslått ved konstitusjonell sedvanerett * Kløftadommen nevner dette uttrykkelig * Kandidatene bør kort nevne hva konstitusjonell sedvanerett er
 6. Ulovfestet rett er gjeldende rett som ikke er lovfestet. Til forskjell fra skrevne rettsregler som vedtas av kompetent myndighet gjennom formelle prosedyrer, skapes den ulovfestede retten gjennom praksis, dels gjennom avgjørelser fra domstolene, men også gjennom sedvanerett
 7. 10 Kroner 1964 - NORWAY - 150 års jubileum for Norges grunnlov, sølv . 20 g 900/1000 sølv, (18 g reint sølv) Diam: 35 mm Opplag: 1.408.000 mynter. Leveres normalt i kapsel eller myntramme. Før tilbudspris 175,-. Kun en til hver kunde

L97 - Udi

 1. Grunnloven og privatisering - Har rettsutviklingen vedrørende grunnloven § 97 forsterket privatiseringen av fiskeressursene i de ervervsmessige fiskerier?. Nordlys 2011 (52). ISSN 0805-5440.s 3 - 3. Arntzen, Svein kristian. Fredning for reinbeiting og beiterettens rettslige status.. Universitetet i Tromsø
 2. Aschehoug 1982, s. 97-99. Om den amerikanske grunnloven() Grunnloven av 1787 gav den lovgivende makt til kongressen, som skulle bestå av to avdelinger, senatet og representantenes hus
 3. Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten) Behandlet: 31. mai 2015: Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV) Behandlet: 31. mai 201

Bestillingen aktualiserer debatten om Grunnlovens funksjon innenfor vårt rettssystem. De menneskerettslige bestemmelser som finnes i dagens grunnlov, er av ulik art. Forbudet mot å gi lover med tilbakevirkende kraft (§ 97) og påbudet om erstatning ved ekspropriasjon (§ 105) påberopes stadig i tvistemål for domstolene Temaet for oppgaven er utredningsplikten i Grunnloven (Grl.) § 112 andre ledd. Oppgaven er tredelt. For det første vil jeg vurdere om bestemmelsen medfører en plikt til å utrede langsik-tige miljøkonsekvenser av lovgivning. Jeg vil også beskrive hvordan langsiktige miljøkonse-kvenser av lovgivning er utredet i praksis i en utvalgt case Tingretten kom til at forskriftsendringen var i strid med Grunnloven § 97. Lagmannsretten kom til samme resultat- også på grunnlag av Grunnloven § 97. Høyesterett delte seg i et flertall på ni dommere som tok statens anke til følge, og et mindretall på åtte dommere som gikk inn for å forkaste anken Normvalget etter Grunnloven § 97 . By Nora Nøkleby Sunde. Get PDF (5 MB) Abstract. Det overordnede temaet er etablerte rettsposisjoners konstitusjonelle vern mot tilbakevirkende lovgivning på det økonomiske området. Avhandlingen tar sikte på å klargjøre innholdet og rekkevidden av. Den amerikanske grunnloven er den grunnleggjande loven i USA og er rekna som eit særs viktig dokument der, samstundes som han også har påverka forfatninga i andre land. Han blei vedteken den 17. september 1787 ved kongressen i Philadelphia i Pennsylvania og seinare ratifisert av delegatar frå dei ulike statane som då utgjorde USA. Grunnloven blei verksam den 4. mars 1789

Category:Military uniforms of Norway - Wikimedia Commons

Spørsmål om tilbakevirkning i forbindelse med endring av

Grunnloven § 89 i dens nåværende form ble tatt inn i Grunnloven i 2015, og var ment å kodifisere en side av den såkalte «prøvingsretten», nemlig den delen av vår at ordet «tilbakevirkende» ikke alltid betyr tilbakevirkende i Grl. § 97, så frem Avvise forslag om å endre Grunnloven § 97 2014-2015 Dokument 12:30 (2011-2012) - grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande, romertall XXIV (domstolenes prøvingsrett) - alternativ 3 B - bifalles, slik at ny § 89 skal lyde. 2014-201 President Sebastián Piñera oppfordrer landet til å samarbeide om en ny grunnlov. - Folkeavstemningen er ikke slutten, det er begynnelsen på en vei vi sammen må gå for å bli enige om en ny grunnlov for Chile, sa Piñera i en tale søndag kveld. - Fram til nå har Grunnloven splittet oss Uavhengig av om bestemmelsene i Grunnloven har en materiell verdi, viser bestemmelsene om arbeid, menneskerettigheter og miljø at mennesket og de menneskelige behovene står i sentrum for samfunnsbyggingen og de institusjonene som Grunnloven fastsetter. Dette er et verdivalg som vårt samfunn har tatt Norges Grunnlov § 6 er den sjette paragrafen i Eidsvollsgrunnloven av 1814. Ny!!: Norges Grunnlov og Norges Grunnlov § 6 · Se mer » Norges Grunnlov § 88. Paragraf 88 i Norges Grunnlov er grunnlaget for Norges Høyesterett og dermed den dømmende makt i Norge. Ny!!: Norges Grunnlov og Norges Grunnlov § 88 · Se mer » Norges Grunnlov § 97

Dokument 12:25 (2019-2020) - stortinget

Tema: Grunnloven og velferdsstaten. Medborgerskap og samfunnskontrakt. Forholdet mellom borgerlige rettigheter og plikter. Grunnloven § 110 om rett og plikt til arbeid Kontakt: Tlf. 55 58 97 47, mobil: 414 18 950, Epost: nanna.kildal@uni.no. Jill Loga, Forsker, Uni Rokkansentere BØR GRUNNLOVEN REVIDERES? Spørsmålet ble nylig diskutert på en konferanse i Bergen. Det er mange grunner for at man bør foreta en forsiktig og systematisk revisjon, simpelthen av hensyn til at vi bør kunne bevare vår respekt for Grunnloven Grunnloven § 102 første ledd annet punktum har etter sin ordlyd en absolutt utforming. I motsetning til andre grunnlovsbestemmelser med tilsvarende absolutte og knappe utforming, slik som forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven § 97, har det i stor grad blitt tatt for gitt at forbudet i Grunnloven § 102 skal tas på ordet Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › Grunnloven mot offentlighetslov › Re: Grunnloven mot offentlighetslov 11. mars 2012 klokken 19:00 #17912 Christer Alexander JensonGjest Kjernen i vedtaksbegrepet er «avgjørelse», som innebærer en rettslig, faktisk, eller forvaltningsskjønnsmessig vurdering av et gitt forhold Sider i kategorien «Norges Grunnlov» Under vises 43 av totalt 43 sider som befinner seg i denne kategorien

Forbud mot tilbakevirkende lover - Universitetsforlage

Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten) 31. mai 2015 Kontroll- og konstitusjonskomiteen Behandlet Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig. Grunnloven legger opp til et skarpt skille i makten mellom: • Den utøvende myndighet i form av kongen og en regjering som er utpekt av ham personlig. • Den lovgivende og bevilgende myndighet. • Den dømmende myndighet med Høyesterett som siste instans. Grunnloven har status over alle andre rettskilder stende og grunnlov i 1814 i Historisk tidsskrift nr. 1 2014. Benedikte Moltumyr Høgberg Professor på Institutt for offentlig rett. Hun ble cand. jur i 1999 og ph.d i rettsvitenskap i 2009. Doktoravhandlingens tema var forbud mot tilbakevirkende lover i Grunnloven § 97 og avhandlin-gen ble utgitt som bok på Universitetsforlaget i 2010 17. mai-grunnloven ble vedtatt av Norges første grunnlovgivende forsamling - Riksforsamlingen på Eidsvoll - den 17. mai 1814. Samme dag valgte forsamlingen Prins Christian Frederik til Norges konge. Han var tronarving til Danmark og Norge, stattholder siden mai 1813, og fra 19. februar norsk regent

Obama bukket for keiseren - stemples som forræder

Grunnloven § 97: En eller to hovedregler? - Nr 07 - 2013

Alt i november 1814 måtte Grunnloven skrives om før Norge gikk i union med Sverige. 15. Unionen skulle vare i 91 år. 16. Unionsoppløsningen i 1905 medførte nok en omfattende endring av Grunnloven. 17. Fagfolk drøfter om det er riktig å snakke om én grunnlov, eller om det i realiteten kom to grunnlover i 1814 og én i 1905. 18 Grunnloven Advokatforeningen utelukker ikke at det nye forslaget kan være i strid med grunnloven. «Sentralt i høringsutkastet er systemet for trafikklys-regulering av produksjonskapasiteten til aktører i definerte geografiske områder (PO) basert på områdets miljømessige bærekraft Derfor syns jeg § 97 i grunnloven blir så feil for alle som alt var i sitt AAP-løp, nettopp fordi det har vært manglende oppfølging fra Nav, det ble ikke iverksatt ekstra insats nettopp fordi. Grunnloven trenger l pende oppgradering dersom den skal kunne fylle sine funksjoner b de som rettslig operativ tekst og som samlende symbol. En god rettighetskatalog vil bidra til det. n ting er at enkelte grunnlovsforslag strander p politisk uenighet Begrense rettigheter. Også i andre retninger er det mye som taler for at den nye inngrepsadgangen vil begrense eksisterende rettigheter. Således er det ikke klart at rederiskattedommen (2010) ville ha fått samme utfall dersom Grunnloven hadde åpnet for retroaktiv lovgivning i strid med § 97 når den lovgivende makt fant det «nødvendig for å ivareta allmenne interesser»

Merverdiavgift - Norges domstoler Norges Domstole

Nå starter slaget om grunnloven. Presidentvalget var bare en formalitet som skulle overstås for president Sisi. Det viktigste for Egypts fremtid blir slaget om grunnloven, og her kan det bli avgjørende om omverdenen fortsatt vil stille seg bak Sisi Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett) 23. mai 2016 Kontroll- og konstitusjonskomiteen Behandlet Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) 23. mai 2016.

Grunnloven § 97: En oversikt over teori og nyere

Bare fem prosent er enige i at EU-regler skal gå foran Grunnloven, viser en undersøkelse av professor Ola Mestad og Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet. 97 prosent mener Grunnloven er viktig også i dag. Til sammen sier dette mye om hvor sterkt Grunnloven og suverenitetstanken står. Og hvor isolert norsk ja-side er i befolkningen Grunnloven. Klimasøksmålet går til Høyesterett. Miljøvernorganisasjonene tapte i to rettsinstanser, men nå vil Høyesterett i plenum behandle søksmålet mot staten, melder NTB. Mandag besluttet ankeutvalget at saken slippes inn til behandling. Telefon: 78 97 07 0 97 series. Unik - om barn på sykehus 98 series. Sjuende 99 series. Modig 100 series. Paw Patrol 101 series. Ninja-Matias 102 episode. Barne-TV 103 series. Supernytt 104 series. Min venn Marlon 105 episode. Mummidalen. Presseforbundet › Still spørsmål › Still spørsmål › Grunnloven mot offentlighetslov › Re: Grunnloven mot offentlighetslov 9. mars 2012 klokken 08:20 #17942 Christer Alexander JensonGjest Spørsmålet er hvorvidt det er søknadstidspunktet eller vedtakstidspunktet som fastslår hvilken lovgivning som skal benyttes, noe som igjen er et spørsmål om hvorvidt det i det hele tatt.

Riksmekler Nils Terje Dalseide er død - Rett24Bufetat mener de har taushetspliktØyvind Andresen: Svein Ludvigsens ugjerninger

Jamfør - Jusleksikon

Constitution of Norway (complete name: Constitution of the Kingdom of Norway; Danish: Kongeriget Norges Grundlov; Norwegian Bokmål: Kongeriket Norges Grunnlov; Norwegian Nynorsk: Kongeriket Noregs Grunnlov) was adopted on 16 May and signed on 17 May 1814 by the Norwegian Constituent Assembly at Eidsvoll.It was considered one of the world's most liberal and democratic constitutions, and it is. Staten har regulert meierier og banker, endret på pensjonsbetingelser og tatt Norge av gullstandarden; ofte har disse endringene ledet til protester fra de som har følt at de har tapt på dem. Disse personene har gjerne vist til hvordan Grunnloven inneholder forbud mot lover med tilbakevirkende kraft i § 97 og et vern av eiendomsretten i § 105

 • Berlin priser mat.
 • Kieferorthopädische behandlung abgelehnt.
 • Parfümerie süderlügum.
 • Pka table.
 • Darth vader anakin skywalker.
 • Unfall a620 heute.
 • Aksjesparing.
 • Røde kors norsktrening.
 • Wellnesshotel steiermark alm.
 • Corey taylor stone sour.
 • Marita traaen blogg.
 • Pio hallstadt eintrittspreis.
 • Enigma the riddler.
 • Shingeltak lutning.
 • Us navy ranks enlisted.
 • Alt er lov leker.
 • Går det an å utsette privatisteksamen.
 • Ygritte jon snow.
 • Russisk ambassade.
 • Kroppsøving vg2.
 • Purine pyrimidine.
 • Star wars jedi masters.
 • Me medisin.
 • Ull joggebukse barn.
 • Csu ausgeschrieben.
 • Prevensjon kvinner over 35.
 • Kusadasi.
 • Golf 1 forum cabrio.
 • Kreps og skytte.
 • Olav engelbrektssons alle.
 • Hjernebroen.
 • Astor family.
 • Freestyle under vinter ol 2018.
 • Doctor strange end credit scene.
 • Mandarin am großen saatner öffnungszeiten.
 • Strand playa del carmen lanzarote.
 • Hummerfiske møre og romsdal 2017.
 • Nav søknadsskjema sosialhjelp.
 • Vær så god opprinnelse.
 • Ty bamse enhjørning.
 • Brukte gravemaskiner danmark.